Dato for udgivelse
25 Apr 2006 12:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2006 07:58
SKM-nummer
SKM2006.260.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-022228
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kooperationsbeskatning, udlodning, reservefondsandele
Resumé

Skatterådet blev spurgt, om kooperationsbeskatningen kunne opretholdes, såfremt kun medlemmer med et medlemskab på mindst tre år skulle have ret til at modtage udlodninger fra selskabet. Herudover blev Skatterådet spurgt om kooperationsbeskatningen kunne opretholdes, hvis udlodninger i forbindelse med en eventuel opløsning af selskabet alene tog udgangspunkt i omsætningen med medlemmer indenfor de seneste fem år. Yderligere blev Skatterådet bedt om at tage stilling til opretholdelse af kooperationsbeskatningen ved overførsel af reservefondsandele til egenkapitalen, idet udlodning herfra alene skulle tage udgangspunkt i omsætningen med medlemmer indenfor de seneste fem år.

Skatterådet bekræftede, at kooperationsbeskatningen kunne opretholdes i alle tilfælde. 
Hjemmel
LBK nr. 1125/2005
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.A.1.6.1

Skatterådet anmodes om at tage stilling til følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1:

Vil selskabet opretholde kooperationsbeskatningen ved indførelse af begrænsninger på udlodninger, således at kun medlemmer, der har været medlemmer i mindst tre år, opnår ret til udlodning?

Spørgsmål 2:

Vil selskabet opretholde kooperationsbeskatningen ved indførelse af begrænsninger på udlodninger, således at ved en eventuel opløsning af selskabet, tages der alene udgangspunkt i omsætning med medlemmer indenfor for de seneste fem år?

Spørgsmål 3:

Vil selskabet opretholde kooperationsbeskatningen ved overførsel af reservefondsandele til egenkapitalen under hensyntagen til spørgsmål 2?

A A.m.b.a. er et andelsselskab og er underlagt de særlige bestemmelser i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, om kooperationsbeskatning, idet selskabet har status som en salgsforening.

Selskabet varetager opkøb af produkter hos andelshaverne til videresalg.

Udover sit primære formål med at søge medlemmernes produkter afsat bedst muligt ejer selskabet desuden samtlige aktier i selskaberne B A/S og C A/S. Disse selskabers primære formål er investering i ejendomme og anlæg samt fremleje af disse.

For at sikre den fortsatte udvikling og innovation i virksomheden er selskabet blevet medejer af udviklingsselskaberne D ApS samt E A/S. Deres primære formål er investering samt udvikling af produkter inden for X branchen.

A A.m.b.a. er i gang med en revurdering af sine vedtægter og i den forbindelse er selskabet opmærksom på selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, som angiver, at evt. udlodning skal ske på baggrund af omsætningen med medlemmerne.

A A.m.b.a. ønsker at knytte medlemmerne tættere til selskabet, hvorfor der foreslås begrænsninger i udlodningerne formuleret ind i vedtægterne.

Den første begrænsning går på, at et medlemskab skal have bestået i mindst tre år for opnåelse af ret til udlodning.

Den anden begrænsning går på, at ved en eventuel opløsning af selskabet skal der alene ske udlodning i forhold til omsætning med medlemmer indenfor de seneste fem år forud for opløsningen. Repræsentanten har bemærket, at denne begrænsning allerede fremgår af selskabets vedtægter i dag, men vil blive ændret ved negativt svar.

Samtidig har selskabet i dag nogle reservefondsandele noteret i balancen. Reservefondsandelene kan føres mere end tyve år tilbage og består i reserveret udlodning til bestemte grupper af medlemmer i forbindelse med en tidligere fusion. Selskabet ønsker at overføre disse reservefondsandele til egenkapitalen under henvisning til at beløbene falder ind under den anden begrænsning.

Det er selskabets vurdering, at kooperationsbeskatningen bevares på trods af begrænsningerne, idet en evt. udlodning stadig foretages på baggrund af omsætningen med selskabet - og således ikke overtræder selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.

Selskabet er opmærksom på de juridiske krav til sådanne omlægninger.

Selskabet har ikke foretaget udlodninger hidtil, men ønsker fremover at gøre brug heraf.

Det er repræsentantens opfattelse, at de stillede spørgsmål kan besvares med ja.

Skatterådets begrundelse:

Ad spørgsmål 1 og 2)

De grundlæggende betingelser for at være omfattet af den særlige kooperationsbeskatning fremgår af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3, der har følgende ordlyd:

"Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

3) andelsforeninger, det vil i denne lov sige foreninger, hvis formål er at fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, hvis omsætning med ikke-medlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overskrider 25 pct. af den samlede omsætning, og som, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, anvender den stedfundne omsætning med medlemmerne som grundlag for udlodning til disse. Andelsforeninger kan være omfattet af 1. pkt., selv om de ejer aktier eller anparter i selskaber, der ikke opfylder betingelserne i 1. pkt."

Ved de stillede spørgsmål skal det således vurderes, om betingelsen om at den stedfundne omsætning med medlemmerne skal danne grundlag for udlodning til disse er opfyldt.

Det er Skatterådets vurdering, at en vedtægtsmæssig indførelse af begrænsninger på udlodninger - således at kun medlemmer, der har været medlemmer i mindst tre år, opnår ret til udlodning - samt vedtægtsmæssig indførelse af begrænsninger på udlodninger - således at der ved en eventuel opløsning af selskabet, alene tages udgangspunkt i omsætning med medlemmer indenfor for de seneste fem år - ikke er i uoverensstemmelse med betingelsen i selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3, om at den stedfundne omsætning med medlemmerne skal danne grundlag for udlodning til disse.

På den baggrund skal Skatterådet besvare spørgsmål 1 og 2 bekræftende.

Ad spørgsmål 3)

Det er Skatterådets opfattelse, at overførsel af reservefondsandele til egenkapitalen ikke vil medføre at kooperationsbeskatningen bortfalder for selskabet, jf. indstillingen til spørgsmål 2.

På den baggrund skal Skatterådet besvare spørgsmål 3 bekræftende.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra d.d.