Momspligtige personer, der ikke er etableret her i landet, kan få godtgjort den moms, som er betalt her for varer og ydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug.

Hvad der skal forstås ved momspligtige personer, se C.1.1.

Godtgørelsen kan kun indrømmes for indkøb af den art, som registrerede virksomheder her i landet efter loven kan fradrage ved opgørelsen af momstilsvaret efter lovens §§ 37-42. Det er således uden betydning, at den udenlandske virksomhed ville kunne medregne moms af tilsvarende udgifter til den indgående moms i sit hjemland.

Styrelsen har i TfS 1998, 416 truffet afgørelse om, at udenlandske virksomheder ikke er berettigede til momsrefusion, når den momsbelagte leverance skulle have været leveret uden moms. Se endvidere i denne forbindelse EF-domstolens dom i sag C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh, hvor domstolen har fastslået, at principperne for fradragsretten som de fremgår af dommen i sagen Genius Holding, sag C 342/87, også finder anvendelse i tilfælde af tilbagebetaling af moms efter reglerne i 8. momsdirektiv til momspligtige personer, som ikke er etableret i indlandet. Se J.1.1.9.

Udenlandske virksomheders muligheder for at opnå godtgørelse fremgår af §§ 27-30 i momsbekendtgørelsen. Disse bestemmelser er baseret på de EU-retlige regler i 8. og 13. momsdirektiv. Tilbagebetalingen sker efter momslovens § 45, stk. 1 og stk. 3-4.

Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, skal ved ansøgningen om godtgørelse udfylde en særlig blanket, og ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysninger om anvendelsen af de indkøb, der søges godtgørelse for.

Endvidere skal udenlandske virksomheder afgive erklæring om, at de ikke har udøvet registreringspligtig virksomhed her i landet i det tidsrum, ansøgningen vedrører. Registreringspligtig virksomhed omfatter ikke levering af ydelser, herunder transportydelser og hertil tilknyttede transaktioner, når ydelsen er direkte knyttet til udførsel af varer til steder uden for EU eller til indførsel af varer, der befinder sig under ordninger vedrørende fællesskabsforsendelse mv., se D.10., samt for erhvervsmæssig passagerkørsel med busser indregistreret i udlandet.

Ansøgningen skal omfatte køb mv. af varer og ydelser for en periode på mindst 3 måneder og højst et kalenderår. Det momsbeløb, der søges godtgørelse for i dette tilfælde, skal være mindst kr. 1.500. Perioden kan dog være kortere end 3 måneder, når det drejer sig om den sidste del af et kalenderår. I så fald skal godtgørelsesbeløbet være mindst kr. 200.

Virksomheden kan også ansøge om at medtage køb mv., som ikke var medtaget i tidligere ansøgninger for det pågældende kalenderår.

Virksomheden skal sammen med ansøgningen indsende originalfakturaer, toldkvitteringer mm. med angivelse af de momsbeløb, som er betalt.

►EF-domstolen har i dommen i sag C-361/96, Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises, udtalt, at artikel 3, litra a), i 8. momsdirektiv skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en medlemsstat i sin nationale lovgivning giver mulighed for, at en afgiftspligtig person, som ikke er etableret i medlemsstaten, i tilfælde af bortkomst af en faktura eller et importdokument, som ikke kan tilregnes vedkommende, dokumenterer sin ret til tilbagebetaling ved fremlæggelse af en afskrift af fakturaen eller det pågældende importdokument, såfremt den transaktion, som ligger til grund for ansøgningen om tilbagebetaling, har fundet sted, og såfremt der ikke består risiko for yderligere ansøgninger om tilbagebetaling.◄

►Domstolen udtaler videre, at når en afgiftspligtig person, som er etableret i en medlemsstat, har mulighed for at godtgøre sin ret til tilbagebetaling af merværdiafgiften ved at fremlægge en afskrift eller en fotokopi af fakturaen, når vedkommende har modtaget originaldokumentet, som senere er bortkommet, uden at denne bortkomst kan tilregnes den afgiftspligtige person, følger det af princippet om forbud mod forskelsbehandling i EF-traktatens artikel 6, der er gentaget i femte betragtning til 8. momsdirektiv, at denne mulighed også skal indrømmes en afgiftspligtig person, som ikke er etableret i denne medlemsstat, såfremt den transaktion, som ligger til grund for ansøgningen om tilbagebetaling, har fundet sted, og såfremt der ikke består risiko for yderligere ansøgninger om tilbagebetaling.◄

For virksomheder hjemmehørende i et andet EU-land skal den kompetente offentlige myndighed (normalt den lokale skatte- og afgiftsforvaltning eller toldforvaltning) attestere, at virksomheden er momspligtig. Endvidere attesteres virksomhedens registreringsnummer.

For virksomheder hjemmehørende uden for EU skal en kompetent (offentlig) myndighed attestere, at virksomheden udøver erhvervsvirksomhed i hjemlandet.

Den første ansøgning skal vedlægges en erklæring om, at virksomheden driver momspligtig virksomhed/erhvervsvirksomhed i sit hjemland. Erklæringen gælder 1 år fra udstedelsesdagen.

Hvis ansøgningen og den tilhørende dokumentation er modtaget til tiden, tilbagebetales momsbeløbet senest 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget. Omkostninger ved udbetaling af beløb uden for Danmark påhviler virksomheden.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger om momsgodtgørelse skal være SKAT (Skattecenter Tønder) i hænde senest den 30. juni efter det år, som ansøgningen vedrører.

Øresund § 45, stk. 8

Tilbagebetaling til udenlandske virksomheder af merværdiafgiften på passageafgiften vedrørende den faste vejforbindelse over Øresund skal dog ske hos de svenske skattemyndigheder.

Virksomheder fra Østrig, Den Tjekkiske Republik, Færøerne, Tyskland, Grønland, Island, Polen, Slovakiet, Slovenien - skal henvende sig hos:

Skatteverket, Utlandsenheten, SE-205-31 Malmø, E-post: skattekontor1@malmo.se

Virksomheder fra andre lande skal henvende sig hos:

Skatteverket, Utlandsenheten, SE-106 61 Stockholm, E-post: stockholm@skatteverket.se

Ansøgning om refusion af moms på broafgiften kan således ikke ske ved henvendelse til Skattecenter Tønder.

Tilbagebetaling af moms i andre EU-lande

De øvrige EU-lande har gennemført tilsvarende ordninger vedrørende tilbagebetaling af moms efter EU's 8. momsdirektiv.

De nærmere regler om tilbagebetaling af moms i de andre EU-lande fremgår af vejledninger, som danske virksomheder kan få ved at henvende sig til de enkelte EU-landes kompetente myndigheder eller hos Udenrigsministeriet. Der beregnes gebyr for fremsendelsen.

Til brug ved danske virksomheders ansøgning om tilbagebetaling af moms, der er betalt i andre EU-lande, kan told- og skatteforvaltningen give en erklæring om virksomhedens momsmæssige status.

Særordningen for elektroniske ydelserTredjelandsvirksomheder, der har valgt at benytte sig af særordningen for levering af elektroniske tjenesteydelser til private i EU, kan få godtgjort moms i henhold til § 45, stk. 1. Det betyder, at selv om en tredjelandsvirksomhed har valgt at lade sig identificere i Danmark, kan den få godtgjort den moms, som er betalt her for varer og ydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug.

Fremgangsmåden er den samme, som gælder for andre virksomheder, der kan få godtgjort moms i henhold til bestemmelsen. Om særordningen henvises til afsnit U.