Hvis du opfylder betingelserne herfor, kan du få skattenedsættelse af din danske skat, i en situation hvor din løn allerede er beskattet i udlandet eller er optjent under ophold uden for riget af mindst 6 måneders varighed.

Selve nedsættelsen kan ske efter et af følgende regelsæt: 

  • Creditlempelse efter ligningslovens § 33
  • Eksemptionlempelse efter ligningslovens § 33A
  • En dobbeltbeskatningsaftale.

Fælles for de tre regelsæt er, at skattenedsættelsen sker i forhold til den udenlandske nettoløn, dvs. indtægter minus udgifter. Fradrag for udgifter i forbindelse med løn optjent i udlandet, jf. reglerne i afsnittet Fradrag ved arbejde i udlandet, sker derfor i den udenlandske løn, inden din skattenedsættelse kan blive beregnet.

Forklaring til de tre regelsæt:

  1. Creditlempelse indebærer, at der beregnes fuld dansk skat af din udenlandske indkomst, men at der gives fradrag for den betalte udenlandske skat. Du får dog ikke nedsættelse med et større beløb end det, der er beregnet i dansk skat af den udenlandske indkomst.
  2. Eksemptionlempelse indebærer, at der gives nedslag for den del af den beregnede skat, der falder på den udenlandske indkomst. Den udenlandske indkomst indgår i skatteberegningen.
  3. En dobbeltbeskatningsaftale

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med en række lande. Du kan se hvilke i Den juridiske vejledning, afsnit C.F.9.2 Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler.

Dobbeltbeskatningsaftalerne fordeler beskatningsretten til de forskellige indkomster, herunder løn, og skal så vidt muligt sikre, at den samme indkomst ikke bliver beskattet fuldt ud i begge lande.

Typisk er det sådan, at bopælslandet beskatter globalindkomsten - dvs. indkomster fra ind- og udland - og giver skattenedsættelse for skatten af den indkomst, som arbejdslandet har beskatningsretten til.

Den danske skat kan altså nedsættes efter en dobbeltbeskatningsaftale, hvis din løn bliver beskattet i arbejdslandet. Reglerne for skattenedsættelse varierer dog fra aftale til aftale.