åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Afsnit I Momsfritagelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Generelt §§ 34-36 Kapitlet fastsætter momsfritagelser for leverancer, erhvervelser og indførsler af varer og ydelser, der er momspligtige her i landet, men som er fritaget for moms efter §§ 34-36.

Da leverancen, erhvervelsen eller indførslen er fritaget for moms, selv om varen eller ydelsen er momspligtig, har de registreringspligtige personer fradrag for den købsmoms, der vedrører de momspligtige transaktioner, se J.

Det betyder, at leverancer mv. sker til 0-momssats, og at der er fradrag for indgående moms. De pågældende transaktioner bliver hermed helt fritaget for momsbelastning i modsætning til de momsfrie varer og ydelser, se D.11 og Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.

Et eksempel:

Salgstyper Moms på salg Momsfradrag på køb
Momspligtig Ja Ja
0-momssats Nej Ja
Momsfri § 13 Nej Nej