Dato for offentliggørelse
15 apr 2008 07:53
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

EF-domstolen har i sag 425/06 slået fast, at konstateringen af misbrug alene kræver, at det er hovedformålet - og ikke alene det eneste formål - med transaktionen at opnå en afgiftsfordel.

Domstolen har i sag 437/06 udtalt, at indgående moms på udgifter afholdt af en afgiftspligtig person ikke kan give fradragsret i det omfang, den vedrører virksomhed, som henset til dens ikke-økonomiske karakter ikke falder inden for sjette direktivs anvendelsesområde.

Domstolen har i sag C-98/07 fastslået, at begrebet "investeringsgoder benyttet af den afgiftspligtige person i hans virksomhed" ikke omfatter køretøjer, som en leasingvirksomhed indkøber med henblik på dels udlejning, dels videresalg ved leasingkontrakternes ophør. Skatteministeriet afventer ved redaktionens slutning Højesterets dom i sagen, idet der er tale om en dansk sag.

Østre Landsret (SKM2008.129.ØLR) har fundet, at den omstændighed, at nogle busser i en periode, indtil salget af dem blev gennemført, havde stået ubenyttet hen, ikke var ensbetydende med, at busserne kunne anses for udtaget efter momslovens § 8, stk. 2.

Østre Landsret (SKM2008.264.ØLR) har udtalt, at det var en betingelse for, at sagsøgeren kunne få tilladelse til udlodning af det momsfritagne overskud fra et arrangement, at udlodningen fuldt ud blev anvendt til momsfritagne aktiviteter. Et ungdoms- og kulturhus opfyldte ikke betingelserne for momsfritagelse, idet en række væsentlige aktiviteter, der fandt sted i huset, var momsbelagte.

Landsskatteretten (SKM2008.139.LSR) har fundet, at støttemedlemmernes betaling af kontingent til en forening, der arbejdede for at bevare naturen, ikke udgjorde et vederlag for en modydelse i henhold til momslovens § 4, stk. 1. Begrundelsen var, at foreningens virke for almene samfundsmæssige interesser ikke primært kom støttemedlemmernes specifikke interesser, men en bredere kreds til gode.

Landsskatteretten (SKM2008.251.LSR) har fundet, at der kunne godkendes fradrag for moms vedrørende varer, der havde været oplagt på toldoplag, og som var bortkommet ved svind på oplaget. Skatteministeriet overvejede ved redaktionens slutning stadig, om kendelsen skal indbringes for domstolene.

Skatterådet (SKM2008.1.SR) har fundet, at bestemmelsen om formidling i eget navn og fremmed regning ikke kunne anvendes i en situation, hvor den ydelse, som spørger leverede i høj grad afveg fra den ydelse, som ejer/udlejer af en ejerlejlighed leverede. Det var Skatterådets opfattelse, at spørger leverede en feriecenterydelse, der momsmæssigt skulle behandles som én sammensat ydelse. Den sammensatte ydelse, der i stor udstrækning indeholdt adgang til diverse sports- og forlystelsesaktiviteter og services i form af forskellige receptionistydelser, var at betragte som en momspligtig, hotellignende ydelse.

Landsskatteretten har sidste år skærpet sin praksis vedrørende fritagelsen for undervisningsvirksomhed. Tidligere var skolers salg til eleverne af kopikort, bøger mv. momsfrit, når det skete i tilknytning til den momsfri undervisningsvirksomhed. SKAT har i SKM2008.262.SKAT fastsat virkningstidspunktet for skærpelsen til 1. august 2008. Den ændrede praksis kan samtidig udgøre en lempelse for bl.a. erhvervsskoler som følge af større delvis fradragsret. Disse institutioner kan anmode om genoptagelse af deres momsforhold tilbage i tid.

SKAT (SKM2008.284.SKAT) har fastsat en overgangsordning for den tekniske gennemførelse af Skatterådets bindende svar (SKM2007.294.SR) om teleselskabernes modtagelse af forudbetaling for telekort. SKAT udtaler, at mellemhandlere som udgangspunkt må anses for at formidle telefonkort i teleselskabernes navn, og ikke i eget navn. Der er dog indført en overgangsordning for mellemhandlere, der med urette har behandlet formidling af telekort som formidling i eget navn. Begge overgangsordninger udløber den 30. juni 2008.

Der er derudover foretaget redaktionelle ændringer i vejledningen. I den forbindelse er en række ældre EF-domme indarbejdet i vejledningen. Se oversigten over indarbejdede afgørelser mv.

ISBN-nummer
978-87-7059-370-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2008-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.