åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bestemmelsens formål er at fritage formidlingsydelser for moms, når den transaktion, som formidlingsydelsen vedrører, i sig selv er momsfritaget, herunder transaktioner, der udføres uden for EU.

Bestemmelsen omfatter kun formidlere, der handler i andres navn og for andres regning.

Om leveringsstedet for formidlingsydelser i forbindelse med formidling i andres navn og for andres regning, se E.3.1.8, jf. E.3, samt E.3.7.

Om formidling i eget navn, men for en andens regning, se D.3.3.

Inden for EU Formidlingsydelser vedrørende de i momslovens § 34, stk. 1, nr. 5 - 12, omhandlede transaktioner, der har leveringssted inden for EU, er momsfritaget. Der er bl.a. momsfritagelse for formidlingsydelser i forbindelse med salg af varer til 3.lande, og ydelser, herunder transportydelser vedrørende import/eksport af varer. Som eksempel kan nævnes luftfragtagenters ydelser her i landet i forbindelse med oprettelse af luftfragtaftaler vedrørende transporter til 3.lande. Se evt. I.1.1.5, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5 og I.1.6.

Uden for EU Formidlingsydelser vedrørende transaktioner, der udføres uden for EU, er momsfritaget. Bestemmelsen omfatter formidlingsydelser vedrørende alle transaktioner. Der er således momsfritagelse for formidlingsydelser i forbindelse med handel med varer, der foregår uden for EU (handel med ufortoldede varer). Se endvidere SKM2001.338.TSS.

Formidling i andres navn og for andres regning af rejser/persontransport uden for EU vil være momsfri efter lovens § 34, stk. 1, nr. 13, dvs. med fradragsret, og uanset om formidlingen sker i transportørens eller den rejsende navn, fra 1. januar 2007 for andre formidlere end rejsebureauer. For så vidt angår formidling af flybilletter har praksisændringen dog virkning fra 31. august 2005. For rejsebureauer har praksisændringen virkning fra 31. august 2005, uanset om der er tale om formidling af flytransport eller anden form for persontransport. Se SKM2006.395.SKAT.

►Ved SKM2007.455.SKAT har SKAT ændret virkningstidspunktet for praksisændringen i SKM2006.395.SKAT til 1. juli 2007 for andre formidlere end rejsebureauer for så vidt angår formidling af salg af billetter og kort for kollektive trafikselskaber til bus og tog.◄