Efter ligningslovens § 33A kan du få skattenedsættelse for løn optjent ved personligt arbejde i tjenesteforhold under ophold uden for riget i mindst 6 måneder. Opholdet må kun afbrydes af nødvendigt arbejde eller ferie og lignende her i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) på højst 42 dage inden for enhver afsluttet 6-månedersperiode.

Udlandsopholdet skal desuden være begrundet i din arbejdsgivers forhold, hvorfor du ikke kan opnå lempelse, når du af egen drift og uafhængigt af din arbejdsgiver vælger at bosætte dig i udlandet, uden at det pågældende land har sammenhæng med din arbejdsgivers forhold.

Vær opmærksom på, at du skal kunne  dokumentere, at du opfylder betingelserne for at få skattelempelse.

Reglen kan også anvendes på løn optjent ved tjeneste om bord på skibe eller fiskefartøjer, luftfartøjer eller fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af kulbrinteforekomster (olie, gas mv.).

Lempelse efter § 33A er en eksemptionlempelse, som beskrevet i afsnittet Beregning af skatten. Se også en skematisk oversigt over reglerne for skattenedsættelse efter ligningslovens § 33A sidst i denne vejledning.

Hvis beskatningsretten til lønnen er tillagt Danmark efter en dobbeltbeskatningsaftale, får du dog kun halv skattenedsættelse, hvis du er privatansat eller er udsendt som led i systemeksport for det offentlige.

Det vil for eksempel være tilfældet ved et uafbrudt ophold i England med udrejse den 1/1 og hjemrejse den 30/6. Der er i perioden 181 dage. Betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33A er opfyldt, men beskatningsretten til indkomsten er ikke overgået til England efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Storbritannien. Det vil kræve ophold i England, der overstiger 183 dage i en 12 måneders periode.