Dato for offentliggørelse
15 jan 2008 11:23
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé


 udgiver 4 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

EF-domstolen har udtalt, at en bobestyrers ydelser i momsdirektivernes forstand ikke kan anses for advokatydelser, jf. dommen i sag C-401/06 og omtalen af denne i afsnit E.3.1.3.

Landsskatteretten har udtalt, at en andelsforenings udlejning af parkeringspladser til egne andelshavere ikke er momsfri som biydelse til momsfri udlejning, da forholdet mellem andelshavere og forening ikke kan anses for udlejning i momslovens forstand. Se SKM2007.882.LSR.

Landsskatteretten har i en række kendelser (SKM2007.924.LSR, SKM2007.929.LSR og SKM2007.934.LSR) taget stilling til anvendelsesområdet for fritagelsen for levering af varer og ydelser med nær tilknytning til undervisning.

Landsskatteretten fandt i SKM2007.910.LSR, at det forventede overskud ikke stod i rimeligt forhold til den fordel, der ved momsfritagelse ville blive indrømmet arrangøren af en koncert. Arrangøren kunne derfor ikke opnå fritagelse for koncerten som et velgørende eller almennyttigt arrangement.

SKAT har ved SKM2007.878.SKAT tilbagekaldt SKM2007.602.SKAT om momsfradrag for udgifter til drift af varebiler.

Derudover er der indarbejdet en række domme, kendelser, afgørelser og meddelelser i vejledningen, se oversigt.

ISBN-nummer
978-87-7059-311-3
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2008-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.