Dato for udgivelse
25 apr 2006 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2006 08:15
SKM-nummer
SKM2006.261.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-033066
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ændring ejerkreds, tomme selskaber, underskudsbegrænsning
Resumé
Skatterådet blev anmodet om ved bindende svar at tage stilling til, om et selskabs opkøb af aktierne eller majoriteten heraf i et andet selskab under de givne omstændigheder ville påvirke dette selskabs ret til at fremføre underskud til modregning i fremtidige overskud. Skatterådet kom frem til, at selskabet var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet og derfor måtte betragtes som et "tomt selskab" jf. ligningslovens § 15, stk. 7, 3 pkt., hvorfor begrænsning i adgangen til at fremføre underskud fandt anvendelse i den foreliggende situation.
Hjemmel
LBK nr. 887 af 20. september 2005
Reference(r)
Ligningsloven § 15, stk. 7
Selskabsskatteloven § 33 A, stk. 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.C.1.2.2.12

Skatterådet anmodes om ved bindende svar at tage stilling til, om A A/S´ s opkøb af aktierne eller majoriteten heraf i B A/S under de givne omstændigheder påvirker B A/S´ s ret til at fremføre underskud til modregning i fremtidige overskud jf. ligningslovens § 15.       

Den overvejende del af aktierne i B A/S ejes af et hollandsk selskab under konkurs.

B A/S var beskæftiget inden for byggebranchen, men aktiviteterne blev indstillet primo 2004 som følge af uregelmæssigheder omkring driften fra den tidligere direktør.

A A/S´ s direktør fik til opgave at foretage en afklaring af forholdene i B A/S, herunder bl.a. inddrivelse af debitorer, afvikling af garantiforhold samt i øvrigt afklare, hvorvidt der i B A/S var forhold, der kunne indvirke negativt på fremtidige aktiviteter.

Det er A A/S' s hensigt at opkøbe samtlige aktier i B A/S og retablere selskabskapitalen i B A/S. Herudover er det tanken, at A A/S vil indskyde nye aktiviteter i udlandet i B A/S.

B A/S har skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår.

Skattecenter XX har afgivet høringssvar i sagen. Skattecenter XX mener, at der skal ske underskudsbegrænsning jf. ligningsloven § 15, stk. 7.

Repræsentanten for forespørger har i den forbindelse bemærket, at det bør vægtes mere, at det er de driftsmæssige uregelmæssigheder ultimo 2004, der umuliggør restrukturering af B A/S i form af retablering af egenkapitalen. Repræsentanten er således ikke enig i, at selskabet kan betragtes som tomt.

Repræsentanten har anført, at problemet i sådanne selskaber er garantierne på entrepriser, der løber i sædvanligvis 5 år. Efter repræsentantens opfattelse udgør garantier på entrepriser i sig selv en driftsmæssig risiko, der - i dette tilfælde med en tidligere uvederhæftig direktør - går langt ud over det sædvanlige, idet man ikke har fuldstændige registreringer over garantiernes omfang og aktualitet.

I forhold til et "tomt" selskab har dette selskab således efter repræsentantens opfattelse i en periode på frem til 2009 latente hæftelser for garantier.

Med hensyn til planerne om opløsning af selskabet har repræsentanten bemærket, at det var planen at opløse selskabet, da passivsiden på daværende tidspunkt var af et omfang, hvor retablering ikke var forsvarlig. Efterfølgende er der sket det, at ledelsen forventer, at der kan opnås en rimelig ordning med de tilbageværende kreditorer, således at selskabet kan retableres.

Efter repræsentantens vurdering kan man således ikke sige, at der er tale om et "tomt" selskab, blot fordi aktiviteterne pt. er i dvale.

Skatterådets begrundelse

Det følger af ligningsloven § 15, stk. 7, at såfremt mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller stemmeværdien i et selskab ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår, hvori den skattepligtige indkomst udviste underskud, kan underskuddet ikke nedbringe den skattepligtige indkomst, såfremt selskabet på tidspunktet for ændring i ejerforholdene til kapitalandele eller for ændring af råden over stemmeværdien i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen.

Reglerne i ligningsloven § 15, stk. 7, 3. pkt., om begrænsning i adgangen til at foretage underskudsfremførsel i "tomme" selskaber blev indsat ved lov nr. 412 af 14. juni 1995. Af bemærkningerne til lovforslag nr. L 139 af 18. januar 1995 følger det, at ved selskaber, der i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, forstås selskaber, hvor den erhvervsmæssige aktivitet er ophørt, eller hvor den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er ubetydelig.

Afgrænsningen af "tomme" selskaber er den samme som i selskabsskattelovens § 33 A, stk. 3. Efter denne regel er bestemmelsen i selskabsskattelovens § 33 A, stk. 1, om hæftelse for selskabsskat m.v. ved overdragelse af kapitalandele til overpris begrænset til selskaber, der reelt er frigjort for risikoen ved erhvervsmæssig virksomhed.

Reglen i selskabsskatteloven § 33 A, stk. 3, blev indsat ved lov nr. 442 af 1. juni 1994.

Af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 234 af 6. april 1994 følger det, at ved et overskudsselskab forstås almindeligvis et aktie- eller anpartsselskab, hvori den oprindelige erhvervsmæssige aktivitet er ophørt, og selskabet eneste aktiv hovedsagligt er en likvid pengebeholdning og værdipapirer.

Ved lov nr. 442 af 1. juni 1994 blev der endvidere indsat en bestemmelse i selskabsskatteloven § 10 om, at indkomståret for selskaber der overgår til udelukkende eller i væsentlig grad ikke at have erhvervsmæssig aktivitet skulle udløbe ved udgangen af et kvartal. Det kan bemærkes, at denne bestemmelse nu er ophævet.

Af bemærkningerne til denne bestemmelse fremgår det, at aktiverne i et selskab uden erhvervsmæssig aktivitet alene eller hovedsagligt vil bestå af en likvid pengebeholdning eller værdipapirer, og selskabets passiver alene eller hovedsagligt bestå af skyldig eller latent selskabsskat samt eventuelle andre skyldige skatter og afgifter.

Af bemærkningerne til selskabsskatteloven § 33 A, stk. 3, følger det, at ved selskaber, der i det væsentligste er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, forstås navnlig selskaber, hvor den erhvervsmæssige aktivitet er ophørt eller, hvor den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er ubetydelig.

Ved afgørelsen af nærværende sag er det således afgørende at afklare, om B A/S "i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet".

Der er alene en sparsom retspraksis vedrørende fortolkningen af ligningsloven § 15, stk. 7, 3. pkt., idet alene afgørelserne refereret i TfS 2000, 1016 LSR, TfS 2002, 307 VL og TfS 2005, 672 LSR ses at omhandle problemstillingen.

Ifølge årsrapporten for B A/S for 2004 følger det, at selskabets aktiviteter blev indstillet primo 2004. Videre følger det, at selskabets aktiekapital er tabt og selskabets ledelse har besluttet at opløse selskabet. Selskabet besad pr. 31. december 2004 ingen anlægsaktiver men alene tilgodehavender og en likvid beholdning. Under disse omstændigheder må det lægges til grund, at selskabet på overdragelsestidspunktet i foråret 2006 i alt væsentligt er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Selskabet må derfor betragtes som et "tomt" selskab efter ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt., jf. herved bemærkningerne til bestemmelsen. Begrænsningen i adgangen til at foretage fremførsel af underskud finder derfor anvendelse på den foreliggende situation.

Det af repræsentanten anførte vedrørende garantier på entrepriser kan ikke føre til et andet resultat.

Skatterådet skal derfor besvare det stillede spørgsmål med ja.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra d.d.