Dato for udgivelse
04 maj 2006 08:16
SKM-nummer
SKM2006.288.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-000644
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genoptagelse, indeholdt udbytteskat, modregning
Resumé
SKAT-meddelelse om selskabers modregning af indeholdt udbytteskat i indkomstskatten - meddelelsen er en genudsendelse af det tidligere Told- og Skattestyrelsens cirkulære 2005-25 med en præcisering vedrørende sambeskattede selskaber.
Reference(r)
Kildeskatteloven § 67, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.E.4.
Redaktionelle noter
Meddelelsen træder i stedet for TSS-cirkulære 2005-25

1. Told- og Skattestyrelsen tog i forbindelse med behandlingen af nogle klagesager stilling til rækkevidden af kildeskattelovens § 67, stk. 2, som denne bestemmelse var formuleret forud for 1. januar 2004.

2. Det var Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at dagældende og indtil indkomståret 2003 opretholdte administrative praksis vedrørende ovennævnte bestemmelse i kildeskatteloven, hvorefter ToldSkat ikke lod selskabers indeholdte udbytteskat indgå til modregning ved den endelige skatteberegning for selskaberne som en a conto skat, men først lod den indgå efter beregning af restskat/overskydende skat og restskattetillæg/godtgørelse, ikke havde fornøden hjemmel.

3. Det var endvidere Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at dagældende og indtil indkomståret 2003 opretholdte praksis vedrørende ovennævnte bestemmelse i kildeskatteloven, hvorefter selskaberne for at kunne opnå modregning af den indeholdte udbytteskat i indkomstskatten for det pågældende indkomstår skulle indsende udbytteattester vedrørende den indeholdte udbytteskat til skattemyndighederne senest den 20. november i kalenderåret efter indkomståret, ikke havde fornøden hjemmel.

Udbetaling

På baggrund af ovennævnte praksisændring for ToldSkats administration af kildeskattelovens § 67, stk. 2, indtil indkomståret 2003 fastsættes følgende:

4. Selskaber, der i forbindelse med beregningen af restskatten for hvert af indkomstårene 1999, 2000, 2001 eller 2002 har fået modregnet en indeholdt udbytteskat i selskabets indkomstskat, der relaterer sig til udbytte, der er erhvervet i det efter indkomståret følgende kalenderår (2000, 2001, 2002 eller 2003) kan anmode den lokale told og skatteforvaltning om at få foretaget en fornyet modregning af den indeholdte udbytteskat i indkomstskatten, således at modregningen foretages forud for beregningen af et/en eventuelt restskattetillæg/godtgørelse.

5. Selskaber, der i forbindelse med fremlæggelsen af udbytteattester vedrørende en indeholdt udbytteskat har fået den indeholdte udbytteskat udbetalt, og derved er blevet nægtet modregning af den indeholdte udbytteskat i selskabets indkomstskat for det indkomstår (1999, 2000, 2001 eller 2002), der lå forud for det kalenderår, hvori udbyttet er erhvervet, kan anmode den lokale told- og skatteforvaltning om at få foretaget modregning af den indeholdte udbytteskat i indkomstskatten, jf. pkt. 3 ovenfor.

Forældelse

6. Krav mod SKAT, der måtte opstå i medfør af denne meddelelse, er omfattet af § 1, nr. 6, i lov om forældelse af visse fordringer (1908-loven). Den 5-årige forældelsesfrist finder herefter anvendelse. Forældelsesfristen løber fra forfaldstidspunktet for kravets opståen, som er tidspunktet for indbetalingen/udbetalingen af den oprindelige restskat/overskydende skat og afbrydes først, når selskabets krav - vedlagt behørig identifikation/ dokumentation - rejses over for selskabets lokale told- og skatteforvaltning, jf. § 2 i 1908-loven.

7. SKAT skal i den forbindelse meddele, at forældelsesfristen suspenderes (afbrydes) fra den 4. oktober 2005 og indtil den 1. januar 2007. Såfremt selskabets krav, vedlagt behørig identifikation/ dokumentation eller revisorerklæring, rejses over for selskabets lokale told- og skatteforvaltning senest den 1. januar 2007, opretholdes den herved meddelte suspension af forældelse. For krav, der rejses efter den 1. januar 2007, ses der bort fra den førnævnte suspension af forældelse. Opstart og afbrydelse af forældelsesfristen følger i disse tilfælde de almindelige regler i 1908-loven, således at der faldes tilbage på pkt. 6 ovenfor.

8. For krav opstået forud for den 4. oktober 2000 vil afbrydelse af forældelsen alene være sket, hvis selskabet har fremsat kravet overfor SKAT eller indledt retslige skridt, inden forældelsens indtræden, jf. § 2 i 1908-loven.

Forrentning

9. For så vidt angår forrentningen af de krav, som måtte opstå i medfør af denne meddelelse, henvises til det gældende Afsnit V i selskabsskatteloven - bestemmelser om ligning og opkrævning.

Klageadgang

10. Krav, der måtte opstå i medfør af denne meddelelse, skal rejses overfor de lokale told- og skatteforvaltninger. Klager over den lokale told- og skatteforvaltnings afgørelse indgives til Landskatteretten jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1 nr. 1.

11. Fristen for klage til Landsskatteretten er 3 måneder, jf. skatteforvaltningslovens § 42 .

Beskatning

12. Tillæg, renter og procentgodtgørelse indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Der henvises til selskabsskattelovens § 29B.

Generelt

13. Ved behandlingen af krav, der måtte opstå i medfør af denne meddelelse, henvises der i øvrigt til gældende bestemmelser i selskabsskatteloven med senere ændringer.

Sambeskattede selskaber

14. Selskaber, der i hvert af indkomstårene 1999, 2000, 2001 eller 2002 var sambeskattet med et moderselskab efter dagældende § 31 i selskabsskatteloven, og har fået indeholdt udbytteskat udbetalt, og derved er blevet nægtet modregning af den indeholdte udbytteskat i moderselskabets indkomstskat for det indkomstår (1999, 2000, 2001 eller 2002), der lå forud for det kalenderår, hvori udbyttet er erhvervet, kan anmode den lokale told- og skatteforvaltning om at få foretaget modregning af den i datterselskabet indeholdte udbytteskat i moderselskabets indkomstskat jf. pkt. 4 ovenfor.