åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.1.3.2 Tæring, slitage og almindelig vedligeholdelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

§ 7a, stk. 1 Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage o.l., og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

§ 7a, stk. 2 Fritagelsen er betinget af følgende:

 • Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.
 • Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.
 • Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller stel. Der må heller ikke fra andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Reparation og genopbygning med henblik på salg
§ 7a, stk. 3
Større samlede reparationer og genopbygninger, der sker med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, og omkostningerne ved reparation og genopbygning ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand inklusive afgifter ved kontant salg til bruger. Udgifterne til genopbygningen må dog højst andrage 75.000 kr.

For køretøjer, hvis alder overstiger 5 år, kan omkostningerne ved genopbygning overstige den almindelige pris for et tilsvarende køretøj ved kontant salg til bruger med 10 pct. for hvert hele år, køretøjets alder overstiger 5 år regnet fra køretøjets første registreringsdato. Tillægget kan dog højst udgøre 50 pct.

Disse bestemmelser gælder ikke for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, jf. lovens § 10, stk. 4.

Opgørelse af omkostninger
§ 7a, stk. 4
Reparatørvirksomheden opgør omkostningerne ved genopbygningen på grundlag af reparatørvirksomhedens almindelige bruttopriser inklusive merværdiafgift. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som er udskiftet, og arbejdsydelser, som er udført på køretøjet, med anførsel af priserne på disse indbefattet den avance, der i almindelighed indgår i priser for reparationsydelser af den pågældende art.

§ 7a, stk. 5Hvis ovennævnte betingelser for afgiftsfritagelse ikke er opfyldt, skal køretøjet anmeldes til afgiftsberigtigelse hos SKAT.

Eksempler og afgørelser Som et eksempel kan nævnes en bil, der blev repareret for tæringsskader. I stedet for at udskifte med modelsvarende dele, blev skærme mv. udskiftet med glasfiberreservedele for at give køretøjet et Turbo-look. Herefter var identiteten mistet, og der skulle betales registreringsafgift. 

Det tidligere Motornævn har tilladt udskiftning af en frontkasse med forlygter og frontgitter samt baglygter fra en nyere årgang, uden at anse bilen for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet. Det er nemlig tilladt at skifte enkelte mindre dele, hvis montering kun medfører mindre afvigelser i forhold til basisbilen. Det betyder også, at man kan montere sæt af glasfiber eller plast beregnet til pålimning eller montering ved hjælp af skruer og bolte, fx front- og hækspoilers, så længe der ikke er tale om egentlige karrosseridele. 

En Opel Kadett var ombygget, således at motoren var udskiftet fra en 1,3 l motor til en 1,6 l motor uden effektforøgelse. Endvidere var kofanger, lygtegrill, forruder, instrumentpanel og bagkofanger udskiftet til andre typer, ligesom der var monteret bagspoiler fra en anden model samt andre uoriginale fælge. Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at bilen ikke ansås for ombygget i et sådant omfang, at det udløste afgiftsberigtigelse, jf SKM2003.305.LSR.

En Harley Davidson-motorcykel, der i 1999 var indregistreret og afgiftsberigtiget, som en årgang 1958, havde efterfølgende fået udskiftet blandt andet motoren, bremsesystem, sædet, styr, hjul, forgaffel, tank, forlygte og udstødningssystem. Retten fandt på den baggrund, at motorcyklen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a. Det var dermed berettiget, at sagsøgeren var blevet opkrævet ny registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Sagsøgerens subsidiære påstand om, at en eventuel ny registreringsafgift skulle reduceres med tidligere betalt registreringsafgift, blev ikke taget til følge, jf. SKM2008.712.BR

Motorskift Motoren kan udskiftes, men udskiftningsmotoren må højst have 20 pct. større effekt (DIN-HK) end køretøjets originale motor. Hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct., skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi. Beregningsgrundlaget for udregning af effektforøgelsen er begge motorers effekt som nye. Det er fabrikkens angivelser om motoreffekt, der bruges. 

Hvis man udskifter en benzinmotor med en dieselmotor, gælder 20 pct.-reglen også. 

En motor består af mange enkeltkomponenter, men vigtige er især topstykket, motorblokken og krumtappen. Udskiftning af en eller flere af disse komponenter (fx til indsprøjtningstopstykke), eventuelt kombineret med udskiftning af andre dele, betyder at der skal betales afgift af køretøjet, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. Motorombygningen sidestilles i disse tilfælde med en egentlig motorudskiftning.  

Hvis der samtidig med motorudskiftning/motortuning også foretages udskiftning af støddæmpere, bremser, gearkasse, differentiale eller andre ændringer, kan det betyde, at køretøjet mister sin afgiftsmæssige identitet, og der skal betales afgift, også selv om effektforøgelsen ikke overstiger 20 pct. Det gælder, hvis der er tale om helt eller delvist modelskifte, jf. nedenstående afsnit. 

Ved motorudskiftning/-tuning eller anden ombygning er det altid klogt at spørge synsvirksomheden om eventuelle krævede tekniske ændringer. 

Effektforøgelse kan opnås enten ved motorudskiftning eller ved motortuning, evt. ved en kombination af begge.

Højesteret

►Højesteret fastslog, at de ændringer, der blev foretaget ved en motorcykels stel i forbindelse med en motorudskiftning, og som bestod i en forlængelse af de to forreste stelrør med ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret og selve saddelrøret med ca. 20 mm samt en opretning af de øverste stelrør bag ved saddelrøret, var konstruktive ændringer af stellets dimensioner, som bevirkede, at motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj. Ændringerne udløste derfor ny registreringsafgift, jf. SKM2008.954.HR◄.

ØLR Ifølge en dom fra Østre Landsret i december 2000 kan motorskift til bilens originale motor ske uden afgiftsmæssige konsekvenser. Den konkrete sag drejede sig om en hyrevogn, der blev afgiftsberigtiget og taget i brug som hyrevogn med den originale benzinmotor, men som efter at have kørt 1.750 km. som hyrevogn fik udskiftet motoren til en dieselmotor. Bilen blev frikørt med dieselmotor efter at have kørt som hyrevogn i mere end 3 år og mere end 210.000 km. I forbindelse med udstedelsen af en toldattest om afgiftsfritagelsen ved frikørslen blev der påført en klausul om, at der skal betales registreringsafgift, hvis bilen senere ilægges en benzinmotor (evt. den originale), hvor effekten overstiger 20 pct. målt i forhold til den dieselmotor, som bilen var forsynet med ved frikørslen. Der er ved dommen lagt vægt på, at bilen ved en senere genilægning af den originale benzinmotor vil være identisk med den bil, der blev afgiftsberigtiget i sin tid. Der kan derfor ikke opkræves yderligere registreringsafgift ved en sådan motorombytning, jf SKM2001.60.ØLR.

Motortuning Motortuning er tilladt så længe det sker på den originale motor eller en senere ilagt tilsvarende motor. Der er her ingen procentgrænse for effektforøgelsen. Generelt for alle typer motortuning gælder, at når tuningen får karakter af en motorombygning, eksempelvis når der foretages væsentlig indgreb, fx ved udskiftning af topstykke, motorblok eller krumtap, vil dette blive sidestillet med et egentlig motorskifte. Dette betyder, at 20 pct.-grænsen gælder. 

ModelskifteHvis man samtidig med et motorskifte/-tuning (som også kan være under 20 pct.) foretager andre tekniske ændringer, fx monterer andet bremsesystem, anden forbro, gearkasse, differentiale, fjedre, støddæmpere, udstødning osv., vil køretøjet som hovedregel miste sin afgiftsmæssige identitet. 

Karrosserituning Foretages der montering af plast- eller glasfiberdele på et køretøj, skelnes der mellem, om det er noget der skrues/limes på (fx spoilersæt (for og bag), sideskørter o.l.), som blot medfører mindre afvigelser i forhold til oprindelige køretøj, eller om der foretages egentlige indgreb i det eksisterende køretøj, og derved opnår et helt andet udseende.

Eksempler/afgørelser på motortuning/-ombygning Eksempler/afgørelser mv.:

Opel Kadett Opel Kadett 2,0, årgang 1989 med 8 ventilet topstykke (med karburator) monteres med et 16 ventilet topstykke fra en model 2,0 GSI. Motorblokken til de to forskellige topstykker er ens. Dette kræver imidlertid montering af andre stempler, indsprøjtningssystem mv. Effektforøgelsen overstiger 20 pct. Der er her tale om en motorombygning, der medfører afgiftspligt. Hvis det kun er nødvendigt at udskifte topstykket samt montering af indsprøjtningssystemet, vil dette kun medføre afgiftspligt, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. 

Volvo Volvo 245 DL med B 21 A, 100 DIN HK karburatormotor tunes på følgende måde:

 • Der drejes 1,7 mm af stemplerne for at sænke kompressionen til 7,5 : 1.
 • Indsugningsmanifold ombygges /ændres for at gøre plads til indsprøjtningsdyser.
 • Komplet indsprøjtningsanlæg monteres.
 • Garrat Volvo Turbo monteres.
 • Intercooler monteres.
 • Effektforøgelse ca. 40 pct. til 140 DIN HK. 

Ovenstående betragtes som afgiftsfri motortuning, også selv om der var fræset/boret huller i topstykket til indsprøjtningsdyserne. 

Mercedes Benz Mercedes Benz C 180 årg 1994 med en 1,8 l motor med 122 DIN HK - drejningsmoment  170 Nm. Motoren tunes på følgende måde:

 • Krumtap udskiftes, slaglængde 95,7 m.m.
 • Andre plejlstænger.
 • Kompression øges til 11 : 1.
 • Indsprøjtningsdyseer ombyttes med MB C 220 dyser.
 • Benzintryksregulator ombyttes. 

Den udskiftede krumtap (med større slaglængde) samt andre plejlstænger medfører en forøgelse af motorvolumen til 2,2 l. Effekt efter ombygning 145 DIN HK. Der er tale om en motorombygning, der sidestilles med reglerne for motorskifte. Da effektforøgelsen imidlertid er under 20 pct., medfører dette eksempel ikke afgiftspligt. 

VW Golf En VW Golf  GTI årgang 1985 med 8 ventilet topstykke får en GTI motor med et 16 ventilet topstykke ilagt. Effektforøgelsen er under 20 pct., og dette medfører ikke afgiftspligt. 

BMWEn BMW 320 6 cylindret får en 323i motor ilagt - effektforøgelse 17,2 pct. Samtidig ændres:  

 • Bagtøjet til 323i (udvekslingsforholdet ændres fra 3,64 : 1 til 3,45 : 1).
 • Komplet dobbeltgrenet udstødningssystem monteres.
 • Forbremserne ombygges til ventilerede bremseskiver, andre bremsekalibre og støvskjolde.
 • Eldrevet fødepumpe monteres ved benzintank, og elledningsnettet udbygges med diverse ledninger og relæer mv. til styring af den elektroniske benzinindsprøjtning.
 • Samtlige ruder udskiftet til tonede tuder.
 • Eldrevne sidespejle monteres.
 • Hækspoiler monteres. 

Efter ombygningen fremstår bilen i al væsentlighed som en BMW 323i.

Sagen har været gennem samtlige administrative ankeinstanser, der har anset ombygningen for afgiftspligtig. Sagen har også været indbragt for Landsretten, men sagen blev hævet inden domsforhandlingen.

Ford Sierra Der er truffet afgørelse om mistet identitet og dermed afgiftspligt for en ombygget Ford Sierra stationcar, hvor der i forbindelse med en udskiftning af motoren fra en 1,6 (75 HK) til en 2,0 V6 (90 HK) også blev udskiftet gearkasse, kobling, udstødningssystem, forfjedre og bremseskiver.  

Almindelige reservedeleEn god tommelfingerregel er, at så længe de udskiftede dele er af samme type som de gamle, og så længe delene kan købes som reservedele (dvs. at de har et selvstændigt reservedelsnummer), så kan reparationen foretages uden registreringsafgiftsmæssige konsekvenser. Problemet opstår, når der bruges dele af en nyere type, eller dele til en anden model, eller hvis der bruges større samlede dele, fx et tag med stolper, fra en anden bil. Hvis man bruger et karrosseri, chassis eller stel fra et andet eller fra et nyt køretøj, er identiteten altid mistet, og der skal betales afgift på ny. Der må heller ikke bruges nyt reservedelskarrosseri, -chassis eller -stel.

Såvel bilejeren som reparatøren har pligt til at anmelde en afgiftspligtig ombygning/reparation til told- og skatteforvaltningen.