Efter § 38, stk. 4, jf. momsbekendtgørelsens § 16, kan der ved beregningen af momstilsvaret for den enkelte momsperiode foretages en foreløbig opgørelse af den del af købsmomsen, der kan fradrages. Denne opgørelse foretages på grundlag af omsætningen i det foregående regnskabsår.

For nyetablerede virksomheder sker den foreløbige opgørelse i det første regnskabsår på grundlag af omsætningen i de enkelte momsperioder. Efter regnskabsårets udløb foretages endelig regulering af momstilsvaret.

Fremkommer der ved beregningen af den foreløbige eller den endelige fradragsprocent decimaler, oprundes fradragsprocenten til nærmeste hele tal, jf. momsbekendtgørelsens § 16.

I SKM2009.819.LSR traf Landsskatteretten afgørelse om, at den delvise fradragsret for moms af fællesomkostninger i en nyetableret virksomhed skal beregnes ud fra en omsætningsfordeling, jf. momslovens § 38, stk. 1. Da virksomheden ikke havde omsætning i første regnskabsår udgør den delvise fradragsprocent 0.