Dato for offentliggørelse
15 jul 2008 08:59
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

Ved lov nr. 524 og 525 af 17. juni 2008 er der gennemført en række ændringer af momsloven.

Grænserne for, hvornår reparations- og vedligeholdelsesarbejde på egne bygninger er momspligtige, og for, hvornår sådanne arbejder anses for investeringsgoder, er med virkning fra 1. januar 2008 ændret fra 75.000 kr. til 100.000 kr. Den almindelige grænse for, hvornår driftsmidler anses for investeringsgoder er ligeledes hævet fra 75.000 kr. til 100.000 kr. Indarbejdet i vejledningens afsnit D.5.2, D.5.3.2, D.5.4.2J.2.1.1, J.4.1.2Q.1.2.8 og Q.1.4.2.4.

Momslovens definition af punktafgiftspligtige varer er ændret, se afsnit I.1.1.3.

Reglerne om omvendt betalingspligt er ændret fra 1. januar 2009, sådan at ikke-registrerede virksomheder bliver omfattet i samme omfang som registrerede virksomheder. Ydelser vedrørende fast ejendom bliver omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Foreløbigt indarbejdet i afsnit L.1.2, L.1.2.2 og L.1.2.3.

Delregistrerede virksomheder får - i praksis fra 1. januar 2009 - adgang til at få kvartalet eller halvåret som afgiftsperiode, hvis de berørte delregistrerede virksomheder set under ét opfylder betingelserne.

Reglerne om byttehandel ophæves, sådan at momslovens almindelige regler i stedet anvendes. Begrebet almindelig salgspris afløses af begrebet normalværdi. Der indføres særlige regler for momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for disse ændringers ikrafttræden. Foreløbigt forventes det, at de får ikrafttræden 1. januar 2009. Foreløbigt indarbejdet i afsnit G.2.2, G.2.3, G.3.a, J.1.4 og Q.1.4.3.

Reglerne for leverancer til og af fly ændres fra 1. januar 2010. Der indføres overgangsregler for leverancer af fly til visse virksomheder (og privatpersoner). Foreløbigt indarbejdet i afsnit I.1.3.

Højesteret har i SKM2008.423.HR fundet, at momsregistrering efter momslovens § 51, stk. 1, sidste punktum, alene indebærer, at der er adgang til fradrag for købsomkostninger i forbindelse med fast ejendom mv., jf. ordlyden og forarbejderne til momslovens § 51 samt momsbekendtgørelsens § 39, stk. 1. Regelsættet i momsloven og momsbekendtgørelsen fandtes i overensstemmelse med den bagvedliggende bemyndigelsesbestemmelse i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt C (nu momssystemdirektivets artikel 137).

Højesteret har i SKM2008.542.HR fundet, at en afdeling i en boligorganisation ikke var en selvstændig juridisk enhed, men måtte anses for en del af boligorganisationen. SKAT har på den baggrund foreløbigt udsendt SKM2008.574.SKAT.

I SKM2008.434.BR fandt byretten, at der forelå arbejdsudleje i en sag, hvor sagsøgeren havde entreret med polske firmaer om udførelse af arbejde på sagsøgerens ejendomme. Herefter havde sagsøgeren pligt til at betale moms i forbindelse med arbejdsudleje. Sagsøgerens anbringende om, at der var tale om entrepriseforhold, sås ikke at have støtte i de fremlagte kontrakter. Efter en samlet bedømmelse fandt retten således, at der var tale om arbejdsudleje og ikke om entrepriseforhold.

Landsskatteretten fandt i SKM2008.388.LSR, at træning af heste kan anses som arbejde udført på løsøregenstande. SKAT har på den baggrund udsendt SKM2008.445.SKAT, hvorefter virksomheder, der har indbetalt moms af træning af heste, der er midlertidigt indført til Danmark med henblik på træning, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

Landsskatteretten fandt i SKM2008.591.LSR, at omfanget af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, om spil om penge er fastlagt således, at fritagelsen ikke omfatter entréindtægter.

Skatterådet har i SKM2008.353.SR præciseret begrebet investeringsforening i fritagelsesbestemmelsen i momsloven om forvaltning af investeringsforeninger.

SKAT har i SKM2008.354.SKAT på baggrund af en aftale indgået mellem regeringen og en række partier ændret praksis for, hvornår vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt ikke over 3 ton, kan anses for udelukkende anvendt i forbindelse med virksomhedernes fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

SKAT har i SKM2008.554.SKAT efter samtykke fra Skatteministeriet ophævet Tolddepartementets afgørelse 1052/88 med virkning fra 1. juli 2008. Herefter skal der i forbindelse med momsfritagelse for ydelser præsteret for skibe i udenrigsfart alene anvendes en definition på udenrigsfart.

Derudover er der indarbejdet en række domme, kendelser, afgørelser og meddelelser i vejledningen, se oversigt.

ISBN-nummer
978-87-7059-444-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2008-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.