Dato for udgivelse
19 Apr 2006 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Apr 2006 11:52
SKM-nummer
SKM2006.256.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-015636
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, prisafslag, kreditnota
Resumé
Der spørges om den momsmæssige behandling af en betaling fra en leverandør til en aftager for at leverandøren frigøres for såvel kendte som ukendte fejl og mangler ved byggeydelser som er leveret til aftageren. Betalingen blev anset for et prisafslag, og der skulle udstedes kreditnota på beløbet.
Reference(r)
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 27, stk. 1
Momsloven § 52, stk. 5
Henvisning
Momsvejledningen 2006-2 G.1.4
Spørgsmål

Hvad er den momsmæssige behandling af et beløb, som et selskab modtager fra en leverandør mod, at denne frigøres for en række kendte og ikke kendte mangler ved det leverede. Skal der opkræves moms af beløbet?

SKAT har forstået spørgsmålet således, at det ønskes besvaret om selskabet skal opkræve moms af det modtagne beløb.

 

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Der var mellem leverandør og aftager, som var et selskab, indgået en kontrakt den 14. september 2005, hvor parterne havde truffet aftale om, hvordan der skulle forholdes i relation til fejl og mangler ved det leverede. Det er betalingen i henhold til denne kontrakt, som selskabet ønsker besvaret, om der skal opkræves moms af.

Af kontrakten fremgår bl.a. følgende:

"2.
In exchange for the consideration set forth in section 3 below the Owner hereby finally releases the Contractor from all possible remaining obligations (known or unknown) related to the below specified and clarified portions of the Works described in Contract document No. 3 - Scope of Works:"

Herefter nævnes en række byggearbejder.

"The release extends to the design, supply, installation commissioning, maintenance, removal of Defects and all other duties and obligations set forth in the Contract and specifically related to the above specified portions of the Works. Without limiting the generality of the foregoing notices of Defects, specified in Exhibit A, are hereby irrevocably withdrawn by the Owner.

3.
As compensation for the release pursuant to section 2 above the Contractor shall make a lump-sum payment to the Owner of DKK 21.000.000 (twenty one million Danish kroner) plus applicable VAT (subject to a pronouncement/decision from the tax authorities) This lump-sum payment shall be effectuated within 10 calendar days following the date of signing of this Addendum by both parties against an invoice submitted by the Owner.

4.
The Contractor hereby confirms that he has no claim for compensation with respect to any element of work related to the portions of the Works described in section 2 above.

5.
All other terms and conditions in the Contract shall remain intact."

Selskabet uddybede, hvorledes beløbet er opgjort, herunder om der ved opgørelse af beløbet har indgået omkostninger, som er afledt af de pågældende fejl og mangler, eller om beløbet udelukkende kan henføres til de omkostninger, som vil følge af en udbedring af de pågældende fejl og mangler, såvel kendte som ukendte.

Ved mail af 20. december 2005 svarede selskabet følgende:

"Med referens till vårt telefonsamtal den 16. december återkommer vi med svar på hur beloppet/ersättningen har bestämts.
Beloppet avser I sin helhet estimerade omkostninger (skøn). Det ingår inte någon form av kompensation i beloppet."

Spørgers eventuelle opfattelse iflg. anmodning og høringssvar

Selskabet har ikke i anmodningen om bindende svar givet udtryk for en eventuel opfattelse vedrørende besvarelsen af spørgsmålet.

Selskabet er ikke fremkommet med bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT har ikke fået forelagt den kontrakt, der henvises til i kontrakt af 14. september 2005. SKAT har derfor ikke fuldt kendskab til de forpligtigelser, som leverandøren frigøres fra.

SKAT, Hovedcenteret har på denne baggrund, i sin indstilling taget udgangspunkt i, at det bindende svar omhandler den momsmæssige behandling af et beløb, som betales af leverandøren af en momspligtig byggeydelse for, at denne bliver frigjort for de forpligtelser til udbedring som følger af fejl og mangler ved det leverede.

Det lægges således til grund, at leverandøren har leveret momspligtige byggeydelser til selskabet, og at det er forpligtelserne til udbedring som følge af fejl og mangler, kendte som ukendte, vedrørende disse leverancer, som kontrakten af 14. september 2005 angår.

Momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet."

Momslovens § 27, stk. 1, 1. pkt.

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov."

Momslovens § 52, stk. 5

"Sker der efter fakturaens udstedelse returnering af varer, skal der udstedes kreditnota. Det samme gælder, hvis leverandøren efter fakturaens udstedelse giver afslag i prisen. Finder efterbetaling sted, skal der udstedes faktura for efterbetalingen."

Af EF-domstolens praksis følger, at hvis der sker en nedsættelse af det beløb, som leverandøren endeligt har modtaget som modværdi for den levering, han har foretaget, udgør denne nedsatte modværdi ved anvendelsen af princippet om afgiftens neutralitet, grundlaget for beregning af den afgift, som leverandøren skal betale, jf. C-427/98 Komissionen mod Tyskland, præmis 45, C-317/94, Elida Gibbs Ltd, præmis 28-31 og C- 86/99, Freemans plc, præmis 27 og 33.

Momsvejledningen 2005-3, afsnit G.1.4 vedrørende prisafslag:

"Prisafslag, som ydes kunder på varer og momspligtige ydelser, der tidligere er momsberigtiget, kan fradrages i momsgrundlaget med det beløb (ekskl. moms), der godtgøres kunden."

I den indgåede kontrakt om betaling af 21 mio. kr. fra leverandøren til selskabet henvises der til aftale om leveringen af momspligtige byggeydelser, og det følger af kontrakten, at leverandøren med denne betaling frigøres for alle krav som følge af fejl og mangler ved det leverede.

SKAT indstiller til Skatterådet, at betalingen må anses for at have en sådan tilknytning til retsforholdet mellem parterne og leveringen af ydelserne, at det må anses for et afslag i prisen, jf. momslovens § 52, stk. 5.

Da selskabet ikke har foretaget en momspligtig leverance til gengæld for den modtagne betaling, skal selskabet ikke opkræve moms af den modtagne betaling, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Et prisafslag har den konsekvens, at leverandøren skal udstede en kreditnota på beløbet. Tilsvarende skal selskabet regulere sin købsmoms. Som vilkåret i kontrakten mellem parterne er udformet, betyder det, at leverandøren skal udstede en kreditnota på 21 mio. kr. plus moms, som udgør 5,25 mio. kr. Det er således beløbet på 5,25 mio. kr., som selskabet skal regulere sin købsmoms med.

SKAT indstiller til Skatterådet, at spørgsmålet besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode:

Svaret angår en allerede gennemført disposition. Svaret har derfor ikke bindende virkning for efterfølgende dispositioner.