Dato for udgivelse
23 May 2006 09:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 May 2006 09:19
SKM-nummer
SKM2006.320.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-045474
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genbeskatning, sambeskatning, overgangsregel, skyggesambeskatning
Resumé
En skattefri fusion mellem selskab A A/S og selskab B A/S udløste ikke genbeskatning af en genbeskatningssaldo fra en tidligere sambeskatning mellem A A/S og et udenlandsk datterselskab C AS til trods for, at C AS ikke efter fusionen er sambeskattet med det forsættende selskab.    
Reference(r)
Selskabsskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.4.2.5
Spørgsmål
  1. Kan det bekræftes, at den påtænkte disposition, hvor A A/S, efter overdragelsen til søsterselskabet D A/S, fusioneres skattefrit med A A/S og datterselskaber af A A/S som indskydende selskaber og søsterselskabet B A/S som det modtagende selskab, ikke udløser genbeskatning af genbeskatningssaldo vedrørende C AS, og at genbeskatningssaldoen herefter påhviler B A/S?
  2. Vil besvarelsen af spørgsmål 1 være anderledes, såfremt A A/S er det fortsættende selskab i stedet for B A/S?
Svar

Spørgsmål 1. besvares med "ja, jf. begrundelse nedenfor".

Spørgsmål 2. besvares med "nej, jf. begrundelse nedenfor".

Sagsfremstilling

Koncernen E AG havde, efter opkøb i 2005 af F AG, to underkoncerner i Danmark. Den ene var D-gruppen, som består af D A/S og datterselskabet B A/S. Den anden var A-gruppen, som består af selskaber i såvel Danmark som det øvrige Norden.

A A/S var dansk moderselskab for A-gruppen. Datterselskaberne G A/S, H A/S og C AS indgik i sambeskatning med A A/S for 2004. 

Aktiviteten i B A/S består bl.a. af registrering af generiske lægemiddelsubstanser samt salg og distribution af disse på det danske og nordiske marked. Aktiviteten i A-gruppen består bl.a. af produktion og salg af generiske lægemidler samt udvikling heraf.

Den tilkøbte A-koncern ønskes integreret i D-gruppen hurtigst muligt, således at koncernstrukturen forenkles og rationaliseres. Målet er at have to selskaber i Danmark.

Restruktureringen påtænkes gennemført ved en række skattefrie fusioner. Forinden fusionerne er aktierne i A A/S overdraget fra F AG til D A/S. A A/S og B A/S er således efter aktieoverdragelsen begge helejede datterselskaber af D A/S.

H A/S, G A/S og I A/S påtænkes fusioneret skattefrit ind i moderselskabet A A/S (fortsættende selskab). Herefter fusioneres A A/S skattefrit ind i B A/S (fortsættende selskab). Fusionerne vil ske med virkning pr. 1. januar 2006.

Man ønsker at lade B A/S være det fortsættende selskab.

International sambeskatning efter sambeskatningsreglerne, som vedtaget i lov nr. 426 af 6. juni 2005, forventes fravalgt, hvorfor C AS udtræder af sambeskatning med de øvrige A-selskaber med virkning for indkomståret 2005. Der er ultimo 2004 en genbeskatningssaldo vedrørende A AS.

De påtænkte transaktioner kan ske uden særlige skattemæssige implikationer, men der ønskes bindende ligningssvar angående genbeskatningssaldoen. 

Spørgers opfattelse

Ad spørgsmål 1

Genbeskatning af underskud, når en sambeskatning tilladt efter den hidtidige affattelse af selskabsskattelovens § 31 med et udenlandsk selskab ophører i det første indkomstår, der påbegyndes efter 15. december 2004, er omhandlet i lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8.

Det fremgår af bestemmelsen, at moderselskabets indkomst forhøjes med overskud i det udenlandske datterselskab i efterfølgende indkomstår, så længe der er en genbeskatningssaldo. Dispositioner, som ville udløse genbeskatning efter reglerne i ligningslovens § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, udløser fortsat genbeskatning, indtil genbeskatningssaldiene er udlignet.

Aktierne i C AS vil efter den beskrevne skattefri fusion med B A/S som det fortsættende selskab være ejet af B A/S. B A/S succederer i A A/S og G A/S' anskaffelsestidspunkt m.v. for aktier i C AS. 

Sambeskatning mellem B A/S og C AS kan således etableres, og der ville ikke efter de hidtidige regler ske genbeskatning af underskud, jf. ligningslovens § 33 E, stk. 7. 

Det fremgår af ligningslovens § 33 E, stk. 7, at der ikke sker genbeskatning, når et moderselskab fusionerer efter reglerne i fusionsskatteloven, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende her i landet, og det udenlandske datterselskab efter fusionen er omfattet af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31. I så fald videreføres genbeskatningssaldoen i det modtagende selskab.

Det er repræsentantens opfattelse, at det anførte i overgangsreglen i lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8 om, at "dispositioner som ville udløse genbeskatning efter reglerne i ligningslovens § 33 E, …..", forudsætter fortsat sambeskatning efter de hidtidige regler. Når det skal vurderes, om en disposition udløser genbeskatning, skal dispositionen derfor vurderes, som om det udenlandske datterselskab fortsat er med i dansk sambeskatning såvel før som efter dispositionen efter de hidtidige regler.

De påtænkte dispositioner udløser derfor efter repræsentantens opfattelse ikke genbeskatning, og B A/S overtager således genbeskatningsforpligtelsen som led i fusionen mellem B A/S og A A/S.

Spørgsmål 1 bør således besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 2

Med samme begrundelse som anført ovenfor under spørgsmål 1 er det repræsentantens opfattelse, at en fusion af de nævnte selskaber, her blot med A  A/S som det fortsættende selskab i stedet for B A/S, ikke ville udløse genbeskatning efter de hidtidige regler i ligningslovens § 33 E.

Sambeskatningen mellem A A/S og C AS kan fortsætte efter de påtænkte dispositioner.

Spørgsmål 2 bør derfor besvares benægtende, såfremt spørgsmål 1 er besvaret bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Efter den planlagte fusion mellem H A/S, G A/S, I A/S og A A/S har moderselskabet D A/S to datterselskaber, A A/S og B A/S.

A A/S ejer fire datterselskaber, C AS, J AB, K AB og L AB.

Koncernen forventes ikke at vælge international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A. C AS  udgår således af den tidligere internationale sambeskatning med de øvrige selskaber i den tidligere A-koncern.

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 ændredes reglerne om såvel national som international sambeskatning. International sambeskatning er ifølge § 31 A valgfrit for koncernen. Vælges international sambeskatning omfatter sambeskatningen alle koncernens selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme, der er beliggende i udlandet.

For de koncerner, der tidligere var omfattet af international sambeskatning, men ikke ønsker international sambeskatning efter de nye regler, er vedtaget en overgangsordning i § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2006, hvorved eventuelle genbeskatningssaldi løbende udlignes i takt med, at det/de udenlandske selskaber indvinder overskud (skyggesambeskatning). 

Af § 15, stk. 8 følger endvidere, at dispositioner, der tidligere udløste genbeskatning efter reglerne i den daværende ligningslovs § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004 fortsat udløser genbeskatning indtil genbeskatningssaldoen er udlignet.

Af den tidligere ligningslovs § 33 E, stk. 1 fulgte, at såfremt et udenlandsk selskab udtrådte af sambeskatningen, og det udenlandske selskab i perioden med sambeskatning havde haft underskud, der var fratrukket i andre selskabers skattepligtige indkomst, skulle et beløb svarende til det fratrukne underskud genbeskattes.

Som en undtagelse hertil fulgte af § 33 E, stk. 7, at reglerne om genbeskatning ikke fandt anvendelse såfremt moderselskabet fusionerede efter reglerne i fusionsskatteloven, og det modtagende selskab var hjemmehørende i Danmark. Endvidere var det en betingelse, at det udenlandske selskab efter fusionen var omfattet af sambeskatningen.

Ved C AS udtræden af sambeskatningen med A A/S finder § 15, stk. 8 vedrørende skyggesambeskatning anvendelse. Eventuelle senere overskud i C AS skal således løbende genbeskattes, og dispositioner omfattet af den tidligere ligningslov § 33 E udløser fuld genbeskatning.

Fusionen mellem A A/S og A A/S er en disposition omfattet af ligningslovens § 33 E.

Af stk. 7 følger dog, at reglerne om genbeskatning i stk. 1 til 6 ikke finder anvendelse når moderselskabet deltager i en skattefri fusions efter reglerne i fusionsskatteloven. Dog er det tillige et krav, at det udenlandske selskab efter fusionen er omfattet af sambeskatningen. I den konkrete sag er C AS ikke omfattet af sambeskatningen, hvorfor en stringent ordlydsfortolkning vil føre til det resultat, at genbeskatning af genbeskatningssaldoen udløses.

Formålet med § 15, stk. 8 har midlertidigt været at videreføre de gamle regler for de koncerner, der ikke ønsker international sambeskatning efter de nye regler som vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, jf. bemærkningerne til § 14, stk. 8 i lov nr. 121 som fremsat den 2. marts 2005. Heraf følger implicit, at de udenlandske selskaber ikke vil være omfattet af en international sambeskatning.

Såfremt kravet i § 33 E, stk. 7 om, at det udenlandske datterselskab skulle indgå i sambeskatningen blev fastholdt, ville bestemmelsen i § 15, stk. 8 ikke opfylde sit fulde formål.

Det er derfor SKATs opfattelse, at en fusion af moderselskabet efter reglerne i fusionsskatteloven ikke udløser genbeskatning til trods for, at det udenlandske datterselskab ikke indgår i sambeskatningen efter fusionen, under forudsætning af at datterselskabet i øvrigt efter de gamle regler ville kunne inddrages under sambeskatningen.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et "ja".  

Spørgsmål 2

Ifølge § 33 E, stk. 7 finder stk. 1-6 ikke anvendelse uanset hvilket af de fusionerede selskab, der er det modtagende selskab, dog med den betingelse at det modtagende selskab er hjemmehørende i Danmark.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.