Dato for udgivelse
23 May 2006 12:21
SKM-nummer
SKM2006.321.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-009672
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Spaltning, grenspaltning, frasalg, gren af en virksomhed
Resumé
A, der er et dansk selskab ejet af en større udenlandsk koncern med D som det ultimativ moderselskab, ejer hele aktiekapitalen i selskab B. På vegne A anmodede rådgiver om tilladelse til skattefri grenspaltning af B. B er beskæftiget inden for IT branchen, og selskabets aktiviteter er opdelt i tre hovedområder, hvoraf det ene område ønskedes udspaltet i et nystiftet selskab. Efter modtagelsen af den oprindelige anmodning, men inden afgørelsen oplyste rådgiver, at den udspaltede gren ville blive frasolgt kort efter gennemførelsen af spaltningen. Omstruktureringen og frasalget var et led i en beslutning, der var truffet på verdensplan. SKAT, Store Selskaber Service fandt efter en samlet konkret vurdering, at betingelserne i fusionsskatteloven var opfyldte, hvorfor anmodningen blev imødekommet.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.2

Selskabet A ejer hele aktiekapitalen i selskab B. A er ultimativt ejet af det udenlandske selskab D, der har aktiviteter på verdensmarkedet indenfor IT-branchen.

I anmodningen oplyste rådgiver følgende:

A arbejder med hele værdikæden inden for it-løsninger lige fra konsulentrådgivning, design og implementering til drift, vedligeholdelse og brugeruddannelse.

Koncernen arbejder globalt ud fra en matrixorganisation, hvor hvert enkelt land understøttes af enheder, der er ansvarlige for de internationale aktiviteter inden for tre hovedområder.

De tre forretningsområder er selvstændige profitcentre i A med egen ledelse, medarbejdere, driftsmidler, m.v. Der foreligger selvstændige bogføringskredse samt interne regnskaber over driften for de tre profitcentre.

Den påtænkte grenspaltning vil ske uden ophør af B, således at én af de tre grene af B's virksomhed blive overdraget til et nystiftet selskab C. Overdragelsen af grenen omfatter alle de til aktiviteten knyttede aktiver og passiver, medarbejdere og forpligtelser.

Med anmodningen var vedlagt udkast til spaltningsregnskab, hvoraf det fremgik, at overdragelsen er baseret på de regnskabsmæssige bogførte værdier opgjort efter virksomhedens hidtil anvendte regnskabspraksis.

Som vederlag ved spaltningen vil A udelukkende modtage aktier i det udspaltede selskab svarende til de overførte værdier.

Endvidere oplyste rådgiver, at det modtagende selskab C etableres med et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til, at C vil kunne fungere ved hjælp af egne midler, og der stilles ikke sikkerheder over for C i form af kaution, pant eller lignende fra A eller fra andre koncernselskaber.

Om formålet med omstruktureringen oplyste rådgiver i den oprindelige anmodning, at spaltningen sker i forbindelse med en global udskillelse af den pågældende grens aktiviteter til lokale selvstændige selskaber som følge af, at aktiviteten i grenen ikke går godt på verdensplan.

Koncernen ønsker derfor at sætte fuld fokus på aktiviteten ved at foretage udskillelsen og få mulighed for at finde en ekstern partner, som D kan videreføre aktiviteten sammen med.

Det fremgik både af den oprindelige anmodning og senere uddybning, at det ikke kunne udelukkes, at der ville kunne ske en hel eller delvis afhændelse af aktierne i det udspaltede selskab efter, at spaltningen er gennemført. Rådgiver oplyste dog, at det primære hovedformål med spaltningen er at sætte fokus på den pågældende aktivitet og ikke at frasælge aktiviteten.

Ved senere uddybning oplyste rådgiver, at der var indgået aftale med koncernen E om overtagelse af den fraspaltede aktivitet. Om overtagelsen oplyste rådgiver, at overtagelsen sker med virkning kort efter at spaltningen er gennemført. Ifølge rådgiver er E en oplagt partner idet det udspaltede selskab i forvejen servicerede E. Derudover er E ejet med 50% af D.

Rådgiver anførte, at selv om spaltningen sker med henblik på salg af alle aktier i det udspaltede selskab, må betingelserne for at gøre det skattefrit efter fusionsskatteloven være opfyldte. Rådgiver lagde ved vurderingen heraf vægt på, at alle aktierne i det indskydende selskab B har været ejet i mere end 3 år. Derudover lagde rådgiver vægt på, at afgørelsen offentliggjort i TfS 1998.160 fortsat gælder, idet afgørelsen er refereret i den seneste ligningsvejledning (2006).

Rådgiver bemærkede endvidere at to offentliggjorte afgørelser fra 2005 (SKM2005.184.TSS og SKM2005.357.TSS), hvor der blev givet afslag, begge indeholder særlige omstændigheder. I den ene afgørelse var der ingen aktivitet tilbage i det indskydende selskab efter spaltningen, og i den anden afgørelse var der optaget lån forud for spaltningen.

Da rådgiver mente, at der i den konkrete sag forelå en normalsituation, der nøje svarer til det, der lå til grund for afgørelsen fra 1998, og som ifølge den seneste ligningsvejledning fortsat er gældende praksis, måtte anmodningen imødekommes.

På spørgsmål fra SKAT oplyste rådgiver, at B på det pågældende tidspunkt ikke var bekendt med overdragelsesprisen for aktierne, og at der endnu ikke var foretaget nogen fordeling af prisen på de enkelte selskaber.

Vedrørende hvilken skattemæssig fordel, der er forbundet med at foretage en skattefri grenspaltning frem for et frasalg af aktiviteterne oplyste Rådgiver, at såfremt B frasolgte aktiviteten, kan der forventes en salgssum omkring/lidt over værdien af de bogførte nettoaktiver. Af spaltningsregnskabet fremgår et bogført et skatteaktiv. Beløbet er udtryk for det tab, der hviler på de bogførte aktiver og passiver. Med en antagelse om en salgssum omkring/lidt over værdien af nettoaktiverne vil avancen/tabet at ligge i nærheden af 0 kr.

SKAT, Store Selskaber, Kontrol indstillede, at anmodningen blev imødekommet uden fastsættelse af særlige vilkår. SKAT, Store Selskaber, Kontrol lagde afgørende vægt på rådgivers oplysninger og forventninger til salgssummen.

SKAT, Store Selskaber, Service fandt ud fra en samlet konkret vurdering, at betingelserne i fusionsskatteloven § 15a, stk. 3 jf. § 15 c stk. 2 var opfyldte, idet der bl.a. blev lagt vægt på, at der er tale om en spaltning uden ophør af det indskydende selskab til et nystiftet selskab, at den nuværende aktionær udelukkende vederlægges med aktier i det modtagende selskab, og at de aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab, udgør en gren af en virksomhed jf. fusionsskattelovens § 15a, stk. 3, jf. § 15c, stk. 2.

Anmodningen blev således imødekommet uden fastsættelse af særlige vilkår.

Kommentarer til afgørelsen: Af de to afgørelser offentliggjort i henholdsvis TfS 1998,160 LR og SKM2005.184.TSS fremgår, at konsekvensen af de påtænkte spaltninger var, at et skattepligtigt frasalg af en aktivitet blev konverteret til et skattefrit salg af aktier.

Da A har ejet B i mere end tre år, vil tilsvarende forhold gøre sig gældende i den konkrete sag.

Dette udelukker imidlertid ikke i sig selv, at spaltningen kan gennemføres skattefrit, hvis fusionsskattelovens formål om at imødekomme forretningsmæssigt begrundede omstruktureringer, efter en konkret vurdering fortsat er opfyldt.

SKAT forespurgte derfor i den konkrete sag hvilken skattemæssig fordel, der er forbundet med at foretage en skattefri grenspaltning frem for et frasalg af aktiviteterne.

Hertil oplyste rådgiver, at såfremt B frasælger aktiviteten, kan der forventes en salgssum omkring/lidt over værdien af de bogførte nettoaktiver. Sammenholdt med det af spaltningsbalancen bogførte skatteaktiv vil avancen/tabet ifølge rådgiver derfor ligge i nærheden af 0 kr.

På baggrund af rådgivers oplysninger om den forventede salgssum samt de øvrige fremlagte oplysninger om baggrunden for grenspaltningen fandt SKAT ud fra en samlet konkret vurdering, at transaktionen var begrundet i forretningsmæssige gyldige årsager. SKAT imødekom derfor anmodningen uden fastsættelse af særlige vilkår.