åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bestemmelsen i § 18, stk. 2, fastslår, at leveringsstedet i visse tilfælde ikke er det land, hvori ydelsen faktisk præsteres. Bestemmelsen gælder for sagkyndig vurdering af løsøregenstande (§ 18, stk. 1, nr. 2) og for arbejde udført på løsøregenstande (§ 18, stk. 1, nr. 3).

Hvis aftageren af disse ydelser er registreret for moms i et andet EU-land og varerne forsendes eller transporteres til udlandet, er leveringsstedet ikke her i landet. Ydelsen kan i disse tilfælde leveres uden dansk moms til aftageren. Det er alene nok, at varen er forsendt eller transporteret til udlandet, dvs. enten et EU-land eller land uden for EU. Det behøver ikke at være til det land, hvor aftageren er etableret.

I SKM2003.497.LSR fandt § 18, stk. 2 (tidligere § 17, stk. 2) ikke anvendelse, da goderne (platforme) ikke blev sendt eller transporteret uden for den medlemsstat, som ydelserne rent faktisk blev udført i. Se nærmere om kendelsen i afsnit E.3.4.3.

Et selskab, der var momsregistreret i Sverige, drev virksomhed inden for skovdrift. Selskabet havde i en periode i 2000 som underentreprenør til et andet selskab udført arbejde med skovrydning af stormfaldstræ for en maskinstation, der udlejede større skovmaskiner. Det andet selskab var ligeledes momsregistreret i Sverige. Landsskatteretten konstaterer i SKM2005.125.LSR, at aftageren af de omhandlede ydelser var momsregistreret i et andet EU-land. Da varerne var transporteret til udlandet, var leveringsstedet for de omhandlede ydelser ikke her i landet, jf. momslovens dagældende § 17, stk. 2 (nu § 18, stk. 2). Det bemærkedes herved, at der iht. momslovens § 17, stk. 2, og artikel 28b, punkt F i 6. momsdirektiv alene var hjemmel til at lægge vægt på den pågældende aftagers momsregistreringsforhold. Det var således ikke afgørende, hvorvidt denne havde handlet som afgiftspligtig person, i det land hvori ydelsen var udført, i tilfælde hvor den pågældende rent faktisk ikke havde været momsregistreret i dette land. Se nærmere om kendelsen i afsnit E.3.4.3.

Hvis ydelsen er præsteret i et andet EU-land, og varerne er forsendt eller transporteret ud af det pågældende EU-land, er leveringsstedet her i landet. Betingelsen herfor er, at det er en dansk momsregistreret virksomhed, der er aftager af ydelsen. I denne situation bliver leveringsstedet her i landet, uanset om varen forsendes eller transporteres til Danmark eller til et land uden for EU.

FakturakravOm fakturakrav i forbindelse med ydelser i § 18, der kan leveres uden dansk moms, henvises til N.2.3.4, jf. § 40, stk. 2 i momsbekendtgørelsen.