Dato for offentliggørelse
15 Oct 2008 07:41
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af offentlige krav samt reglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse mv.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling, der gjaldt for ToldSkats inddrivelse af skatte- og afgiftskrav mv. Samtlige gældende cirkulærer mv. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I den foreliggende udgave af Inddrivelsesvejledningen, 2008-4, er følgende SKAT-meddelelser blevet indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2008.603.SKAT

Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 4 og 9 c, stk. 1, 2.pkt.

G.5.4.5

Følgende afgørelser er indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2008.673.LSR

Modregning i overskydende skat for studiegæld

K.6

Følgende ny lovgivning er indarbejdet:

Retskilde

Resumé

Indarbejdet i afsnit

Vejledning nr. 9664 af 25. september 2008 om behandling af anmodninger om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag i udlandet på grundlag af en udenlandsk afgørelse om underholdsbidrag.

Vejledningen beskriver proceduren for behandling af sager om inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag, når afgørelsen om underholdsbidrag er truffet i et land, der har tiltrådt en af Haagerkonventionerne, bidragsmodtageren bor i Danmark, og bidragsbetaleren enten bor i det land, hvor afgørelsen er truffet, eller i et andet land, der har tiltrådt en af Haagerkonventionerne.

J.3.3

Følgende andre ændringer er indarbejdet:

Overskrift

Resumé

Indarbejdet i afsnit

Rettelser og tilføjelser

Videns- og Kompetencecentret for International inddrivelse mv. har fremsendt diverse rettelser og tilføjelser til Inddrivelsesvejledningens afsnit J.

J.1

J.2

J.3 

Rettelse

Danmarks Gasmateriel Prøvning er nedlagt i 2004. Sikkerhedsstyrelsen er ny myndighed på området.

D.4.3.14

Sletning af tekst

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 er de tidligere gældende regler om solidarisk hæftelse for sambeskattede selskaber for acontoskat, restskat mv. ophævet.

H.3.11.4

H.3.14.7.1

K.5.2.1.3

Præcisering af teksten i SKM2008.201.SKAT

Teksten er tilføjet et afsnit om udlæg som forældelsesafbrydende retsskridt.

F.9.3.3.2.1

ISBN-nummer
978-87-7059-497-4
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2008-4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.