Tillæg til SKM2014.420.SKAT og SKM2014.615.SKAT
Dato for udgivelse
11 Sep 2014 21:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Sep 2014 21:03
SKM-nummer
SKM2014.633.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-0221525
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt
Emneord
Genoptagelse, ekstraordinær, forældelse, fritagelse, moms, forvaltning, investeringsforening
Resumé

Supplerende meddelelse til SKM2014.420.SKAT og SKM2014.615.SKAT

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11
Skatteforvaltningsloven § 32
Skatteforvaltningsloven § 34 a

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.2.3.9

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.3.2.1.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit A.A.9

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit D.A.5.11.6.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit D.A.5.11.9.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit D.A.5.11.9.3

Redaktionelle noter

Tillæg til SKM2014.420.SKAT og SKM2014.615.SKAT

SKAT orienterede ved SKM2014.420.SKAT om, at EU-Domstolen den 13. marts 2014 har afsagt dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S.

SKAT har modtaget forespørgsler om tilbagebetaling af moms fra flere danske pensionskasser, der som kunder har betalt moms til leverandører af pensionsforvaltningsydelser. I den anledning har det givet anledning til tvivl, om henvendelserne til SKAT har afbrudt forældelse af kravene.

Som meddelt i SKM2014.615.SKAT vil SKAT i forlængelse af sagens endelige afgørelse i Østre Landsret udsende et styresignal om afgørelsens betydning for dansk praksis. I dette styresignal vil der være angivelser af relevante frister, krav til dokumentation mv. Styresignalet vil også redegøre for, i hvilket omfang pensionskasserne måtte have mulighed for at rette et tilbagesøgningskrav direkte mod SKAT, selv om det ikke er disse virksomheder, der har indbetalt afgiften til SKAT.

Da landsretssagen endnu ikke er afsluttet, accepterer SKAT pr. og fra datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse, at alle forældelsesfrister suspenderes i forhold til krav, som pensionskasserne måtte rejse i anledning af EU-Domstolens dom.  

Suspensionen indebærer ikke, at SKAT er afskåret fra at påberåbe sig forældelse, som allerede måtte være indtrådt på tidspunktet for offentliggørelsen af meddelelsen.

Den herved meddelte suspension ophører 3 måneder efter, at SKAT udsender styresignal.

SKAT forbeholder sig alle øvrige indsigelser over for pensionskasserne og andres krav, herunder om, at der ikke består et tilbagesøgningskrav, at betingelserne for at kunne gøre et tilbagesøgningskrav gældende direkte overfor SKAT ikke er opfyldt, om principperne for opgørelsen af det eventuelle kravs størrelse, og at skatteforvaltningslovens bestemmelser ikke finder anvendelse i den konkrete relation mellem SKAT og pensionskasserne. 

For en ordens skyld bemærkes, at SKAT ikke kan suspendere forældelsesfristen mellem private parter, hvorfor denne skattemeddelelse ikke indeholder en sådan suspension. En sådan suspension kan alene aftales mellem de civilretlige parter i aftaleforholdet.