§ 22 omfatter stedet for erhvervelse af en vare fra et andet EU-land. Erhvervelse kan kun ske fra et andet EU-land. Hvis varen bliver forsendt eller transporteret fra et land uden for EU, er der i stedet tale om indførsel, jf. § 12.

Definition af erhverver

Erhververen er ikke kun en momspligtig person, der er registreret, men det kan f.eks. også være en ikke momspligtig juridisk person, samt en momspligtig person, der ikke er registreret, se endvidere Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.8.1.

Ved erhvervelse forstås erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare, som af sælgeren eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til erhververen fra et andet EU-land.

Når forsendelsen eller transporten sker for sælgerens eller erhververens regning, menes der, at det er sælgeren eller erhververen, der står for, og betaler for, forsendelsen eller transporten.

Erhvervelse fra et andet EU-land § 22, stk. 1

Hovedreglen i § 22, stk. 1, bestemmer, at leveringsstedet er her i landet, når varen befinder sig her efter afslutningen af forsendelsen eller transporten til erhververen.

Erhververen skal derfor beregne erhvervelsesmoms og anføre den på den periodevise angivelse.

Erhvervelse under dansk registreringsnummer § 22, stk. 2

§ 22, stk. 2, bestemmer, at en erhvervelse af en vare også har leveringssted her i landet, når erhvervelsen sker under benyttelse af et dansk momsregistreringsnummer (sælgeren udsteder sin faktura med angivelse af dette momsregistreringsnummer). Det gælder, uanset at varen ikke er modtaget her i landet.

Erhververen kan dog undgå at betale dansk moms, hvis det kan godtgøres, at erhvervelsen pålægges moms i det andet EU-land, hvortil forsendelsen eller transporten er sket, jf. hovedreglen i § 22, stk. 1.

Som eksempel kan nævnes en dansk virksomhed, der overfører varer fra Holland til Tyskland. Ved købet i Holland anvendes et dansk momsregistreringsnummer. I dette tilfælde skal der beregnes dansk erhvervelsesmoms, hvis den danske virksomhed ikke kan dokumentere, at den har betalt tysk erhvervelsesmoms.

I et sådant tilfælde er der ikke fradragsret for den danske moms, se omtalen af EU-domstolens dom i de forenede sager C-536/08 og C-539/08 i afsnit J.1.1.

Trekantshandel

Selvom erhvervelsen er sket under benyttelse af et dansk momsregistreringsnummer, kan en dansk virksomhed dog undlade at betale dansk moms på visse betingelser, hvis der er tale om trekantshandel. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.8.1.