I henhold til momslovens § 30, stk. 3, kan kunstnere og kunstneres arvinger ved førstegangssalg af kunstneres egne værker momsberigtige værkerne på et reduceret grundlag, svarende til 20 pct. af momsgrundlaget.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.158.TSS præciseret, at momslovens § 30, stk. 3 finder anvendelse for såvel fysiske som juridiske personer. Med kunstneren forstås såvel en virksomhed ejet af en fysisk person, som en virksomhed organiseret som juridisk person.     

Definition af kunstgenstande § 69 Om de pågældende varer er omfattet af denne bestemmelse afhænger af, om den toldmæssige tarifering af varerne, jf. momslovens § 69. Der henvises til R.3.2 for en nærmere definition af hvad der i relation til momsloven forstås ved begrebet kunstgenstande.

Landsskatteretten har således i SKM2001.270.LSR fastslået, at nogle glasprodukter, herunder vaser, skåle, fade, lysestager/lyseholdere, elektriske belysningsartikler mv. er omfattet af § 30, stk. 3. Den omhandlede kendelse er dog meget konkret begrundet, idet spørgsmålet, om en vare befinder sig i en potentiel økonomisk konkurrencesituation med fabriksfremstillede glasvarer, må afgøres konkret fra sag til sag.

Landsskatteretten har i SKM2004.136.LSR fundet, at en selvstændig udøvende kunstners salg af Video / DVD / lysbillede-installationer momsmæssigt må anses for salg af varer, som ikke kan karakteriseres som kunstværker ud fra de angivne kriterier i momsovens § 69, stk. 4. Disse salg kan således ikke afgiftsberigtiges efter § 30, stk. 3.

Kunstnerisk medhjælp

►Af SKM2007.540.SR fremgår, at udtrykket "kunstnerens egne kunstgenstande" i § 30, stk. 3 skal fortolkes sådan, at det også omfatter tilfælde, hvor værket udføres med delvis hjælp af andre, efter kunstnerens personlige anvisninger og kontrol. Der er som udgangspunkt tale om kunstnerens eget værk, når denne som udførende kunstner har ophavsretten til det pågældende kunstværk. Hvis kunstneren gør brug af medhjælpere, vil der altså stadig være tale om kunstnerens egne kunstgenstande i momslovens forstand. Skatterådet fandt imidlertid i den konkrete sag, at kunstnerens samlede leverance i form af udsmykning af en hall og et gangareal i en bygning var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, og dermed som en fuldt ud momsfritaget kunstnerisk ydelse. Skatterådet udtalte, at der ikke var tale om levering af egentlige kunstgenstande i momslovens forstand, og leverancen var derfor ikke omfattet af § 30, stk. 3. Leverancen bestod i en installation bestående af granitskulpturer, lys- og vandinstallationer samt granitpaneler, integreret i bygningens gulv og loft. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at leverancen efter sin karakter, som integreret i bygningen, kun kunne leveres én gang, og at der var tale om en opgave med udsmykning af en bygning på bestilling, og ikke om salg af et på forhånd fremstillet kunstværk. Se om kunstneriske ydelser afsnit D.11.7. Sagen er også omtalt under R.3.2.◄

Førstegangssalg Betingelsen for at kan anvende det reducerede afgiftsgrundlag er, at der foreligger et førstegangssalg af kunstnerens egen kunstgenstand.

Ved vurderingen af om der foreligger et førstegangssalg vil det være afgørende, om kunstneren fra starten har ejet den pågældende kunstgenstand, jf. SKM2005.158.TSS.

Hvis en kunstner er ansat i et selskab og som lønmodtager fremstiller en kunstgenstand, jf. § 69, stk. 4, vil selskabet som udgangspunkt være ejer af kunstgenstanden fra starten og kan ved salg af kunstgenstanden anvende det reducerede afgiftsgrundlag, jf. § 30, stk. 3.

Hvis kunstnervirksomheden er en juridisk person, men hvor der ikke er nogen ansatte i selskabet, kan der som udgangspunkt ikke være fremstillet en kunstgenstand som fra starten ejes af selskabet, med mindre selskabet fra 3. part har købt kunstnerydelser omfattet af § 13, stk. 1, nr. 7 eller andre ydelser, til brug for fremstillingen af kunstgenstanden således, at selskabet fra starten har ejet kunstgenstanden.

Er der ikke tale om førstegangssalg, kan momsen for visse kunstgenstandes vedkommende beregnes efter reglerne for brugte varer, se kapitel 17 og R.4 om brugte varer.

I SKM2002.167.TSS har Told- og Skattestyrelsen givet en redegørelse for førstegangssalg af kunstværker. Grundlaget er kunstgenstandens pris uden moms, jf. § 27, skt. 1. Hvis en kunstgenstand koster 10.000 kr. uden moms, skal momsbeløbet beregnes således:

Det reducerede grundlag er 20 pct. af 10.000 kr. = 2.000 kr.

Momsbeløbet bliver 25 pct. af 2.000 kr. = 500 kr.

Der skal udstedes sædvanlig faktura, og momsbeløbets størrelse skal være angivet på fakturaen.

Kunstnere kan også anvende det reducerede grundlag, når de sælger egne værker på kunstudstillinger, hvis salget foregår i kunstnerens eget navn. Kunstnere kan også foretage førstegangssalg af egne kunstgenstande, når et galleri medvirker ved salget. Salget skal ske i kunstnerens navn, og kunstneren skal have ejendomsret til kunstgenstanden, indtil salget sker. Galleriet skal udstede fakturaen i kunstnerens navn på kunstnerens fakturapapir. Galleriets levering af bistand med salg, lokaler mv. til kunstneren er momspligtigt.

Hvis et galleri eller en kunsthandler sælger en kunstgenstand ved et kommissionssalg, skal der beregnes moms af den fulde salgspris, jf. momslovens § 4, stk. 3, nr. 1.

Om registrering se afsnit M.3.2.2 og M.4.

UdstillingsvederlagI SKM2002.263.TSS har Told- og Skattestyrelsen meddelt, at det udstillingsvederlag, som en kunstner modtager for udstilling af sine værker, er omfattet af momslovens almindelige regler. I SKM2004.136.LSR. udtaler Landsskatteretten ligeledes, at den finder, at udstillingsvederlag må anses for et almindeligt momspligtigt vederlag for levering af en ydelse.