Dato for udgivelse
25 apr 2006 15:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 apr 2006 11:06
SKM-nummer
SKM2006.264.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-0022610
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Gevinst, skattepligt
Resumé
Gevinster fra netpoker hos Ladbrokes er ikke skattepligtige i Danmark.
Hjemmel
EF-traktatens artikel 49
Reference(r)
EF-traktaten artikel 49
Statsskatteloven § 4, litra f
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 A.B.7.5.1 
Ligningsvejledningen 2006-2 A.B.7.5.2

Redaktionelle noter
Tidligere anonymisering af Ladbrokes er ophævet.

Spørgsmål

Er gevinster ved pokerspil, som udbydes over internettet af firmaet Ladbrokes i Gibraltar, fritaget for indkomstbeskatning i Danmark?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Repræsentanten har henvist til Lindman-sagen og den efterfølgende afgørelse i SKM2004.121.DEP.

EF-domstolens afgørelse i Lindman-sagen (C-42/02) drejede sig om en finsk statsborger, Diana Lindman, som vandt i et svensk lotteri. Efterfølgende blev hun indkomstbeskattet af gevinsten i Finland, hvor hun havde bopæl. Gevinster fra tilsvarende lotterier i Finland var derimod ikke omfattet af indkomstbeskatning. I sagen, som blev bedømt efter bestemmelserne for fri udveksling af tjenesteydelser, konkluderede EF-domstolen, at Traktatens artikel 49 er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter gevinster fra lotterier, der afholdes i andre medlemsstater, anses for skattepligtig indkomst for vinderen ved skatteansættelsen, hvorimod gevinster fra lotterier, der afholdes i den pågældende medlemsstat, er skattefri.

Skatteministeriet; Departementet, traf i SKM2004.121.DEP afgørelse om, at gevinster vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Departementets afgørelse blev truffet i forbindelse med en sag anlagt ved Østre Landsret om indkomstbeskatning af en lotterigevinst fra et statsligt tysk lotteri, hvor ministeriet på baggrund af Lindman-sagen tog bekræftende til genmæle. 

Forespørgers eventuelle opfattelse iflg. anmodningen

Visse gevinster er ikke indkomstskattepligtige, herunder gevinster vundet i et spillekasino. Gevinster vundet ved pokerspil i et spillekasino er således også skattefri. Derfor må et internetspil udbudt i et andet EU-land, hvor det er skattefrit, også være skattefrit i Danmark, jf. Lindman-sagen og SKM2004.121.DEP.

Pokerspillet over internettet hos Ladbrokes er godkendt og kontrolleret af en myndighed i et andet EU- eller EØS-land og opfylder betingelserne i spillelovgivningen i pågældende medlemsland.

Repræsentanten har endvidere oplyst, at Dansk Tipstjeneste har licens til at udbyde internetbaseret pokerspil, men endnu ikke har gjort brug af tilladelsen.

Repræsentanten har kontaktet Gibraltars regering, Financial And Development Secretary´s Office, som har oplyst følgende om Ladbrokes Poker: Spillet udbydes fra Gibraltar. Ladbrokes har licens hertil, udstedt af Gibraltars regering. Spillet kontrolleres af myndighederne i Gibraltar og er i overensstemmelse med spillelovgivningen i Gibraltar. På foranledning af SKAT har repræsentanten anmodet Gibraltars regering, Financial And Development Secretary´s Office, om at uddybe, hvordan den nævnte kontrol foregår, men Gibraltars regering har ikke svaret herpå.

SKATs indstilling og begrundelse

Det følger af statsskattelovens § 4, litra f, at indtægter af lotterispil samt andet spil og væddemål som udgangspunkt skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Da forespørgeren er fuldt skattepligtig til Danmark, gælder dette også gevinster fra spil i udlandet eller spil på internettet, jf. globalindkomstbeskatningsprincippet.

Visse gevinster er dog ikke indkomstskattepligtige, idet der i stedet svares en afgift til staten. Da kun gevinster fra danske spil kan være afgiftspligtige, er en gevinst fra Ladbrokes internetpoker ikke afgiftspligtig.

I SKM2004.121.DEP har Departementet truffet afgørelse om, at gevinster vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation. Er ovennævnte betingelser ikke opfyldte, skal gevinsten indkomstbeskattes.

Vedrørende betingelsen om, at spillet er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land samt er i overensstemmelse med spillelovgivningen i det pågældende land:

Gibraltar er ikke en separat medlemsstat i EU, men er som "dependent territory of the UK" omfattet af EF-traktatens frihedsrettigheder, herunder bestemmelserne for fri udveksling af tjenesteydelser, jf. traktatens artikel 49.

Ladbrokes Poker har oplyst følgende: Firmaets servere til brug for poker er baseret i Gibraltar. I Gibraltar har firmaet licens til at tilbyde en række internetbaserede produkter, herunder poker. Pokerspillet er reguleret og godkendt af de statslige myndigheder i Gibraltar (Gibraltar Governments Financial and Development Department), som også kontrollerer spillet løbende. Spillet udbydes i overensstemmelse med Gibraltars spillelovgivning og er genstand for en uafhængig revision, som foretages af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers. Resultatet af revisionen kan læses på hjemmesiden Ladbrokespoker.com.

Gibraltars regering, Financial And Development Secretary´s Office, har til SKAT og til forespørgeren oplyst følgende om Ladbrokes Poker: Spillet udbydes fra Gibraltar. Ladbrokes har licens hertil, udstedt af Gibraltars regering. Disse licenser er meget svære at opnå, i øjeblikket er der 14 operatører, der har fået licens. Spillet kontrolleres af myndighederne i Gibraltar og er i overensstemmelse med spillelovgivningen i Gibraltar.

 

Spillemyndigheden har påpeget, at den offentlige kontrol med Ladbrokes ikke er nærmere beskrevet i de ovennævnte oplysninger fra Gibraltars regering. For at den offentlige kontrol har et vist indhold, bør den f.eks. indeholde kontrol af udbetalingsprocenter og tilfældighedsgeneratorer. Desuden bør der være mulighed for, at spilleren kan klage over spilleselskabet til den offentlige myndighed. Spillemyndigheden er i tvivl om, hvorvidt disse krav er opfyldt.  Som nævnt ovenfor har Gibraltars regering ikke ønsket at uddybe, hvordan kontrollen udføres.

 

Det er SKATs opfattelse, at selv om skatteyderen har bevisbyrden for, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt, bør beviskravet administreres på en rimelig måde. Gibraltar er som "dependent territory of the UK" omfattet af EF-traktatens frihedsrettigheder. Gibraltars regering har erklæret, at der udføres kontrol, men har ikke ønsket at uddybe dette nærmere. Det er SKATs opfattelse, at når en regering i en stat omfattet af EF-traktaten har erklæret, at der udføres kontrol, kan det ikke pålægges skatteyderen at skaffe dokumentation for, hvordan kontrollen udføres. Den pågældende regerings erklæring herom må som udgangspunkt anses for tilstrækkelig. Hvis den pågældende regering ikke vil afgive uddybende oplysninger herom, bliver det umuligt for skatteyderen at løfte bevisbyrden. SKAT mener således, at betingelsen om, at spillet er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land samt er i overensstemmelse med spillelovgivningen i det pågældende land, må anses for opfyldt, på baggrund af oplysningerne fra Gibraltars regering og Ladbrokes.

Vedrørende betingelsen om, at et tilsvarende spil skal udbydes lovligt her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes:

SKAT har undersøgt, om netpoker er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1077 af 11. december 2003 om visse spil, lotterier og væddemål (Tips- og lottoloven) og af Dansk Tipstjenestes bevilling til at udbyde spil. Tips- og lottoloven omhandler de spil m.v., skatteministeren har bemyndigelse til at meddele bevilling til udbud af. Det følger af lovens § 1, at skatteministeren bemyndiges til at meddele bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten. Af lovens § 2 følger, at bevilling efter § 1 kun må gives til ét selskab. Bevillingen er givet til Dansk Tipstjeneste A/S.

Dansk Tipstjeneste har ifølge Spillemyndighedens oplysninger bevilling til at afholde spil, herunder også netpokerspil - bevillingen er dog ikke anvendt på det område. Hvis Dansk Tipstjeneste valgte at udnytte sin bevilling til at afholde net-pokerspil i Danmark, ville gevinsten herfra blive omfattet af § 6 i Tips- og lottoloven. Af § 6, stk. 1, følger, at af de gevinster, der tilfalder vinderne, skal svares en afgift til statskassen på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. Afgiften på 15 pct. af gevinsten betales af Dansk Tipstjeneste. For vinderen betyder det, at gevinsterne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune, jf. § 6, stk. 2.

Det følger af lovens § 1, stk. 1, at udgangspunktet er, at skatteministeren kan meddele bevilling til udbud af alle slags spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten. Den brede formulering i loven har haft til hensigt at give fleksibilitet og udviklingsmuligheder til Dansk Tipstjeneste. Kun de spil m.v., som fremgår af § 1, stk. 2, kan der ikke meddeles bevilling til. Da netpoker ikke er omfattet af den negative afgrænsning i § 1, stk. 2, er spillet omfattet af § 1, stk. 1, og er dermed et spil, som skatteministeren kan meddele bevilling til udbud af. 

Skatteministeren har den 9. december 2004 givet Dansk Tipstjeneste bevilling til at afholde visse spil, lotterier og væddemål, i henhold til lovens § 1, stk. 1. Netpoker er ikke udtrykkeligt nævnt i bevillingen, men Spillemyndigheden har oplyst, at bevillingen dækker netpoker. Bevillingen nævner heller ikke andre konkrete spil, men er - som loven - generelt formuleret.

Spillemyndigheden har oplyst, at Dansk Tipstjeneste juridisk set vil kunne udbyde et netpokerspil, da dette er dækket af den nuværende licens. Imidlertid vil der være nogle praktiske vanskeligheder af afgiftsmæssig karakter forbundet hermed, som gør det tvivlsomt, om pokerspillet i praksis nogen sinde vil blive udbudt af Tipstjenesten. Efter SKATs opfattelse er den juridiske mulighed imidlertid afgørende, ikke om Dansk Tipstjeneste i praksis udnytter muligheden. Selv om spillet således ikke udbydes i Danmark i øjeblikket, må det afgørende være, om en udbyder herhjemme vil kunne afholde sådanne spil uden indkomstbeskatning. Herved bliver det et spørgsmål om, hvad der lovligt kan udbydes. Det forhold, at spillet ikke faktisk udbydes, er ikke nok til at statuere indkomstbeskatning, hvis de øvrige betingelser for skattefrihed er opfyldt. SKAT mener således, at også denne betingelse er opfyldt.

Da samtlige betingelser for skattefrihed er til stede, indstiller SKAT, at der svares ja til spørgsmålet.

Skatterådet tiltræder indstillingen med følgende begrundelse

Skatterådet henviser til den begrundelse, SKAT har anført.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år