af 1. december 2000
12077/2000

Parter:

Told og Skatteregion Odense

mod

S

Afsagt af dommerfuldmægtig:

1 dommer

Parternes påstande

Under sagen har Told og Skatteregion Odense (i det følgende benævnt Told og Skat) nedlagt påstand om stadfæstelse af udlæg foretaget den 16. december 1999 af Told og Skat hos S.

S har nedlagt påstand om ophævelse af udlægget.

Sagen angår

Told og Skat har et krav på i alt 72.804 kr. vedrørende punktafgifter december 1998, importmoms/told for januar 1999 samt retsafgift.

I efteråret 1999 anmeldte S et krav på 44.670 kr. over for Told og Skat vedrørende negativ moms for 1. halvår af 1999. Told og Skat har ikke godkendt kravet.

Den 18. november skrev S følgende til Told og Skat:

Jeg har bedt om afregning vedr. momsregnskabet i 1998 og 1999 og indtil nu har jeg ikke fået resultatet.

Jeg vil gerne indformere jer om at I har skyldig moms til SE. nr. ... på over 250.000 Hvis mit momsregnskab afregnes hver 6. mdr. skal punktafgifter også afregnes hver 6 mdr.

Jeres ansatte kommer til mig privat, i min forretning og lager, og de har fået momsregnskab for første halvdel af 1999 for 4 mdr. siden men jeg har ikke modtaget det skyldige beløb endnu ...

Den 16. december 1999 foretog Told og Skat udlæg hos S i 3222 flasker vin.

Af skrivelse af 16. december 1999 fra Told og Skat til S fremgår bl.a. følgede:

Som det er Dem bekendt har Told?Skat den 15. december 1999 afhentet følgende flasker vin fra Deres lager på adressen ... til sikkerhed for Told?Skats krav på 78.730 kr. med respekt for Deres indberettede modkrav for 1. halvår 1999 på 44.673 kr.

...

Såfremt De ikke har betalt det skyldige beløb på 78.730 kr. inden 4 uger fra dato, eller har gjort indsigelser med henblik på en efterfølgende fogedretskendelse i sagen, vil partiet af vin begæres solgt på offentlig auktion ...

Den 15. marts 2000 meddelte fogedretten S, at vinen var solgt på auktion, og at auktionsprovenuet på 15.914,06 kr. ville blive afregnet til Told og Skat.

I et brev af 9. april 2000 til fogedretten anfører S, at han aldrig har skyldt toldvæsnet en krone og opgør sit krav mod Told og Skat til i alt 528.265,94 kr.

Fogedretten besluttede den 12. oktober 2000 at behandle S indsigelse imod udlægget af 15. december 1999.

Forklaringer

S har bl.a. forklaret, at han erkender at skylde det opgjorte beløb på 72.804 kr, men at han allerede ved skrivelse af 18. november 1999 anmeldte sit krav for både 1. og 2. halvår af 1999. Dette krav overstiger Told og Skats krav. Han husker ikke datoen for, hvornår han endeligt anmeldte sit krav for 2. halvår 1999, men det kan godt have været i marts 2000 som anført af Told og Skat. Han har ikke mulighed for nærmere at dokumentere sit krav, da Told og Skat har taget alle hans regnskabsmateriale i forbindelse med udlægget i december 1999.

MJ fra Told og Skat har bl.a. forklaret, at man modtog anmeldelse for 1. halvår 1999 omkring den 10. september og anmodede rutinemæssigt om at se grundlaget for anmeldelsen i form af regnskabsmateriale. Der blev korresponderet herom, uden at Told og Skat på noget tidspunkt modtog tilstrækkeligt materiale til at acceptere det anmeldte. Man har registreret modtagelse af anmeldelse for 2. halvår 1999 den 29. marts 2000 men fulgte samme procedure som ved modtagelse af anmeldelse for 1. halvår 1999. Det materiale, Told og Skat har modtaget, består ikke i et egentligt regnskab men af mangelfulde bilag, som er indført i et regneark med en størrer negativ kassebeholdning.

Parternes argumenter


, at udlægget er foretaget uberettiget, da han over for Told og Skat har haft et modkrav, der er større end det krav, der er gjort udlæg for. Modkravet vedrørende 2. halvår 1999 er anmeldt ved skrivelse af 18. november 2000.

, at udlægget er foretaget med rette, idet S ikke har dokumenteret et modkrav. Der er ikke fremsendt tilstrækkelig dokumentation for det påståede modkrav, og S' krav vedr. 2. halvår 1999 er først anmeldt den 29. marts 2000.


Begrundelse og konklusion


Det er ubestridt, at Told og Skat havde et krav vedrørende punktafgifter for december 1998, importmoms/told for januar 1999 samt retsafgift svarende til det beløb der er foretaget udlæg for.

Det må endvidere efter oplysningerne fra Told og Skat lægges til grund, at der først er sket egentlig anmeldes af modkrav vedrørende 2. halvår 1999 i slutningen af marts 2000. Det anførte i skrivelse af 18. november 1999 findes ikke kunne betragtes som en anmeldelse af negativ moms over for Told og Skat.

På tidspunktet for udlæggets foretagelse og senere bortsalg af det udlagte findes der således alene at være indsendt negativ momsangivelse på 44.670 kr.

Allerede af denne grund findes Told og Skat at have været berettiget til at foretage udlæg for skyldige punktafgifter og importmoms m.v. i de pågældende vinflasker, der på auktion har indbragt 15.914,06 kr. Derfor

bestemmes:

Udlægget i 3220 flasker vin, foretaget den 16. december 1999 af Told og Skatteregion Odense hos S, stadfæstes.

Sagen sluttet.

Fogedretten hævet.