Dato for offentliggørelse
16 okt 2007 09:06
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé


 udgiver 4 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

SKAT har i SKM2007.620.SKAT på baggrund af EF-domstolens dom i sag C-13/06 indført en overgangsordning for abonnementer på vejhjælp. De virksomheder, der måtte ønske det, kan i stedet vælge at anmode om ekstraordinær genoptagelse tilbage i tid.

I SKM2007.655.SKAT anmodes skattecentrene om at genoptage sager om tilbagebetaling efter købmandsskolecirkulæret med hensyn til registrering med tilbagevirkende kraft samt visse sager om renteberegning.

Derudover er der i vejledningen indarbejdet en række domme, kendelser og afgørelser, se oversigt.

ISBN-nummer
978-87-7059-239-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2007-4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.