Dato for udgivelse
03 Jul 2017 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jul 2017 13:02
SKM-nummer
SKM2017.437.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-0679042
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Moms, overvæltning
Resumé

SKAT meddeler i dette styresignal, at forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere, suspenderes med virkning fra offentliggørelsen af styresignalet. SKAT kan med et varsel på tre måneder tilbagekalde styresignalet ved offentlig meddelelse herom. Styresignalet gælder kun for eventuelle krav, som ikke allerede er ophørt som følge af forældelse.

Reference(r)

Ikke relevant

Henvisning

Ikke relevant

Redaktionelle noter

Se i øvrigt SKM2023.280.SKTST

Sammenfatning

SKAT meddeler i dette styresignal, at forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere, suspenderes med virkning fra offentliggørelsen.

SKAT kan med et varsel på tre måneder tilbagekalde styresignalet ved offentlig meddelelse herom.

Styresignalet gælder kun for eventuelle krav, som ikke allerede er ophørt som følge af forældelse.

Baggrund

SKAT orienterede ved SKM2014.420.SKAT om, at EU-Domstolen den 13. marts 2014 havde afsagt dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S.

SKAT modtog efterfølgende forespørgsler om tilbagebetaling af moms fra flere danske pensionskasser, der som kunder havde betalt moms til leverandører af pensionsforvaltningsydelser, og der opstod i tilknytning dertil tvivl blandt pensionskasserne, om henvendelser til SKAT havde afbrudt forældelsesfristen for eventuelle tilbagebetalingskrav.

På den baggrund afgav SKAT i SKM2014.633.SKAT en meddelelse om, at forældelsesfristen i forhold til krav, som pensionskasserne måtte rejse i anledning af EU-Domstolens dom, blev suspenderet fra og med datoen for offentliggørelsen af SKM2014.633.SKAT, det vil sige den 11. september 2014.

Af SKM2014.633.SKAT fremgår udtrykkeligt, at SKAT ikke dermed var afskåret fra at påberåbe sig forældelse, som allerede da var indtrådt, ligesom SKAT forbeholdt sig alle øvrige indsigelser imod krav, der måtte blive fremsat af pensionskasserne og andre. Endelig fremgik det af SKM2014.633.SKAT, at suspensionen ville ophøre tre måneder efter SKATs offentliggørelse af det da varslede styresignal om betydningen af EU-Domstolens dom for dansk praksis.

Dette styresignal, SKM2015.734.SKAT, blev offentliggjort den 25. november 2015 og indeholdt et afsnit om "Krav rejst af efterfølgende omsætningsled/aftagere".

Af afsnittet fremgik bl.a.:

"Såfremt der inden tre måneder efter offentliggørelsen af nærværende styresignal rejses krav om tilbagebetaling til SKAT, vil kravet ifølge SKM2014.633.SKAT ikke være forældet. Retsvirkningen er, at forældelsen afbrydes foreløbigt i overensstemmelse med forældelseslovens § 21, stk. 2. Foreløbig afbrydelse af forældelse forudsætter således ikke anlæggelse af retssag. Retsvirkningen af foreløbig afbrydelse er, at forældelse tidligst indtræder et år efter, at SKAT har meddelt sin stillingtagen til kravet om tilbagebetaling.

Såfremt der tre måneder senere end offentliggørelsen af nærværende styresignal rejses krav om tilbagebetaling, gælder de sædvanlige forældelsesregler.

Efterfølgende omsætningsleds krav mod SKAT forældes tre år efter forfaldstidspunktet. Dette indebærer, at tilbagesøgningskravet forælder tre år efter at den pågældende afgift er blevet betalt til leverandøren. Se forældelseslovens § 3, stk. 1."

Idet styresignalet som nævnt blev offentliggjort den 25. november 2015, udløb suspensionen den 25. februar 2016.

Det fremgik af SKM2015.734.SKAT, at SKAT anerkendte, at pensionskasser som de i hovedsagen omhandlede efter en konkret vurdering kan anses for at være en investeringsforening i momsmæssig forstand. SKAT fandt dog ikke, at dommen medfører en udvidelse af begrebet "forvaltning af investeringsforeninger".

Mange af de modtagne anmodninger om tilbagebetaling omhandler flere nærmere beskrevne ydelser, som hverken domstolene, Landsskatteretten, Skatterådet eller SKAT tidligere har taget konkret stilling til. Der er derfor i forbindelse med sagsbehandlingen behov for at præcisere hidtil gældende praksis for forståelsen af begrebet "forvaltning af investeringsforeninger". SKAT vil indenfor kort tid supplere den allerede offentliggjorte praksis på området med et styresignal, hvor der tages stilling til en række konkrete ydelser.

Det betyder, at EU-domstolens dom på nuværende tidspunkt ikke er fuldt implementeret i dansk praksis, med den følge, at leverandører til pensionskasser fortsat opkræver moms af alle ydelser. Det betyder, at der løbende opstår krav mod SKAT om tilbagebetaling af moms.

På den baggrund finder SKAT det mest rigtigt at suspendere forældelsesfristen for krav, som efterfølgende omsætningsled/aftagere kan rejse overfor SKAT, indtil SKAT endeligt udmelder EU-Domstolens afgørelses betydning for dansk praksis.

Meddelelse om suspension af forældelsesfrist

På denne baggrund meddeles det herved, at forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-Domstolens dom af 13. marts 2014 i sag C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere, suspenderes med virkning fra offentliggørelsen af dette styresignal på skat.dk.

Den suspension, der er meddelt i dette styresignal, ophører, når SKAT ved offentlig meddelelse i et nyt styresignal giver meddelelse herom. Der vil blive givet en frist på 3 måneder fra offentliggørelsen af dette nye styresignal til at fremsætte eventuelle krav, der har været omfattet af suspensionen.

Meddelelsen gælder kun for eventuelle krav, som ikke allerede er ophørt som følge af forældelse.

I tilknytning hertil gør SKAT opmærksom på, at den tidligere afgivne suspensionserklæring i SKM2014.633.SKAT ikke har medført, at forældelsesfristen for krav omfattet af SKM2014.633.SKAT er blevet forlænget med en periode svarende til den, hvori suspensionen stod på. Suspensionserklæringen medførte udelukkende, at forældelsesfristen for krav, der ikke allerede var forældet på tidspunktet for offentliggørelsen af SKM2014.633.SKAT, tidligst kunne anses for at være sprunget tre måneder efter offentliggørelsen af SKM2015.734.SKAT.

Eksempelvis vil et krav, der blev stiftet den 1. april 2014 være forældet den 1. april 2017. Forældelsesfristen er ikke blevet forlænget som følge af suspensionserklæringen i SKM2014.633.SKAT, og forældelsesfristen udløber derfor fortsat den 1. april 2017. Er kravet derfor ikke rejst overfor SKAT inden denne dato, er det forældet - og udsendelsen af en fornyet suspensionserklæring i dette styresignal ændrer ikke herpå.

SKAT forbeholder sig alle øvrige indsigelser over for pensionskasserne og andres krav. SKAT forbeholder sig således retten til at gøre gældende, at der ikke består et tilbagesøgningskrav, eller at betingelserne for at kunne gøre et tilbagesøgningskrav gældende direkte overfor SKAT ikke er opfyldt. SKAT forbeholder sig også ret til at gøre indsigelse mod opgørelsen af det eventuelle kravs størrelse, og mod at anvende skatteforvaltningslovens bestemmelser i den konkrete relation mellem SKAT og pensionskasserne.

Det bemærkes, at SKAT ikke kan suspendere forældelsesfristen mellem private parter, hvorfor dette styresignal ikke indeholder en sådan suspension. En sådan suspension kan alene aftales mellem de civilretlige parter i aftaleforholdet.