Dato for udgivelse
27 apr 2006 11:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 apr 2006 10:45
SKM-nummer
SKM2006.270.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-033666
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
25 pct. beskatning, efterbeskatning, nøglepersoner, særlige skatteordning
Resumé
Spørgeren ville ikke blive omfattet af reglerne om efterbeskatning, hvis han efter 2 perioder på 25 pct. beskatning valgte at blive i Danmark i mere end 48 måneder.
Reference(r)
Kildeskatteloven § 48E
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 D.B.5

Spørgsmål

  1. Kan spørgeren undgå at blive efterbeskattet vedrørende perioden 1. februar 1999 - 30. september 2000, jf. kildeskattelovens (KSL) § 48E, stk. 8, hvis spørgeren vælger at benytte KSL § 48E i perioden 1. juni 2006 - 31. september 2007 og derefter IKKE forlader Danmark (inden udløbet af 4 år efter afslutningen på beskatningen efter KSL § 48E)?
  2. Kan spørgeren undgå at blive efterbeskattet for både perioden 1. februar 1999 - 30. september 2000 og perioden 1. juni 2006 - 30. september 2007, hvis spørgeren vælger at benytte KSL § 48E i perioden 1. juni 2006 - 31. september 2007 og derefter IKKE forlader Danmark (inden udløbet af 4 år efter afslutningen på beskatningen efter KSL § 48E)?

Svar

  1. Ja, se indstilling og begrundelse.
  2. Ja, se indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren forlod Danmark den 1. oktober 1994, idet spørgerens daværende arbejdsgiver, virksomhed A, blev overtaget af virksomhed B i koncern X. I forbindelse med flytningen ophævede spørgeren sin fulde danske skattepligt, jf. KSL § 1. Spørgeren blev ansat af virksomhed C i koncern X i Zürich. Dette ansættelsesforhold varede indtil ultimo 1998.

Spørgeren flyttede igen til Danmark den 13. januar 1999 (dvs. efter i alt 4 år og ca. 3 måneder uden for Danmark). Spørgeren blev ansat hos virksomhed D den 1. februar 1999. Den løn, spørgeren modtog fra virksomhed D, blev beskattet efter KSL § 48E. Spørgeren blev beskattet efter KSL § 48E i perioden fra den 1. februar 1999 indtil 30. september 2000, dvs. i alt i 20 måneder.

Spørgeren flyttede på ny fra Danmark den 11. oktober 2000. I den forbindelse flyttede spørgeren til Atlanta, og der har spørgeren boet siden. Spørgeren blev ansat af virksomhed E, der er et datterselskab i koncern X, og er fortsat ansat i dette selskab.

Spørgeren ønsker at benytte sin resterende periode af 25%-ordningen (16 måneder) i forbindelse med et ansættelsesforhold hos virksomhed F, der forventes at starte omkring 1. juni 2006.

Spørgeren forventer i den forbindelse at flytte til Danmark.  

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Det fremgår af KSL § 48E, stk. 8, 1. pkt., at:

"Beskatning efter stk. 4 og 5 bortfalder for personer, som inden for de seneste 5 år forud for påbegyndelsen af den første ansættelse, hvor vederlaget beskattes efter stk. 4 og 5, har været skattepligtige efter § 1 eller § 2, stk. 1, litra a-d eller j, hvis den skattepligtige ikke senest 48 måneder efter udløbet af den i stk. 6 nævnte 36-måneders-periode bringer sin fulde skattepligt til ophør i en samlet periode på mindst 3 år, jf. dog stk. 9."

Efter den første periode hvor spørgeren blev beskattet efter KSL § 48E (dvs. perioden 1. februar 1999 indtil 30. september 2000), forlod spørgeren Danmark i oktober 2000, dvs. i umiddelbar tilknytning til afslutningen på det ansættelsesforhold, hvor han blev beskattet efter KSL § 48E. I forbindelse med fraflytningen fra Danmark ophævede spørgeren sin fulde danske skattepligt, jf. KSL § 1. Efter fraflytningen har spørgeren ligeledes ikke været begrænset skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 2, stk. 1, litra a-d eller j.

Omkring 1. juni 2006 hvor spørgeren forventer at vende tilbage til Danmark og starte sit nye ansættelsesforhold, har spørgeren været fri af dansk skattepligt i mere end 5 år (perioden oktober 2000 - ca. juni 2006).

Det betyder, at spørgeren har været fri af de former for skattepligt, der er beskrevet i KSL § 48E, stk. 8, 1. pkt., "i en samlet periode på mindst 3 år", jf. formuleringen i KSL § 48E, stk. 8, 1. pkt.

Udover kravet om, at den pågældende ikke må have været skattepligtig efter § 1 eller § 2, stk. 1, litra a-d eller j, stilles der i KSL § 48E ingen andre krav for at blive fri for efterbeskatning vedrørende denne periode (det vil sige perioden 1. februar 1999 - 30. september 2000).

Da spørgeren har været fri af de beskrevne former for skattepligt i mere end 5 år (i perioden oktober 2000 indtil 1. juni 2006), har spørgeren opfyldt betingelserne for at undgå efterbeskatning for perioden 1. februar 1999 - 30. september 2000, jf. KSL § 48E, stk. 8.

Det skal understreges, at der i den forbindelse ikke stilles krav om, at personen har benyttet samtlige af de 36 måneder, der er til rådighed under 25%-ordningen for at undgå efterbeskatningen, jf. KSL § 48E, stk. 8's henvisning til KSL § 48E, stk. 6.

På den baggrund beder vi SKAT om at besvare spørgsmålet om, hvorvidt spørgeren kan undgå at blive efterbeskattet vedrørende perioden 1. februar 1999 - 30. september 2000, jf. KSL § 48E, stk. 8, hvis spørgeren vælger at benytte KSL § 48E i perioden 1. juni 2006 - 31. september 2007 og derefter IKKE forlader Danmark?

Spørgsmål 2

Det fremgår som nævnt af KSL § 48E, stk. 8, at:

"Beskatning efter stk. 4 og 5 bortfalder for personer, som inden for de seneste 5 år forud for påbegyndelsen af den første ansættelse, hvor vederlaget beskattes efter stk. 4 og 5, har været skattepligtige efter § 1 eller § 2, stk. 1, litra a-d eller j, hvis den skattepligtige ikke senest 48 måneder efter udløbet af den i stk. 6 nævnte 36-måneders-periode bringer sin fulde skattepligt til ophør i en samlet periode på mindst 3 år, jf. dog stk. 9."

Det fremgår altså heraf, at de 5 år (hvor den pågældende skal være fri af visse former for dansk skattepligt) regnes fra den første ansættelse, hvor vederlaget beskattes efter KSL § 48E.

For spørgerens vedkommende var spørgeren (før den første ansættelse hvor 25%-ordningen blev benyttet) fri af fuld dansk skattepligt i en periode på "kun" ca. 4 år og 4 måneder. Isoleret set betyder det, at spørgeren er omfattet af efterbeskatningen i KSL § 48E, stk. 8, og kun kan undgå efterbeskatningen, hvis han efter anvendelsen af KSL i perioden 1. juni 2006 - 31. september 2007 bringer sin fulde skattepligt til ophør i en samlet periode på mindst 3 år mv.

Vi mener imidlertid, at de to ansættelsesperioder hver opfylder betingelserne for at undgå efterbeskatning.

På det tidspunkt hvor spørgeren i første omgang flyttede fra Danmark (oktober 1994), indeholdt KSL § 48E ingen regler om, at de 5 år (som personen skal være fri af fuld dansk skattepligt mv. for at undgå efterbeskatning) skal ligge forud for den første ansættelse. I spørgerens tilfælde har spørgeren forud for ansættelsen 1. juni 2006 (dvs. den anden ansættelse hvor spørgeren anvender KSL § 48E) været ude af fuld dansk skattepligt mv. i mere end 5 år. Samtidig har spørgeren efter sit første ansættelsesforhold været ude af Danmark i mere end 3 år, hvilket får efterbeskatningskravet til at bortfalde for hver periode. Det vil sige, at spørgeren isoleret set opfylder betingelsen om, at han forud for en ansættelse, hvor beskatningen sker efter KSL § 48E, har været fri af fuld skattepligt mv. i en periode på mere end 5 år.

På den baggrund mener vi, at spørgeren kan undgå efterbeskatning for både perioden 1. februar 1999 - 30. september 2000 og perioden 1. juni 2006 - 31. september 2007, hvis spørgeren vælger at benytte KSL i perioden 1. juni 2006 - 31. september 2007 og derefter IKKE forlader Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Forskere og nøglepersoner kan, hvis de opfylder betingelserne i kildeskattelovens (KSL) § 48E, opnå 25%-beskatning i maksimalt 3 år.

Det er bl.a. en betingelse for 25%-beskatning, at den pågældende ikke inden for de seneste 3 år forud for ansættelsen har været fuldt skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 48E, stk. 3, nr. 1.

25%-beskatning kan finde sted i en eller flere perioder af højst 36 måneders samlet varighed, jf. KSL § 48E, stk. 6.

Beskatning efter den særlige skatteordning bortfalder (efterbeskatning), hvis den skattepligtige ikke senest 48 måneder efter ophør af ansættelsen på 25%-beskatning, bringer sin fulde skattepligt til Danmark til ophør i en samlet periode på mindst 3 år, jf. KSL § 48E, stk. 8.

Reglerne om efterbeskatning gælder ikke for en person, som ikke har været fuldt skattepligtig til Danmark inden for 5 år forud for den første ansættelse på 25%-beskatning, jf. KSL § 48E, stk. 8.

For så vidt angår ordlyden om "5 år forud for den første ansættelse", har SKAT anlagt den fortolkning, at der er tale om den situation, hvor en person opholder sig i Danmark i en periode på 25%-beskatning med forskellige arbejdsgivere, og at det derfor er forud for den første ansættelse af flere sammenhængende ansættelser, at de 5 år skal beregnes.

Ad spørgsmål 1:

Spørgeren blev beskattet efter KSL § 48E i perioden fra den 1. februar 1999 til den 30. september 2000.

SKAT har lagt vægt på, at spørgeren forud for denne periode ikke havde været skattepligtig til Danmark i mere end 3 år, og at spørgeren efter denne periode bragte sin skattepligt til Danmark til ophør i mere end 3 år.

Det er SKATs vurdering, at spørgeren ikke skal efterbeskattes for denne periode. Begrundelsen herfor er, at spørgeren bragte sin fulde skattepligt til ophør den 11. oktober 2000, da han forlod Danmark. Endvidere er den fulde skattepligt bragt til ophør i mere end 3 år.

SKAT indstiller på denne baggrund, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2:

Dette spørgsmål vedrører både perioden fra den 1. februar 1999 til den 30. september 2000 og perioden fra den 1. juni 2006 til den 31. september 2007.

For så vidt angår perioden fra den 1. februar 1999 til den 30. september 2000 henvises til spørgsmål 1. SKAT er af den opfattelse, at når denne periode opfylder betingelserne for at undgå efterbeskatning, hvilket den gør den 11. oktober 2003, hvor skattepligten har været bragt til ophør i mere end 3 år, så kan en efterfølgende periode på 25%-beskatning ikke ændre på dette forhold.

For så vidt angår perioden fra den 1. juni 2006 til den 31. september 2007 har SKAT lagt vægt på, at spørgeren forud for denne periode ikke har været skattepligtig til Danmark i ca. 5½ år.

Det er SKATs vurdering, at spørgeren derfor ikke er omfattet af reglerne om efterbeskatning, da han ikke har været skattepligtig til Danmark i mere end 5 år forud for den 1. juni 2006.

SKAT indstiller på denne baggrund, at der svares ja til spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKAT's indstilling med den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende til den 31. december 2008, jf. kildeskattelovens § 48E, stk. 6.