åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der stilles ikke i gældsbrevsloven nogen formkrav til transporten for at den får gyldighed. I retspraksis og i administrativ praksis er der dog fastsat visse formkrav for transportens indhold og udseende.

I opkrævningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven er der herudover fastsat særlige krav til transportens omfang, jf. afsnit L.4.5.

Skat kan ikke ud over de i afsnit L.4.1 - L.4.5 anførte betingelser stille krav til indholdet og omfanget af aftaler om transporter indgået mellem transportgiver og transporthaver.