Tilladt totalvægt ikke over 2 tons - valgmulighed for afgifsbetaling

►En bil, der er registreret første gang før den 25. april 2007, og som fra og med den 28. november 2007 registreres første gang i Centralregisteret for Motorkøretøjer som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2.000 kg, afgiftsberigtiges efter ejerens valg enten med◄

►1) 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb (for nye varebiler er beløbet i 2008 fastsat til 16.400 kr) eller◄

►2) 50 pct. ud over det afgiftsfrie beløb (for nye varebiler er beløbet i 2008 fastsat til 16.400 kr) kombineret med betaling af løbende afgift efter vægtafgiftsloven efter satserne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.◄

►Tilsvarende gælder for en varebil,◄

►1) der hidtil har været fritaget for registreringsafgift (efter § 2 i registreringsafgiftsloven), hvis betingelserne for afgiftsfritagelsen ophører, eller◄

►2) for hvilken der tidligere er udbetalt eksportgodtgørelse, men som indregistreres på ny.◄

►En varebil, der er afgiftsberigtiget med 30 pct., skal afgiftsberigtiges med 95 pct., hvis bilen nedvejes fra en tilladt totalvægt på over 2.000 kg til en tilladt totalvægt på 2.000 kg eller mindre. ◄

►Den del af bilens værdi (før nedvejning), der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift◄.

Ved lovbestemmelsen sikres det, at der vil være en sammenhæng mellem betaling af en højere registreringsafgift (95 pct.) og betaling af lavere afgifter efter vægtafgiftsloven eller omvendt en lavere registreringsafgift (50 pct.) og en højere vægtafgift.

Omregistrering til personbil
►En varebil, der ophører med utvivlsomt at være konstrueret og indrettet til godstransport afgiftsberigtiges med fuld afgift efter registreringsafgiftslovens § 4. Afgiften nedsættes dog med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af køretøjets værdi, der overstiger 12.100 kr.◄

Eksempler

Eksempel 1:

En et år gammel kassebil med en tilladt totalvægt på 2.600 kg, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. i registreringsafgift, ønskes nedvejet til 2.400 kg tilladt totalvægt.

Nedvejningen betyder, at bilen skal afgiftsberigtiges med 50 pct. registreringsafgift i stedet for de oprindelige 30 pct.

Er kassebilens handelspris inkl. registreringsafgift f.eks. 200.000, vil registreringsafgiften udgøre ca. 62.500 kr. (50 pct. af værdien over 11.900 kr).

Der modregnes for tidligere betalt 30 pct. afgift i forhold til bilens nuværende værdi. Modregningbeløbet kan beregnes til ca. 40.500 kr.

Netto vil registreringsafgiften som følge af nedvejningen således udgøre ca. 22.000 kr. (62.500 - 40.500).

Eksempel 2:

Indføres en varebil med tilladt totalvægt under 2 tons, der f.eks. er 4 år gammel, med en handelspris på f.eks. 211.000 kr., vil afgiften kunne beregnes til ca. 100.000 kr.

Afgiften udgør 95 pct. af værdien over 5.700 kr. (2008 niveau).

Forudsættes det, at bilen som 50 pct. varebil har en værdi på 200.000 kr., bliver registreringsafgiften ca. 65.000 kr.

Eksempel 3:

En varebil ønskes nedvejet fra 2.025 kg til 1.950 kg.

Hvis varebilen er 4 år gammel, med en handelspris på f.eks. 156.000 kr., vil en afgift på 95 pct. ved en nedvejning udgøre ca. 73.000 kr.

Forudsættes, at den ikke nedvejede bil har en handelspris på 116.000 kr., bliver modregningsbeløbet (beregnet ud fra 50 pct. afgift) ca. 36.800 kr.

I dette eksempel vil der således skulle betales en registreringsafgift i forbindelse med nedvejningen på ca. 36.200 kr. (73.000 kr. - 36.800 kr.).

Som det fremgår af eksemplerne vil der ofte være tale om forskellige handelspriser på bilerne, før de nedvejes i forhold til efter nedvejningen, hvilket har betydning for beregning af modregningsbeløb (tidligere afgiftsberigtigelse).