Dato for offentliggørelse
15 jul 2011 11:21
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

Som følge af Momssystemdirektivet og de ændrede regler for det momsmæssige beskatningssted for ydelser i Direktiv 2008/8/EF som led i den såkaldte momspakke (se evt. E.3) er Forordning (EF) nr. 1777/2005 omarbejdet til Forordning (EU) nr. 282/2011. Den nye momsforordning indeholder udover bestemmelserne fra den tidligere forordning en række nye bestemmelser, først og fremmest med henblik på gennemførelsen af Momspakken. Den medfører enkelte præciseinger og ændringer i dansk momspraksis.

Forordningen medfører en forenkling i definitionen af, hvor virksomheden har hjemsted, se E.3.1.2.

Ved salg af "hovedregelydelser" til momspligtige kunder i andre EU-lande indfører forordningen en pligt for leverandøren til at få gyldigheden af kundens navn og adresse bekræftet elektronisk. Kundens land fastsætter, hvordan den elektroniske bekræftelse af kundens navn og adresse finder sted. Det kan f.eks. være i VIES. Med hensyn til undersøgelse af kundens navn og adresse, så har medlemsstaterne først pligt til at stille denne facilitet til rådighed for leverandøren fra 1. januar 2012. Leverandøren har først pligt til at anvende faciliteten, når kundens medlemsstat stiller den til rådighed. Se E.3.1.6,

Det præciseres i momsforordningen, at ydelser, der leveres af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, og som består i formidling af indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med en tilsvarende funktion, er omfattet af hovedreglen for levering af ydelser til momspligtige kunder, se E.3.2, henholdsvis reglen om formidlingsydelser leveret til ikke-momspligtige personer, se evt. E.3.4.1.

Forordningen præciserer, hvad der forstås ved ydelseer, der har til formål at give adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning eller lignende arrangementer, se E.3.3.3.

Forordningen præciserer, hvad der forstås ved transportmidler, og indeholder en mindre ændring af definitionen af korttidsudlejning, se E.3.3.5.

I forordningens bilag II findes en ny attest for moms- og/eller punktafgiftsfritagelse, som skal anvendes i stedet for den hidtidige attest, ved momsfrie leverancer til diplomatiske repræsentationer mv. i andre EU-lande, se I.1.1.5.

Forordningen medfører, at fritagelsen for ydelser, der indgår i momsgrundlaget for importmoms på varer, også finder anvendelse i tilfælde, hvor der er momsfrihed ved indførsel af de pågældende varer (Se evt. I.3). Denne praksis har virkning fra 1. juli 2011. Se I.3.6.

Forordningen medfører ændringer med hensyn til, hvornår et fast forretningssted anses for at have medvirket til en leverance foretaget af en udenlandsk virksomheds etableringer i andre lande, se L.1.2.

I forbindelse med transaktioner, som sælger skal indberette som EU-salg uden moms (tidligere listeindberetning), se evt. afsnit N.4, indfører forordningen en udtrykkelig pligt for momsregistrerede kunder, der handler i denne egenskab, til straks at meddele deres momsregistreringsnummer til deres leverandører af varer og tjenester. Dette gælder dog ikke ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande, når kunden alene er momsregistreret efter de særlige registreringsregler for EU-handel med ydelser og ikke er pligtig til at betale erhvervelsesmoms af varerne. Se afsnit M.

Det præciseres samtidig, at hvis en virksomhed, som er registreret efter de særlige regler om registrering for køb og salg af hovedregelydelser, se evt. afsnit M.4.2 og M.4.3, alligevel meddeler sit momsregistreringsnummer til sælger i forbindelse med erhvervelse af varer, betragtes det som en anmodning om valgfri registrering for erhvervelse af varer, se M.4.1.

Forordningen har i øvrigt medført ændrede henvisninger mv. i  Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.1.4 og D.A.5.20.2, samt i denne vejlednings afsnit C.1.2, E.2.2.2, E.2.3, E.3.1.1E.3.1.3, E.3.1.4E.3.3.4, E.3.4.5, E.3.4.8, E.3.4.9, E.3.4.9.1, E.3.4.9.3, G.1.1, G.1.2.2, I.1.2.1.1, M.4 og afsnit U.

Ved bekendtgørelse nr. 274 af 23. marts 2011 er der indført nye regler for fakturaer og indsendelse af fakturakopier til SKAT (elektronisk indberetning) i forbindelse med enkeltstående leverancer af nye transportmidler til andre EU-lande, se N.3. Der sker samtidig ændring af momsangivelsens felter (deling af rubirk B-varer i "EU-salgsangivelse" og "ikke EU-salgsangivelse"), se P.1.1, og ændring af reglerne for listeindberetning (månedlig indberetning og navneskifte til "EU-salgsangivelse"), se N.4.

Ved lov nr. 572 af 7. juni 2011 (BoligJobplanen) har borgere fradrag på selvangivelsen for ydelser og arbejdsløn, men ikke varer/materialer, til istandsættelse i hjemmet. Af hensyn til SKATs kontrol er momsbekendtgørelsen § 43, stk. 5, ved bekendtgørelse nr. 794 af 29. juni 2011 ændret således, at virksomheder ved leverancer til en privat forbruger, der er omfattet af disse fradragsregler, skal udstede fuldstændig faktura efter bekendtgørelsens § 40, stk. 1. Bestemmelsen har virkning for fakturaer, der er udstedt fra og med den 1. juli 2011, og hvor leveringen har fundet sted fra og med 1. juni 2011. Se N.2.2.1 og N.2.6.

Vestre Landsret fandt i SKM2011.34.VLR, at fradragsbegrænsningsreglen i momslovens § 42, stk. 3, om 25 pct. fradragsret for kursusvirksomheders udgifter til overnatning og bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, havde hjemmel i "stand still"-reglen i 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 6, andet afsnit, og derfor ikke er i strid med direktivet.

Skatteministeriet har i SKM2011.89.SKAT skærpet praksis for delregistrering.

Skatteministeriet har i SKM2011.217.SKAT givet sin opfattelse af, hvornår salg af varer fra andre EU-lande, som bliver transporteret til kunder i Danmark, skal anses for/ikke anses for fjernsalg.

Skatteministeriet har i SKM2011.229.SKAT præciseret de momsmæssige regler for fakturering, prisfastsættelse mv., når hoteller, kursus- og konferencevirksomheder mv., markedsfører deres produkter i form af f.eks. overnatning inkl. morgenmad, til en samlet pris. Endvidere præciseres, hvilke betingelser der skal være opfyldt, førend de momsregistrerede kunder kan fratrække købsmomsen af overnatning mv.

Skatteministeriet har i SKM2011.282.SKAT beskrivet retningslinjerne for, hvornår drift af væddeløbsstald og stutteri anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, henholdsvis selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

Der er derudover indarbejdet en række domme, afgørelser mv. i vejledningen, se oversigt over indarbejdede afgørelser.

ISBN-nummer
978-87-7121-176-4
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.