åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "R.5 Beregning af moms af brugte personmotorkøretøjer § 71" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ved videresalg af brugte personmotorkøretøjer beregnes salgsmomsen efter de almindelige regler. Til gengæld kan videreforhandleren foretage et fradrag i det momsbeløb, som skal betales.

Dette fradrag beregnes således:

Momssatsen i procent x forhandlerens indkøbspris
  100 + momssatsen i procent

Fradraget svarer ved indkøb i Danmark til 20 pct. af indkøbsprisen. Momsfradraget skal foretages i det beregnede momsbeløb, når det brugte motorkøretøj videresælges. Fradraget kan således ikke foretages på et tidligere tidspunkt. Hvis afgiftsbeløbet efter fradraget er positivt, skal det overføres til kontoen for udgående moms, jf. momsbekendtgørelsens § 93, stk. 5. Såfremt momsbeløbet er negativt, kan beløbet ikke medregnes i virksomhedens afgiftstilsvar, jf. § 71.

Videreforhandleren kan anvende den danske momssats til beregning af fradraget, hvis det brugte personmotorkøretøj er købt her i landet af en virksomhed, der har anvendt brugtmomsordningen eller af en ikke-momspligtig person. Det gælder, uanset om den ikke-momspligtige person er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

Hvis videreforhandleren derimod har købt det brugte personmotorkøretøj i et andet EU-land af en ikke momspligtig person, skal videreforhandleren anvende den på tidspunktet for køretøjets levering her til landet gældende momssats i det andet EU-land til beregning af fradraget.

Hvis videreforhandleren køber en brugt personbil af en forhandler, der er momsregistreret i et andet EU-land, skal videreforhandleren ligeledes anvende den gældende momssats i det andet EU-land til beregning af fradraget. Det gælder, uanset om købet er sket her i landet eller i det andet EU-land. Det er herved forudsat, at den udenlandske forhandler anvender en ordning, der svarer til den danske brugtmomsordning , jf. TfS 1997, 313.

I SKM2007.303.SR er Skatterådet af den opfattelse, at i en konstruktion, hvor en privatperson køber en brugt bil af et tysk selskab, som han sælger videre til den danske autoforhandler, der ejer det tyske selskab, for derefter at købe den tilbage, når den danske autoforhandler har indregistreret bilen her i landet, består privatpersonens rolle reelt alene i hans egenskab af endelig køber, og den danske autoforhandler kan derfor ikke anses for at have købt bilen af en privatperson i Danmark. 

I SKM2003.485.TSS  er Told- og Skattestyrelsen blevet spurgt om en forhandler af brugte motorkøretøjer ved salg til en privatperson i Sverige skal medregne registreringsafgift godtgjort efter reglerne i lov nr. 342 af 27. maj 2002 om godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af brugte biler og motorcykler til salgsprisen ved beregning af moms efter reglerne i momslovens § 71.  

Styrelsen har svaret, at den godtgjorte registreringsafgift efter styrelsens opfattelse skal indgå som en del af forhandlerens salgspris (det samlede vederlag).

Ved levering af brugte personmotorkøretøjer kan virksomheden foretage et fradrag i det beregnede afgiftsbeløb som fastsat efter momslovens kapitel 6 og 7, jf. momslovens § 71.

Afgiftsgrundlaget fastsættes således efter reglerne i momslovens § 27, stk. 1, på grundlag af vederlaget (salgsprisen), heri ikke indbefattet afgiften efter denne lov.

Ved levering af varer og ydelser skal der betales moms af hele vederlaget, ekskl. moms. Det vil med andre ord sige, at der skal opkræves moms af ethvert beløb, som betales i forbindelse med en transaktion, som er momspligtig.

Momsloven skal fortolkes i overensstemmelse med 6. momsdirektiv og lovens § 27, stk. 1 finder sin tilsvarende bestemmelse i direktivets artikel 11, A, litra 1,a) og er udtrykt således i direktivet:

"....beskatningsgrundlaget er den samlede modværdi, som leverandøren eller tjenesteyderen modtager eller vil modtage af køberen, aftageren eller tredjemand for de pågældende transaktioner, herunder tilskud, der direkte er forbundet med transaktionernes pris."

►I SKM2007.531.SR fandt Skatterådet, at registreringsafgift godtgjort ved udførsel af brugte biler skal medregnes til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne i momslovens § 71.◄

Faktura- og regnskabsbestemmelserne i §§ 92 og 93 i momsbekendtgørelsen gælder også ved salg af brugte personmotorkøretøjer. Jf. N.5.3 og Q.2.3.3