Virksomheder, som af en virksomhed etableret i et andet EU-land, eller for dennes regning, får leveret og installeret eller monteret varer, er betalingspligtige. Det er dog et krav, at aftageren af installations- eller monteringsarbejdet er en registreret virksomhed. Udføres installeringen eller monteringen for en ikke registreret virksomhed, er det den udenlandske virksomhed, som er pligtig til at betale momsen.

Hvis varen installeres af en virksomhed, der er etableret her i landet eller uden for EU, følger det af bestemmelsen, at det er installatøren - og ikke aftageren - der skal betale momsen.

Efter momslovens § 46, stk.1, nr. 2, 2. pkt. kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at aftageren er betalingspligtig. Dette er gjort i momsbekendtgørelsens § 78, stk. 2.

Betalingspligt for aftageren forudsætter, at betingelserne i momsbekendtgørelsens § 78, stk. 2, er opfyldte. Efter denne bestemmelse skal den udenlandske virksomhed på fakturaen anføre virksomhedens og aftagerens registreringsnummer, og at vareaftageren skal betale momsen for den pågældende transaktion. Aftageren skal på angivelsen anføre fakturabeløbet og det momsbeløb, der skal betales i forbindelse med transaktionen.

Den udenlandske leverandør vælger selv, om denne vil følge anvisningerne i momsbekendtgørelsens § 78, stk. 2, og derved undgå at skulle registreres her i landet, eller om vedkommende i stedet ønsker at blive registreret her i landet i overensstemmelse med hovedreglen nævnt i lovens § 46, stk. 1, 1. pkt.

Om installering og montering, se evt. tillige E.2.2.1.

►Ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 udvides kredsen af aftagere, der bliver betalingspligtige, med virkning fra 1. januar 2009. Ikke-registrerede virksomheder bliver i samme omfang som registrerede virksomheder omfattet af omvendt betalingspligt. Virksomheder, der aftager ydelser vedrørende fast ejendom, bliver omfattet af omvendt betalingspligt.◄