åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der skal ikke betales moms af nødvendigt udstyr, der leveres til brug i luftfartøjer og skibe i udenrigsfart (bortset fra sportsfly og lystfartøjer), samt ydelser, der præsteres for sådanne luftfartøjer og skibe.

Ved afgørelsen af, om der er tale om udenrigsfart, har sondringen inden for/uden for EU ikke betydning. Der skelnes kun mellem trafik internt i Danmark og mellem Danmark og udlandet.

Ved udenrigsfart forstås herefter fart, der overvejende finder sted mellem havne uden for det danske afgiftsområde, som defineret i momslovens § 2 (se B.1) og fart, der overvejende finder sted mellem en havn, der er beliggende inden for det nævnte område, og havne, der er beliggende uden for dette område. Som overvejende forstås, at mere end 50% af sejladsen foregår på den nævnte måde. Se TfS 1999, 393.

►I SKM2008.554.SKAT har SKAT meddelt, at den definition af udenrigsfart, Tolddepartementet har fastsat i Dep. 1052/88, efter aftale med Skatteministeriet er ophævet med virkning fra 1. juli 2008.  Herefter skal der i forbindelse med momsfritagelse for ydelser præsteret for skibe i udenrigsfart alene anvendes definitionen fastsat i TfS 1999, 393 ved vurderingen af udenrigsfart.◄

Bestemmelsen omfatter både udstyr til installation og løst udstyr. Det afgørende for momsfriheden er, at udstyret er nødvendigt for luftfartøjets eller skibets drift, herunder udførelsen af de opgaver, som fartøjet løser.

Momsfritagelsen omfatter også ydelser, der præsteres for sådanne fly og skibe. Momsfritagelsen er dog betinget af, at ydelserne udføres for at dække et umiddelbart behov i forbindelse med skibet/flyet og dets ladning. Fritagelsen omfatter alene ydelser, der leveres direkte til rederiet/flyselskabet, jf. EF-domstolens dom i sagerne C-181/04-C183/04.

Bestemmelsen omfatter også nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord i restaurationer mv. i de nævnte fartøjer.

Leverancer af nødvendigt udstyr og proviant, der indkøbes af et rederi til et nærmere angivet skib, der sejler i udenrigsfart, kan holdes uden for leverandørens momspligtige omsætning, forudsat at der ved rederiets senere levering udfærdiges udførselsangivelse i leverandørens navn. Der skal derimod betales moms ved levering af nødvendigt udstyr samt ydelser til sportsfly og lystfartøjer, selv om fartøjet afgår til udlandet.

Det fremgår af EF-Domstolens dom i sag C-382/02, Cimber Air, at den danske momslovs bestemmelser og den danske praksis, hvorefter det er det afgørende for moms fritagelsen om det enkelte fly flyver i indenrigs- eller udenrigsfart, ikke er i overensstemmelse med 6. momsdirektiv.

Det følger af dommen, at levering af goder bestemt som forsyninger, herunder proviant samt levering af ydelser, når de udføres for at dække et umiddelbart behov i forbindelse med flyene og deres ladning, skal være momsfritaget også når de leveres til fly, der foretager indenrigsflyvninger, når flyene anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.

Det fremgår desuden af dommen, at det tilkommer de nationale domstole at vurdere størrelsen af udenrigsandelen og andelen af anden virksomhed end udenrigsvirksomhed. Ved vurderingen kan der tages hensyn til alle forhold, der giver en indikation af det forholdsmæssige omfang af den pågældende type trafik, bl.a. omsætningen. Domstolen fastslår, at selskaber, hvis anden virksomhed end udenrigsvirksomhed kan konstateres at være af mærkbart mindre omfang end deres udenrigsvirksomhed skal betragtes som selskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.

Vestre Landsret fandt i SKM2005.469.VLR på grundlag af Domstolens præmisser i C-382/02, at momsfritagelse for de omhandlede leverancer til Cimber Airs indenrigsflyvninger måtte forudsætte, at selskabets udenrigstrafik i den af sagen omhandlede periode (regnskabsårene 1996-2004) havde været væsentligt større end indenrigstrafikken. Landsretten fandt efter en samlet bedømmelse af faktorerne omsætning, antal sædekilometre, antal passagerkilometre, antal betalende passagerer og antal afgange, at selskabet ikke kunne betragtes som et udenrigsluftfartsselskab i fire af de otte omhandlede regnskabsår.

Landsretten fandt videre, at den omstændighed, at EF-domstolen havde fastslået, at betydningen af sjette momsdirektivs artikel 15 klart fremgår af bestemmelsens ordlyd, og at momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og afgiftsmyndighedernes administration af denne bestemmelse er uforenelig med direktivbestemmelsen, indebar, at der var sket en klar overtrædelse af fællesskabsretten. Landsretten fastslog på denne baggrund - uanset at den danske stats og Skatteministeriets retsopfattelse vedrørende fortolkningen af direktivet under den præjudicielle sag for EF-domstolen var blevet tiltrådt af både Kommissionen og af generaladvokaten - at der forelå en sådan kvalificeret tilsidesættelse af fællesskabsretten, at Skatteministeriet var erstatningsansvarlig for Cimber Airs eventuelle tab. Landsrettens dom blev indbragt for Højesteret, men parterne indgik senere forlig. Se SKM2007.753.DEP.

Da en ændring af momslovens regler på området afventede Højesterets dom i sagen, udsendte SKAT SKM2006.795.SKAT om en midlertidig ordning for luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik.

►En lov om ændring af momslovens regler er nu vedtaget af Folketinget ved lov nr. 524 af 17. juni 2008. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2010. Loven indeholder imidlertid visse overgangsregler. Disse er bl.a.omtalt i SKM2008.557.SKAT, der indeholder den senest ajourførte liste over flyselskaber anerkendt efter den midlertidige ordning. Det fremgår af listen, at SKAT nu har anerkendt yderligere tre flyselskaber. ◄

Grundstødning mv.

Registrerede virksomheder, der i forbindelse med grundstødning af eller forureningsskader til søs fra skibe i udenrigsfart leverer nødvendigt udstyr samt ydelser til sådanne skibe, skal ikke beregne moms af sådanne leverancer.

Advokatydelser

Advokatydelser, der præsteres for et rederi vedrørende et dansk indregistreret skib i udenrigsfart, skal momses. Dette gælder, når skibet f.eks. involveres i en bjærgningssag (som bjærget eller som bjærgende skib), i kollisionstilfælde eller i en sag om ladningsskader, hvori spørgsmålet om placering af ansvar for det økonomiske tab ved skaden opstår.

Ladningskontrol

Danske og udenlandske rederier har organiseret sig i og bidrager til såkaldte Conferences, der fastsætter de internationale fragtrater. Formålet med kontrollen er at sikre, at de fastsatte rater overholdes, og at de er i overensstemmelse med ladningens art.

Kontrollen finder sted dels i forbindelse med varernes lastning og losning, dels i rederierne på grundlag af forsendelsesdokumenter mv. En del af ladningskontrollen vedrører skibets sikkerhed i forbindelse med stuvning af lasten, overholdelse af visse sikkerhedsbestemmelser samt eventuel tilstedeværelse af våben og andre ulovlige varer.

Sådanne ydelser, der præsteres her i landet i forbindelse med ladningskontrol i skibe i udenrigsfart, kan ske uden moms.

Lufthavnsvirksomhed

Startafgifter, supplerende startafgifter, hangarafgifter, opholds- og standpladsafgifter, afgift for beflyvning uden for normal åbningstid samt betaling for handling og andre assistanceopgaver, der præsteres for luftfartøjer (bortset fra sportsfly) i udenrigsfart, er fritaget for moms.

Der skal dog betales moms af lejeindtægter vedrørende udlejning af hangarplads i henhold til overenskomst eller lejekontrakt med f.eks. flyselskaber.