Retningslinierne for eftergivelse og henstand følger konkurslovens bestemmelser om gældssanering, således at restanceinddrivelsesmyndighedens (RIM) eftergivelsespraksis tilpasses skifteretternes praksis i sager om gældssanering. Dette indebærer, at RIM - når der udelukkende eller overvejende er tale om gæld til det offentlige i form af skat, arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), særlig pensionsbidrag (SP-bidrag), moms, told, punktafgifter og andre skyldige beløb til det offentlige, jf. lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love - kan anvende gældssaneringsprincipperne til en delvis eftergivelse i stedet for at henvise restanten til skifteretten.

De fælles regler for eftergivelse og henstand for hele området og tilpasningen af reglerne til gældssaneringsinstituttet skal sikre en så ensartet behandling af borgerne, som det er muligt på et område, hvor individuelle vurderinger og samlede afvejninger af en række konkrete omstændigheder indgår med betydelig vægt.

Der er endvidere hjemmel til eftergivelse af og henstand med betaling af beløb, som en fysisk eller juridisk person er pligtig at indeholde eller opkræve og afregne til staten. Der kan især være tale om eftergivelse af ikke-indbetalte A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsbidrag og moms, men der kan også gives eftergivelse af og henstand med betaling af told, punktafgifter, renter mv. og andre skyldige beløb til det offentlige jf. lov nr. 431 af 6. juni 2005, som en fysisk eller juridisk person hæfter for efter lovgivningen, samt beløb, som fysiske personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende indbetaling af indeholdte eller opkrævede beløb.