Dato for udgivelse
26 Apr 2006 08:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2006 15:37
SKM-nummer
SKM2006.265.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
59/05-4740-00042
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ophørspension, avance, ejendom
Resumé
A spurgte ved et påtænkt salg af udlejningsejendom og ophør af forretning i samme forbindelse, om de opnåede avancer på ejendommen kan anvendes til beregning af indskud på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A. Skatterådet svarede ja.
Hjemmel
Bekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2005
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 15 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 A.C.1.1.6

Spørgsmål 1

I forbindelse med et påtænkt salg af udlejningsejendommen X og ophør af forretningen Y i samme forbindelse - vil forespørge om de opnåede avancer på ejendommen kan anvendes til beregning af indskud på pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Svar

Ja, den del af avancen opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven, der vedrører den erhvervsmæssige del af ejendommen, kan indskydes på en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Spørgsmål 2

Såfremt ovenstående ikke kan anerkendes, vil den erhvervsmæssige andel der vedr. forretningen 182/473 m2 eller 38,5 % af den opståede ejendomsavance kunne indgå i beregningen til pensionsindskud i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A?

Svar

Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Y blev startet som enkeltmandsfirma den 1. juli 1981.
A's enkeltmandsfirma Y er registreret under branchen "forhandlere af musikinstrumenter".
A anvender virksomhedsordningen.

Forretningen Y drives fra lokaler i ejendommen X.
Ejendommen blev købt af A den 11. december 1982.
Samlet bygningsareal udgør 608 m2 heraf boligareal 326 m2.
Udlejet bygningsareal udgør ca. 100 m2 og resterende 182 m2 bruges af Y.
Udlejet boligareal udgør ca. 191 m2 og egen bolig udgør 135 m2.
Ejendomsvurderingen pr. 31. december 2004 udgør 2.150.000 heraf ejerbolig 630.000.
Ejerboligværdien vedrører kun den lejlighed A bebor.

Ejerboligværdien er holdt uden for virksomhedsordningen.

Det samlede areal, der vedrører Y samt egen bolig, udgør 317 m2 svarende til 52,14 pct. af det samlede bygningsareal. Y bruger 182 m2 svarende til 38,48 pct. af det samlede bygningsareal, når egen bolig ikke tælles med.

Omsætningen i Y i 2004 udgør kr. 828.193.
Lejeindtægter fra ejendommen udgør i indkomståret 2004 kr. 131.511.
De samlede indtægter er kr. 959.704, hvoraf 13,70 pct. stammer fra lejeindtægter.
Der er aktiver i Y for kr. 632.378 i indkomståret 2004.
Ejendommen er i indkomståret 2004 opgjort til kr. 1.622.722. Værdi af egen bolig er ikke medregnet.
38,48 pct. af kr. 1.622.722 er lig med kr. 624.423.
Den del af ejendommen, som Y benytter og aktiverne i Y har en samlet værdi på kr. 1.256.801.
Udlejet areal udgør 61,52 pct. svarende til kr. 998.299 af ejendommens værdi.
De samlede aktiver er kr. 2.255.100, hvoraf 55,73 pct. vedrører Y.

Omsætning i Y i 2003 udgør kr. 875.222.
Lejeindtægter fra ejendommen udgør i indkomståret 2003 kr. 124.265.
De samlede indtægter er kr. 999.487, hvoraf 12,43 pct. stammer fra lejeindtægter.
Der er aktiver i Y for kr. 549.611 i indkomståret 2003.
Ejendommen er i indkomståret 2003 opgjort til kr. 1.624.468.
38,48 pct. af kr. 1.624.468 er kr. 625.095.
Den del af ejendommen, som Y benytter og aktiverne i Y har en samlet værdi på kr. 1.174.706.
Udlejet areal udgør 61,52 pct. svarende til kr. 999.372.
De samlede aktiver er kr. 2.174.078, hvoraf 54,03 pct. vedrører Y.

Omsætning i Y i 2002 udgør kr. 761.615.
Lejeindtægter fra ejendommen udgør i indkomståret 2002 kr. 114.838.
De samlede indtægter er kr. 876.453, hvoraf 13,10 pct. stammer fra lejeindtægter.
Der er aktiver i Y for kr. 618.227 i indkomståret 2002.
Ejendommen er i indkomståret 2002 opgjort til kr. 1.604.217.
38,48 pct. af kr. 1.604.217 er kr. 617.302.
Den del af ejendommen, som Y benytter og aktiverne i Y har en samlet værdi på kr. 1.235.529.
Udlejet areal udgør 61,52 pct. svarende til kr. 986.914.
De samlede aktiver er kr. 2.222.443, hvoraf 55,59 pct. vedrører Y.

Der beregnes ikke intern husleje mellem forretning og ejendom.
Der afskrives ikke på grund og bygninger i de driftsøkonomiske årsrapporter, men skattemæssigt er der afskrevet på ejendommen.

Grunde og bygningen måles til kostpris i årsrapporten for ejendommen.

Spørgers repræsentant har oplyst, at hvis svaret bliver, at A kan indskyde det hele, så vil A ophøre med at drive virksomhed.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Spørgers repræsentant er af den opfattelse, at ejendommen har så stor en betydning for forretningens drift, at afståelse af ejendom og ophør af forretning skal ses under et, således at den opståede ejendomsavance efter fradrag af ejerboligens andel kan indgå i beregningen af pensionsindskud i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A sammen med øvrige avancer ved ophør af forretningen.

SKATs indstilling og begrundelse

Pensionsbeskatningslovens § 15 A blev indført ved lov nr. 1282 af 20. december 2000. Loven har virkning for hel og delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted i indkomståret 2001 eller senere indkomstår.

Formålet med indførelsen af § 15 A er at forbedre mulighederne for, at de berørte personer kan anvende den skattepligtige fortjeneste fra afståelsen af virksomheden til at skaffe sig en efter forholdene mere passende pensionsopsparing. Personerne er karakteriseret ved, at de igennem en længere erhvervsaktiv periode har haft erhvervsvirksomheden som økonomisk centrum for deres livsinteresser. De pågældende har typisk prioriteret investeringer i virksomheden højere end pensionsopsparing i traditionel forstand, og hvis der i det hele taget er foretaget sådan pensionsopsparing, er denne ofte beskeden sammenlignet med de oparbejdede værdier i virksomheden og med personernes hidtidige indtægtsforhold.

Der vil ikke være sammenhæng imellem en pensionsopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 15 A og personens øvrige pensionsopsparing. En tidligere selvstændigt erhvervsdrivende kan således gøre brug af ordningen og i samme indkomstår foretage anden fradragsberettiget pensionsopsparing i samme omfang som i øvrige år.

Det er en betingelse for at oprette en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 2, at personen har drevet selvstændig virksomhed. Virksomheden skal være drevet i en periode på mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvor ordningen oprettes. Der stilles ikke krav om, at det skal have drejet sig om samme virksomhed i hele 10-årsperioden.

Begrebet "selvstændig erhvervsmæssig virksomhed" skal forstås på samme måde som det tilsvarende udtryk i bl.a. investeringsfondsloven og virksomhedsskatteloven.

Der skal være tale om en reel erhvervsvirksomhed, dvs. at virksomheden ikke må have været en såkaldt pengetank.

Reglen om, hvorvidt en persons erhvervsmæssige virksomhed har været en såkaldt pengetank, dvs. en virksomhed, som i overvejende grad udøver aktiviteter som passiv pengeanbringelse i form af ejerskab af kontanter, værdipapirer eller lignende og/eller udlejning af fast ejendom, er blevet objektiveret, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 4.

Reglen indebærer, at kravet om overvejende grad vil være opfyldt, hvis mindst 50 pct. af indtægterne opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår eller 50 pct. af de samlede aktiver enten opgjort på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår vedrører passiv pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom.

Ved "indtægterne" forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter. Udgangspunktet er, at der ved opgørelsen af indtægter ikke tages hensyn til udgifter, hverken driftsudgifter eller renteudgifter. Meningen er, at begrebet "indtægter" ikke alene omfatter omsætningen, men også øvrige regnskabsførte indtægter. Meningen er endvidere, at omsætningen skal opgøres netto og ikke brutto, idet moms og andre skatter og afgifter, der er direkte forbundet med omsætningen, ikke skal indgå.

Bestemmelsen skal forstås således, at stammer 50 pct. af indtægterne fra, eller udgøres 50 pct. af de samlede aktiver af passiv pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom set under ét, er kravet om overvejende grad opfyldt.

Skatteministeren har i spørgsmål og svar til lovforslaget i Skatteudvalgets forslagsdel L 33 - bilag 20, medtaget som bilag til betænkningen til lovforslaget, udtalt at:

"Finansielle aktiver, der ikke indgår i en personligt drevet virksomhed, og som ikke omfattes af virksomhedsoverdragelsen, vil skulle holdes uden for opgørelserne i henhold til stk. 3 og 4. Hvorvidt aktiverne indgår i virksomheden eller ej vil i sidste ende komme an på en konkret bedømmelse".

I Ligningsrådets afgørelse offentliggjort på SKATs hjemmeside som SKM2002.325.LR skulle et stuehus, der havde været lejet ud, ikke indgå i beregningen efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3 og 4, da stuehuset ikke havde indgået i virksomhedsordningen. Det fremgår samtidig af afgørelsen, at da stuehuset ikke indgik i virksomhedsordningen, men ejedes af A privat, kunne den del af avancen, der hidrørte fra salget af stuehuset, ikke anvendes som indskud på ophørspensionen, da afståelsen af stuehuset ikke var "afståelse af erhvervsmæssig virksomhed eller en andel af denne", jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 1, 1. pkt.

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan i alt højst indbetale 2.249.800 kr. i 2005-niveau. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20 og er angivet i 1987-niveau til 1.372.650 kr. Det samlede indbetalingsbeløb må dog ikke overstige den skattepligtige fortjeneste, ejeren har opnået ved afståelsen af virksomheden eller andel af denne.

Ad spørgsmål 1

A har drevet erhvervsmæssig virksomhed i over 10 år af de seneste 15 år. Den erhvervsmæssige virksomhed har været drevet som henholdsvis aktiv virksomhed (Y) og som passiv virksomhed gennem udlejning af bolig og erhvervslokaler. Som beskrevet under de faktiske forhold vedrører mindre end 50 pct. af den samlede omsætning den passive virksomhed ligesom mindre end 50 pct. af de samlede aktiver vedrører den passive virksomhed. A opfylder derfor de erhvervsmæssige betingelser for at indskyde på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Ligningsrådet har i SKM202.325.LR udtalt, at avancen fra salg af ejendomme, der ikke har været en andel af den erhvervsmæssige virksomhed, ikke kan indskydes på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A. Det indebærer, at hvad enten avancen på ejerboligen er skattefri eller skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningsloven, vil den del af fortjenesten, der kan henføres hertil ikke kunne indskyde spå en ophørspension. Der vil således kun kunne indskydes den del af ejendomsavancen der efter ejendomsavancebeskatningslovens regler kan henføres til den erhvervsmæssige del.

Det er en forudsætning for svaret, at A efter salget af ejendommen helt eller delvist ophører med den indtil salget drevne virksomhed.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra afgørelsens dato.