Af § 18, stk. 1, fremgår, at leveringsstedet som hovedregel er her i landet for de i bestemmelsen omhandlede ydelser, når ydelserne leveres her fra landet til udlandet.

Efter § 18, stk. 3, har de i stk. 1 nævnte ydelser ikke leveringssted her i landet i følgende situationer:

Nr. 1) Momspligtige personer i andre EU-lande Når ydelsen bliver leveret til momspligtige personer i andre EU-lande, jf. stk. 3, nr. 1. Leveringsstedet flytter herved til det land, hvor aftageren er etableret.

Nr. 2 og 3) Ydelser, der udelukkende udnyttes uden for EU Når ydelsen bliver leveret til ikke-momsregistrerede aftagere her i landet eller til aftagere uden for EU-landene, hvis ydelsen udelukkende benyttes eller udnyttes uden for EU, jf. § 18, stk. 3, nr. 2 og 3.

Told og Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at nogle rådgivningsydelser, der leveres til Folkekirkens Nødhjælp, Danida med flere, og som vedrører projekter i udviklingslandene, har leveringssted i Danmark, da de pågældende ydelser ikke kan anses for udelukkende at blive udnyttet uden for EU, jf. TfS 1999, 95.  

Modsætningsvis har salg af ydelser til en momspligtig person i Danmark leveringssted her i landet, selv om ydelsen udnyttes uden for EU, jf. § 18, stk. 1.

Når § 18, stk. 3, i enkelte tilfælde anser leveringsstedet for at være der, hvor ydelsen benyttes, er det ud fra den betragtning, at ydelsen har den altovervejende tilknytning til udlandet, hvor ydelsen skal bruges.  

Som eksempel kan nævnes, at reklameydelser anses for udnyttet i det land, hvor reklamemidlet udkommer. Som eksempler på ydelser, der anses for helt eller delvis udnyttet her i landet, kan nævnes advokatydelser i forbindelse med:

  • retssager ved danske domstole,
  • repræsentationer af arvinger i dansk dødsbo, eller
  • inkassationer mod danske debitorer.
Se også under leveringsstedet i E.3 m.h.t. forståelse af udtrykket benyttelse.