Dato for udgivelse
03 maj 2006 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 mar 2006 08:57
SKM-nummer
SKM2006.284.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-035241
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Racerkørervirksomhed, goodwill, opgørelse, overdragelse til selskab
Resumé

Der spørges om A med skattemæssig virkning kan udøve sit erhverv som racerkører (sp. 1) og de med racerkørervirksomheden forbundne aktiviteter i selskabsform (sp. 2).
Der henvises til Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af oktober 2004 (TfS 2005, 165 LR), hvor samme to spørgsmål blev besvaret bekræftende. Skatterådet besvarede begge spørgsmål med "Ja".
Racerkørervirksomheden m.v. er i december 2004 overdraget fra A til selskabet C.
Der spørges om der er knyttet goodwill til racerkørervirksomheden jf sp. 1 og 2 og om denne goodwill skal beregnes efter principperne i TSS-cirk 2000-10 af 28. marts 2000 (sp. 3). Såfremt rådet ikke er enig i at goodwill fastsættes efter cirkulæret, ønskes beløbet fastsat af Skatterådet (sp. 4).
Køre-kontrakterne m.m. kan udelukkende opfyldes af  A personligt og vil efter Skatterådets opfattelse være uden værdi for en uafhængig køber. Der er herefter ikke knyttet skattemæssig goodwill til racerkørervirksomheden. Skatterådet besvarede sp. 3 med "Nej" hvorefter sp. 4 bortfaldt.

Hjemmel
LBKG nr. 856 af 12.9.2005
Reference(r)
Afskrivningsloven § 40
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.I.4.1.1

I oktober 2004 (TfS 2005, 165 LR) besvarede Ligningsrådet en anmodning om bindende forhåndsbesked således:

Spørgsmål

1.  Kan racerkører A med skattemæssig virkning udøve sit erhverv som racerkører i selskabsform, således at indtægter, der i henhold til aftaler, der indgåes med selskabet, indkomstbeskattes hos selskabet og ikke hos racerkører A personligt ?

2.  Kan racerkører A udøve med racerkørervirksomheden forbundne aktiviteter, f.eks. som kommentator, aktiviteter for sponsorer, skribentvirksomhed og anden virksomhed, som har forbindelse til racerkørervirksomheden i selskabsform, således at indtægter i henhold til aftaler, der indgås med selskabet, indkomstbeskattes hos selskabet og ikke hos A personligt ?

Svar

Ad 1.  Ja - idet det bemærkes, at Ligningsrådets besvarelse er sket på baggrund af udkastet til aftale mellem B GmbH og A, idet det forudsættes, at en kontrakt med tilsvarende indhold vil blive indgået mellem et af A stiftet selskab og en opdragsgiver.

Ad 2. Ja, forudsat at aktiviteterne vil kunne karakteriseres som selvstændig erhvervsvirksomhed.

Selskabet C er stiftet i december 2004 og ejes 100% af  A, der er direktør for selskabet.

I december 2004 har A overdraget samtlige aktiver, gældsposter og hensættelser vedrørende racer- kørervirksomhed til C A/S. A er på overdragelsestidspunktet bosat i udlandet.

I efteråret 2005 anmoder A og C A/S Ligningsrådet om at bekræfte svarene på spørgsmål 1 og 2 i forhåndsbeskeden af oktober 2004.

Herudover anmodedes Ligningsrådet om at tage stilling til

Spørgsmål 3:

Kan Ligningsrådet bekræfte, at der er knyttet goodwill til racerkørevirksomheden, jf. spørgsmål 1 - 2, og at denne goodwill skal beregnes efter principperne i TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000?

 

Spørgsmål 4:

For det tilfælde Ligningsrådet ikke er enig i størrelsen af den efter TSS-cirkulære nr. 2000-10 beregnede goodwill, hvilket beløb udgør goodwill da?

Repræsentantens argumentation:

Repræsentanten for A og C A/S anførte vedrørende spørgsmål 3:

Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsvirksomhed knyttede kunde-kreds, forretningsforbindelse m.v., ligesom goodwill, udover kundekredsen m.v., kan være knyttet til det forhold, at der er tale om en igangværende og veletableret virksomhed, jfr. Ligningsvejledningen 2006-2, afsnit E.I.4.1.1.

Det er repræsentantens opfattelse, at der er knyttet goodwill til den samlede racerkørervirksomhed, som er overdraget til C A/S, idet virksomheden, som er veletableret og veltjenende, er baseret på en kundekreds. Antallet af kunder samt muligheden for substitution er irrelevant for bedømmelsen af, hvorvidt der er tilknyttet goodwill, jf. nedennævnte praksis:

 

Østre Landsret har i dommen TfS 1999, 646 ØL truffet afgørelse vedrørende tre statsautoriserede revisorer, som havde overdraget deres interessentskabsandele i et revisionsselskab til et af hver af dem 100 % ejet aktieselskab. Det var under sagen ubestridt, at sagsøgerne kunne udøve selvstændig erhvervs-virksomhed som statsautoriserede revisorer gennem aktieselskaberne. Det centrale i sagen var, om der var knyttet goodwill til den personlige virksomhed (interessentskabsandelene), som revisorerne drev. Skattemyndighederne samt Landsskatteretten besvarede spørgsmålet benægtende, idet der blandt andet lagdes vægt på,

 

at

de tre revisorer efter overdragelsenhæftede som selvskyldnerkautionister over for de øvrige interessenter for deres respektive aktieselskabs opfyldelse af forpligtelserne i henhold til interessentskabskontrakten,

   

at

aktieselskaberne på eksklusiv basis var forpligtet til at stille den pågældende revisors ydelser til rådighed for interessentskabet,

   

at

arbejdsforpligtelsen alene kunne opfyldes af den enkelte revisor, og

   

at

aktieselskaberne alene havde indtægter fra interessentskabet, som dermed var aktieselskabernes eneste kunde.

 

Østre Landsret fandt i modsætning til skattemyndighederne og Landsskatteretten, at der var knyttet goodwill til den personlige virksomhed, som hver af revisorerne drev.

Det følger af Østre Landsrets dom, at spørgsmålet om, hvorvidt der er knyttet goodwill til racer-kørervirksomheden, ikke kan besvares benægtende under henvisning til

at

de forpligtelser, som fremgår af køreaftalen ..., forudsættes opfyldt
af A personligt,

   

at

C A/S's hovedaktivitet er at stille A til rådighed for D AG, eller

   

at

en væsentlig indtægt for C A/S kommer fra én kunde.

Ligningsrådet fandt i TfS 1999, 827 LR, at goodwill kan være knyttet til en personlig drevet virksomhed, uanset om virksomheden udelukkende baserer sig på indehaverens viden, kvalifikationer og/eller kontakter. I den bindende forhåndsbesked var der - som i nærværende sag - tale om overdragelse af en personlig drevet virksomhed til et af skatteyderen ejet selskab, hvor skatteyderen fortsatte som ansat. Skatteyderen argumenterede for, at der ikke var goodwill knyttet til den personlige virksomhed, idet den alene eksisterede på grundlag af skatteyderens kvalifikationer. Ligningsrådet fandt, at "der utvivlsomt var knyttet goodwill til virksomheden".

Ovennævnte afgørelser ligger på linje med Ligningsrådets afgørelse i TfS 2004, 849 LR, som er behandlet i adjunkt, ph.d. Liselotte Hedetoft Madsens artikel i TfS 2005, 707 og som ligeledes støtter ovennævnte.

Størrelsen af den goodwill, der er knyttet til racerkørervirksomheden, er værdiansat i en vurderingsberetning af .. december 2004, som er udarbejdet af Statsaut. Revisor X .

Repræsentanten har blandt andet henvist til TfS 1998, 485 HR ("Haugland-dommen"). Repræsentanten finder, at "Højesteret implicit tager stilling til det foreliggende goodwill spørgsmål".

Endvidere henvises til TfS 1999, 827 LR. Repræsentanten finder, at Ligningsrådets afgørelse underbygger synspunktet om, at goodwill kan være knyttet til en personlig drevet virksomhed.

Repræsentanten ønskede en vurdering af TfS 1999, 646 ØL i relation til det bindende svar. Repræsentanten finder, at dommen må føre til, at der skal fastsættes goodwill ved overdragelsen af A´s virksomhed til selskabet. Repræsentanten finder, at det centrale i dommen var, om der var knyttet goodwill til den personlige virksomhed (interessentskabsandelen), som revisorerne drev.

SKAT´s indstilling

Goodwill har i skattemæssig henseende været knyttet til en erhvervsvirksomheds afståelse af kunde-kreds, forretningsforbindelse eller lignende. Forudsætningen for at statuere goodwill er, at der er tale om en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed. Det kan således konstateres, at der i skattemæssig henseende alene kan være tale om goodwill knyttet til en virksomhed og ikke til en person. Det fremgår af Ligningsvejledningens afsnit E.4.1.1, samt afgørelserne SKM2003.590.LR og TfS 1999, 827 LR.

Efter SKAT´s opfattelse tog Højesteret i TfS 1998, 484 HR udelukkende stilling til, om der i statsskatteloven eller på andet grundlag var hjemmel til at frakende kunstnerisk virksomhed i selskabsform skatteretlig betydning. Spørgsmålet, om der var knyttet goodwill til virksomheden, blev således ikke behandlet af Højesteret.

I TfS1999, 827 LR fandt forespørgeren at der ikke var goodwill knyttet til virksomheden. Argumentet var i den forbindelse, at virksomheden næsten udelukkende baserede sig på indehaverens viden, kvalifikationer og kontrakter. Imidlertid var der tale om, at kunderne i virksomheden efterspurgte et produkt, som i princippet kunne leveres af andre virksomheder med samme viden som den konkrete virksomhed. Ligningsrådet fandt således, at virksomhedens kundekreds havde en omsætningsværdi for en uafhængig køber.

I nærværende sag er de indtægter, som virksomheden har, udelukkende afledt af de evner, som A har som racerkører og A´s personlige egenskaber og ekspertise. Det produkt/ydelse, som A leverer, er så unikt, at en anden person ikke vil kunne udfylde A´s plads. Der er således ingen anden person, der kan levere en identisk ydelse.

Der er indgået kontrakter med blandt andet D. Kontrakterne indebærer, at det skal være A personligt, der opfylder kontrakten. Dette indebærer efter SKAT´s opfattelse, at kontrakterne vil være uden værdi for en uafhængig køber.

TfS 1999, 646 ØL Tre revisorer havde overdraget deres interessentskabsandele i et større revisionsinteressentskab til hver deres 100 pct. ejede aktieselskab. Skattemyndighederne nægtede at anerkende overdragelsen som reel, idet man under henvisning til nogle bestemmelser i interessentskabs-kontrakten fandt, at de pågældende personer i vidt omfang fortsat ville være personligt ansvarlige for selskabets forpligtigelser over for interessentskabet. Landsretten lagde til grund, at de pågældende personer kunne udøve selvstændig erhvervsvirksomhed gennem et selskab. Landsretten fandt, at overdragelsen, herunder goodwill, uanset de i interessentskabskontrakten fremhævede bestemmelser, havde en sådan realitet, at overdragelsen måtte tillægges skattemæssig virkning.

Det er en forudsætning for at statuere goodwill, at der er tale om en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed, herudover skal der være tale om en reel overdragelse. Realiteten skal således svare til formaliteten. SKAT finder, at det centrale i dommen var, om der var den fornødne realitet i overdragelsen. Landsretten fandt, at overdragelsen, herunder goodwill, uanset de i interessentskabskontrakten fremhævede bestemmelser, havde en sådan realitet, at overdragelsen måtte tillægges skattemæssig virkning.

SKAT finder ikke, at dommen kan tages til indtægt for, at en personlig drevet virksomhed har goodwill. Dommen anfægtede ikke eksistensen af goodwill i revisorernes virksomhed, men tager udelukkende stilling til om overdragelsen var reel.

SKAT skal desuden bemærke, at i Ligningsrådets afgørelse i den bindende forhåndsbesked TfS 2005, 165 LR har Ligningsrådet foretaget den vurdering, at de med A´s racerkørervirksomhed forbundne aktiviteter med skatteretlig virkning kunne udøves i selskabsform. I afgørelsen er der gennemgået de vurderinger, der har begrundet denne afgørelse, blandt andet om instruktionsbeføjelsen, om hvem, der bærer den økonomiske risiko, om ansvaret for ulykker og skader mv.

Det er ikke de samme vurderinger, der ligger til grund ved en vurdering af, om der er tale om skattemæssig goodwill. I denne sag er goodwillen knyttet til A´s person, og derved er den ikke omfattet af det skattemæssige goodwill begreb, jf. SKM2003.590.LR.

SKAT finder herefter ikke, at der er knyttet skattemæssig goodwill til racerkørervirksomheden.

Det indstilledes til Skatterådet, at spørgsmål 3 besvares med et nej og at spørgsmål 4 bortfaldt som følge af svaret på spørgsmål 3.

Skatterådets afgørelse

I afgørelsen besvarede Skatterådet spørgsmål 1 og 2 med "Ja" og henviste i øvrigt til Ligningsrådets svar på samme to spørgsmål i den bindende forhåndsbesked af oktober 2004.

Skatterådet var enig i SKAT´s indstilling vedrørende spørgsmål 3 og 4.