åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.1.1 Leveringstidspunktet § 23, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Tidspunktet for momspligtens indtræden for leverancer er principielt leveringstidspunktet, dvs. det tidspunkt leveringen finder sted. Herved skal forstås det tidspunkt, hvor erhververen får retten til som ejer at råde over leverancen. Dette tidspunkt er ikke nødvendigvis sammenfaldende med tidspunktet for ejendomsrettens overgang. Hvornår råderetten er overgået, vil som oftest fremgå af parternes aftale. For ydelser vil det almindeligvis være når leverancen er afsluttet.

Om ydelser, se evt. SKM2007.294.SR. ►Landsskatteretten har senere i en ikke-offentliggjort kendelse slået fast, at de i sagens spørgsmål 4 omhandlede ikke-forbrugte saldi ikke kan anses for vederlag for en leverance. SKAT finder dog fortsat, at beskrivelsen af praksis under spørgsmål 4 må anses for udtryk for gældende ret for så vidt angår periodisering◄.