Dato for offentliggørelse
15 jul 2009 12:29
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

I Folketingsåret 2008/2009 blev Skattereformen, Forårspakke 2.0, vedtaget. Der er i alt vedtaget 13 love, hvoraf en indeholder ændringer af momsloven. Som udgangspunkt har ændringerne af momsloven virkning fra 1. januar 2011. Ændringerne vil blive indarbejdet i vejledningen senest i Momsvejledning 2011-1.

En enkelt ændring har virkning allerede fra 1. juli 2009. Fra denne dato indeholder momsloven ikke længere krav om, at allerede bestående erhvervslejemål kan kun blive omfattet af en frivillige registrering for udlejning af fast ejendom, hvis lejeren er indforstået med, at lejemålet vil blive omfattet af momsregistreringen. Se evt. M.5.1.

Folketinget har ved lov nr. 175 af 12. marts 2009 og lov nr. 526 af 12. juni 2009 udskudt betalingsfristerne for moms for visse perioder. Se P.1.2.1, P.1.2.2 og P.1.2.3.

Østre Landsret i SKM2009.41.ØLR stadfæstet en afgørelse, hvorefter en forening ikke kunne udlodde en del af overskuddet fra et momsfritaget arrangement til brug for drift og vedligeholdelse af en lejrhytte, der ejes og udlejes af en fond. Se D.11.18.

Østre Landsret fandt i SKM2009.133.ØLR, at momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, ikke omfatter tjenesteydelser, der bliver præsteret af rejsebureauet selv over for den rejsende.

Landsskatteretten fandt i SKM2009.141.LSR, at varepartier forsendt eller transporteret til et andet EU-land, berettigede til momsfritagelse under forudsætning af, at selskabet kunne fremlægge dokumentation for, til hvilket EU-land varerne var forsendt eller transporteret og til hvilke virksomheder, således at myndighederne kunne foretage fornøden kontrol.

Landsskatteretten gav i SKM2009.218.LSR afslag på delvis tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter afholdt af en zoologisk have, idet udgifterne ikke kunne anses for fællesudgifter.

Landsskatteretten kunne i SKM2009.219.LSR ikke godkende fradrag for moms af leverancer af arbejdskraft fra en færøsk virksomhed, idet momsen måtte anses for fejlagtig faktureret, uanset at den færøske virksomhed var momsregistreret her i landet.

Landsskatteretten fandt i SKM2009.334.LSR, at en ejendomsmæglerkædes formidling af realkreditlån for et realkreditselskab var momsfri.

Landsskatteretten fandt i SKM2009.387.LSR, at EF-domstolens dom i sagen C-98/05 indebærer, at registreringsafgiften i tilfælde, hvor en bil indregistreres første gang i købers navn, kan udelukkes fra afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27. Retten finder imidlertid også, at dommen indebærer, at registreringsafgiften i tilfælde, hvor en bil indregistreres første gang i forhandlerens navn, som udgangspunkt ikke kan udelukkes fra afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27 ved et efterfølgende salg. Den i sagen omhandlede periode lå imidlertid forud for EF-domstolens dom, der blev afsagt medio 2006. Klager kunne derfor støtte ret på Landsskatterettens tidligere praksis, jf. f.eks. SKM2004.235.LSR. For en række forhold, hvor beregningen af registreringsafgift ikke var korrigeret, skulle den erlagte registreringsafgift derfor ikke medregnes til momsgrundlaget.

Landsskatteretten har i SKM2009.389.LSR udtalt, at ydelser leveret i henhold til en standard corporate-finance-kontrakt efter en samlet vurdering måtte anses for omfattet af momsfritagelsen for formidling af værdipapirer.

Skatterådet fandt i SKM2009.119.SR, at et selskabs filial i et land uden for EU ikke kunne anses for et fast forretningssted i momslovens forstand. Selvom selskabet indgik i en fællesregistrering kunne filialen og fællesregistreringen derfor anses for én og samme momspligtige person.

Skatterådet fandt i SKM2009.233.SR, at guideydelser præsteret af uddannede turistførere ansat i spørger efter de konkrete omstændigheder var momsfritaget som kunstnerisk virksomhed.

Skatterådet fandt i SKM2009.350.SR, at en forhandler af parfume-, pleje- og kosmetikprodukter via Multi-Level marketing, kunne fradrage moms af udgifter til indkøb af demonstrationsvarer og værtindegaver.

Skatteministeriet har i SKM2009.158.SKAT med fremadrettet virkning ændret praksis, således at politiske og tværpolitiske formål i momsmæssig henseende anses for velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Dermed kan der fremover indrømmes momsfritagelse for arrangementer, hvis overskud anvendes til disse formål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance indgik den 4. april 2008 en aftale, der forenklede reglerne for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton. Praksis for kørsel i sådanne køretøjer blev i overensstemmelse med aftalen ændret ved SKM2008.354.SKAT. Praksis er nu ved SKM2009.177.SKAT udvidet til også at omfatte kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton.

Skatteministeriet har i SKM2009.272.DEP meddelt, at momslovens § 42, stk. 4, jf. stk. 5, skal fortolkes således, at ved "den for køretøjets betalte registreringsafgift her i landet" tillige skal forstås den i henhold til registreringsafgiftsloven beregnede registreringsafgift, som danner grundlag for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 2 og stk. 3, hvorved leasingkontrakter vedrørende personmotorkøretøjer behandles fradragsmæssigt ens, uanset om der er betalt forholdsmæssig registreringsafgift, eller om der er betalt den fulde registreringsafgift.

Skatteministeriet har i SKM2009.441.ØLR taget bekræftende til genmæle i en sag om det sagsøgende rederis adgang til fradrag efter momslovens almindelige regler for rederiets indkøb af "mindre rejseudstyrsgenstande" til videresalg til passagererne ombord på færgerne på rederiets rute fra Danmark til Norge.

SKAT har på baggrund af EF-Domstolens dom i sag C-98/07 (Nordania Finans A/S og BG Factoring) udsendt genoptagelsesmeddelelse SKM2009.43.SKAT.

SKAT har på baggrund af Landsskatterettens kendelse i SKM2008.983.LSR om den momsmæssige behandling af godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af brugte biler udsendt genoptagelsesmeddelelse SKM2009.138.SKAT.

SKAT har på baggrund af Højesterets dom i SKM2008.542.HR om almene boligorganisationer udsendt genoptagelsesmeddelelse SKM2009.320.SKAT. Meddelelsen er korrigeret ved SKM2009.331.SKAT.

SKAT har i SKM2009.379.SKAT udsendt retningslinier for regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret for varer indkøbt til blandet brug. Bestemmelsen omfatter kun varer, der ikke tidligere har været taget i brug i virksomheden.

SKAT har i SKM2009.423.SKAT præciseret praksis for anvendelsen af momslovens regler i forbindelse med Folkekirkens menighedsråds kirke- og kirkegårdsdrift, idet den aftale, som er indgået mellem det daværende Direktoratet for Toldvæsenet og menighedsrådene i 1975 om opgørelse af fradragsretten i henhold til faste saster, ophæves med virkning fra 1. januar 2010. Endvidere ændres praksis med virkning fra 1. januar 2010 for den momsmæssige behandling af såkaldte legatgravsteder, herunder hjemfaldne gravstedskapitaler.

SKAT har i SKM2009.428.SKAT meddelt, at praksis for virksomheder, der leverer ydelser til spiludbydere, og som hidtil har været omfattet af bestemmelsen om momsfritagelse i momsloven § 13, stk. 1, nr. 12, ændres. Virksomhederne er fremover momspligtige af vederlaget for disse ydelser. Praksisændringen vil tidligst få virkning fra 1. juli 2010.

ISBN-nummer
978-87-7059-668-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2009-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.