Ved kunstgenstande forstås:

  • Varer henhørende under KN-kode 97 01, dvs. malerier, kollager og lign., tegninger og pasteller, der af kunstneren udelukkende er udført i hånden. Undtaget herfra er bygnings- og maskintegninger samt egne tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, hånddekorerede industriprodukter, malede teaterkulisser, atelierbagtæpper og lign.
  • Varer henhørende under KN-kode 97 02, dvs. originale stik, tryk og litografier. Herved forstås et begrænset antal direkte aftryk i sort og hvid eller i farve af én eller flere plader, der af kunstneren udelukkende er udført i hånden. Det er uden betydning, hvilken teknik og hvilket materiale, kunstneren har anvendt, dog må der ikke være benyttet nogen mekanisk eller fotomekanisk proces.
  • Skulpturer henhørende under KN-kode 97 03, udført af kunstneren selv, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer, kontrolleret af kunstneren eller dennes arvinger. Antallet på otte afstøbninger kan dog overskrides, såfremt afstøbningerne er foretaget før den 1. januar 1989, og skulpturen ikke har karakter af en handelsvare.
  • Tapisserier og vægtekstiler, henhørende under KN-kode 58 05 og 63 04, udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver.
  • Keramiske unika, udført i hånden af kunstneren og signeret af denne. Det forhold at kunstneren arbejder ud fra et tema og fremstiller forskellige varianter, fratager ikke nødvendigvis genstandene deres karakter af unika, jf. TfS 2000, 156.
  • Emaljearbejder på kobber, udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer, som nummereres og signeres af kunstneren eller af kunstnerens atelier, bortset fra bijouterivarer og guld- og sølvsmedearbejder.
  • Fotokunst, se nærmere afsnit R.3.2.1

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2001.644.TSS udtalt, at messehagler ikke er omfattet af § 69, stk. 4, og derfor ikke kan anses som kunstgenstande i momslovens forstand.

►Skatterådet anså i SKM2007.540.SR ikke en kunstners samlede leverance som levering af egentlige kunstgenstande i form af skulpturer, men derimod som en samlet kunstnerisk udsmykningsydelse, som var momsfritaget efter § 13, stk. 1, nr. 7. Der var tale om udførelse af kunstværker i form af bl.a. skulpturer, der var integrerede bygningsinstallationer, samt vand- og lysinstallationer, der udsmykkede gulv, loft og rum i en bygning. Kunstværkerne kunne som helhed ikke anses for at opfylde betingelserne for at udgøre skulpturer, omfattet af momslovens § 69, stk. 4, nr. 2. Sagen er nærmere omtalt i afsnit D.11.7 og G.5.◄