Nye varebiler
§ 5, stk. 1

For nye varebiler og for biler, der har mistet deres identitet, udgør afgiften 0 kr. af de første 16.400 kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis

1) bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 t og

2) bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

 

§ 5, stk. 2

 

For nye varebiler med tilladt totalvægt over 2,5 t, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For sådanne varebiler med en tilladt totalvægt over 3 t kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr. Der stilles ikke særlige eller specifikke krav til den tilladte siderude i køretøjets højre side, hverken til udformning eller placering. Se afsnit E.1.4.3.1

 

Reglerne gælder også for brugte varebiler.

 

Ved "uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side" forstås biler, som de fremtræder fra fabrikken. Det betyder, at en bil med sideruder, hvor sideruden efterfølgende udskiftes med en fast plade e.l., ikke kan godkendes som kassevogn.  Det gælder også selv om udskiftningen af sideruden sker i udlandet.

 

Vedrørende reglerne for anvendelse af varebiler henvises til afsnit E.1.4.3.2.

Tillæg for manglende sikkerhedspude
§ 5, stk. 7

Den afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Fradrag § 8, stk. 7

Der gives fradrag i den afgiftspligtige værdi for varebiler, der er forsynet med ESP-system, blokeringsfri bremser og sikkerhedspuder, se afsnit E.1.5.

Brændstoføkonomiske personbiler § 5, stk. 4-6

Fradrag i afgiften

Der gives et nedslag i registreringsafgiften for nye varebiler med lavt brændstofforbrug:

  • Benzinbiler, der kører længere end 16 km/liter, får et nedslag på 4.000 kr. pr. km, bilen kører længere end 16 km/liter
  • Dieselbiler, der kører længere end 18 km/liter, får et nedslag på 4.000 kr. pr. km, bilen kører længere end 18 km/liter.

Tillæg til afgiften

Der gives et tillæg til registreringsafgiften for varebiler med højt brændstofforbrug:

  • Benzinbiler, der kører mindre end 16 km/liter, får et tillæg på 1.000 kr. pr. km, bilen kører mindre end 16 km/liter
  • Dieselbiler, der kører mindre end 18 km/liter, får et tillæg på 1.000 kr. pr. km, bilen kører mindre end 18 km/liter.

De omhandlede fradrag/tillæg kommer også til at gælde for brugte personbiler. Fradragene nedsættes procentvis i forhold til bilens alder, jf. nedenfor.

Brændstofforbrug opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

 

Fradraget/tillægget for varebiler træder først i kraft med virkning fra og med den 1. januar 2008.

 

Fradrag/tillæg for dieseldrevne biler i perioden 2011-2015

Fradraget for brændstoføkonomiske dieseldrevne varebiler forhøjes og aftrappes i perioden 2011-2015 som følge af, at partikelfilter bliver obligatorisk for varebiler i 2012

Fradrag

2012

2013

2014

2015

Grænse for fradrag/tillæg

16 km pr. liter

16,5 km pr. liter.

17 km pr. liter.

17,5 km pr. liter.

Brugte varebiler
§ 5, stk. 8
Varebiler, hvoraf der betales 50 pct. værdiafgift:

Alder Afgift
Ikke over 1 år 0 kr. af 13.900 kr. og 50 pct. af resten
1-2 år 0 kr. af 11.900 kr. og 50 pct. af resten
2-3 år 0 kr. af 9.900 kr. og 50 pct. af resten
3-4 år 0 kr. af 7.700 kr. og 50 pct. af resten
4-5 år 0 kr. af 5.700 kr. og 50 pct. af resten
5-6 år 0 kr. af 3.700 kr. og 50 pct. af resten
Over 6 år 0 kr. af 1.700 kr. og 50 pct. af resten

Katalysator
§ 5, stk. 10
Den afgiftspligtige værdi for brugte varebiler forhøjes med 610 kr, hvis bilen ikke opfylder bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer (bek. 9316 af 3. marts 2006) punkt 7.x6.021 og punkt 7.x6.024. Transport- og energiministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinier for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen skal ske.

Specialindrettede køretøjer
§ 5, stk. 13
Biler mellem 2,5 og 4 tons tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, fx tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne o.l., og anvendes hertil, afgiftsberigtiges efter tilsvarende satser som for nye/brugte varebiler.

Kassevogne, der i varerummet er indrettet med fastmonterede hylder og reoler o.lign. med henblik på en hensigtsmæssig transport af gods (materialer, reservedele og værktøjer mv.), anses ikke som specialindrettet i relation til registreringsafgiftsloven. Indretning af kassevogne med en egentlig arbejdsplads (arbejdsbord og stol) anses derimod som en specialindretning  efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 13.

Indretning af kassevogne med en egentlig arbejdsplads (arbejdsbord og stol) anses derimod som en specialindretning  efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 13.

Overgang til anden anvendelse § 5, stk. 14

En bil, hvoraf der er betalt 50 pct. afgift, skal afgiftsberigtiges med fuld afgift efter lovens § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 50 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr. For køretøjer, som er berigtiget med halv afgift efter bestemmelser i tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct.

Om indretning af varerum/varelad henvises til afsnit E.1.4.3.1.

Ændring af den tilladte totalvægt (op- eller nedvejning)

Der skal ikke betales ny registreringsafgift selv om den tilladte totalvægt ændres ved op- eller nedvejning.

Varebiler der er afgiftsberigtiget med 30 pct./maks 56.800 kr. efter den tidligere lovgivning (før 25. april 2007) og som nedvejes til under 3 tons tilladt totalvægt anses for at have mistet deres afgiftsmæssige identitet, og der skal betales ny afgift.