§ 25

Told- og skatteforvaltningen kan forlange ethvert køretøj fremstillet til eftersyn, hvis det skønnes nødvendigt af afgiftsmæssige grunde. Enhver køber og sælger af køretøjer skal efter anmodning give SKAT de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften.

Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn hos registrerede virksomheder samt hos andre virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter afgiftspligtige køretøjer, og til at efterse køretøjer, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance mv. hos disse virksomheder. Der henvises i øvrigt til A.12.

Den, der har overtaget sælgers rettigheder efter en kontrakt om salg af et nyt køretøj, skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for kontrollen med beregningen af afgiften af køretøjet.

Kontrol§ 26 a

►Føreren af et køretøj skal efter anmodning identificere sig over for SKAT og oplyse, hvem der er ejer af køretøjet. Føreren skal endvidere oplyse om forhold af betydning for vurderingen af, om køretøjet er afgiftsberigtiget korrekt◄.

Særlig nummerplade § 23

Visse køretøjer, som er fritaget for afgift i henhold til lovens § 2, eller last- og varebiler afgiftsberigtiget med nedsat afgift (lovens § 5, stk. 1-5 og 10) samt el-drevne varebiler, skal forsynes med særlige nummerplader (gule nummerplader).

Skatteministeren kan i øvrigt bestemme, at mandskabsvogne, valutaudlejningskøretøjer, sygetransportkøretøjer og hyrevogne skal være mærket (fx forsynet med særlig nummerpladefarve/nummerpladeserie e.l.), så det tydeligt fremgår, at der er tale om køretøjer, som er fritaget for afgift eller berigtiget med nedsat afgift. Dette er sket for hyrevogne, der tildeles nummerplader, der begynder med 98 eller 99.

Ændring af chassisnummer/stelnummer § 24

Chassisnummeret eller stelmærkning på et køretøj må ikke ændres eller fjernes.

Ihugning eller genihugning mv. af chassisnummer eller stelmærkning skal finde sted under synsvirksomhedens kontrol. For motorkøretøjer omfattet af en skadesforsikring, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand mm, kontrolleres ihugning eller genihugning mv. af chassisnummer eller stelmærkning af forsikringsselskabet eller dettes repræsentant.