Driftsomkostninger Moms, der vedrører drift af små vare- og lastmotorkøretøjer på ikke over 3 tons i totalvægt, kan fuldt ud fradrages, selv om motorkøretøjet kun anvendes delvist i den momsregistrerede virksomhed.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med momslovens § 41, stk. 1, hvorefter der ikke gives fradrag for købsmomsen vedrørende anskaffelsen, hvis køretøjet bruges delvist til andre formål end den momsregistrerede virksomhed.  

Fradragsretten omfatter driftsudgifter herunder også reparations- og vedligeholdelsesudgifter, f.eks. udskiftning af motorkøretøjets motor. Derimod er udgifter til en hardtop og montering af denne ikke anset for en driftsudgift. Momsen af denne udgift behandles ligesom momsen af motorkøretøjets anskaffelsespris. Der  henvises endvidere til Q.2.2.1

Reglerne i § 41, stk. 2, gælder også, hvor det er virksomhedsejerens ægtefælle, der ejer motorkøretøjet. Det er i den henseende ikke ejerforholdet men den faktiske anvendelse i virksomheden, der er afgørende for fradragsretten. ►Fradragsretten er dog betinget af, at virksomheden til dokumentation for købsmomsen kan fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer, der opfylder kravene i momsbekendtgørelsens kapitel 11, jf. momsbekendtgørelsens § 58.◄

►I SKM2007.878.SKAT har SKAT tilbagekaldt SKM2007.602.SKAT og meddelt, at der fortsat er fuld momsfradragsret for udgifter til drift af varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons, der bruges blandet privat/erhverv, uanset den skattemæssige behandling af bilerne, dvs. fuld fradragsret når:◄

  1. Bilen er placeret i virksomhedsordningen, og indehaveren bliver beskattet af fri bil.
  2. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, og indehaveren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel med en forholdsmæssig andel af de faktiske udgifter.
  3. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, og indehaveren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster.
  4. Den selvstændige erhvervsdrivende anvender ikke virksomhedsordningen og fratrækker skattemæssigt udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel med de faktiske dokumenterede udgifter pr. kørt km.
  5. Den selvstændige erhvervsdrivende anvender ikke virksomhedsordningen og fratrækker skattemæssigt udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster.

►Fradragsretten er dog betinget af, at virksomheden har en momspligtig omsætning på mere end 50.000 kr. årligt, jf. momslovens § 41, stk. 4, og at virksomheden til dokumentation for købsmomsen kan fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer, der opfylder kravene i momsbekendtgørelsens kapitel 11, jf. momsbekendtgørelsens § 58.◄