Dato for udgivelse
18 Apr 2006 13:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Feb 2006 12:55
SKM-nummer
SKM2006.253.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1872-0120
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Beskatning, indtægter, film
Resumé

Sagen angik beskatning af indtægter fra film produceret før 1998. Da alle produktionsomkostninger vedrørende filmene var fratrukket/udlignet i tidligere år, var der ikke grundlag for yderligere fradrag.

Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4-6.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.B.2.6.2.1

Klagen angår skattemyndighedens beskatning af indtægter vedrørende film færdigproduceret før 1. januar 1998.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2001

Selskabsskattemyndigheden har forhøjet den selvangivne indkomst vedrørende filmproduktion med 181.343 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2002

Selskabsskattemyndigheden har forhøjet den selvangivne indkomst vedrørende filmproduktion med 584.057 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2003

Selskabsskattemyndigheden har forhøjet den selvangivne indkomst vedrørende filmproduktion med 210.576 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

A A/S driver virksomhed med produktion af jagtfilm, som optages over det meste af verden. Selskabet har ofte flere filmprojekter kørende. Selskabet har i en årrække skattemæssigt fratrukket de løbende produktionsudgifter i takt med, at disse var forfaldne, mens man regnskabsmæssigt har aktiveret produktionsomkostningerne som igangværende arbejde.

Landsskatteretten har ved kendelse af 26. maj 2003 taget stilling til den skattemæssige behandling af selskabets produktionsudgifter vedrørende igangværende og afsluttede filmprojekter for 1998, 1999 og 2000. Retten anførte i kendelsen følgende:

"Som skattepligtig indkomst betragtes i henhold til statsskattelovens §§ 4 - 6 med de i bestemmelserne fastsatte begrænsninger og undtagelser den skattepligtiges samlede årsindtægter. Der skal derfor ske en korrekt afgrænsning af årets indkomst i forhold til de omkringliggende indkomstår.

Selskabet har skattemæssigt fratrukket de løbende produktionsudgifter i takt med, at disse var forfaldne, mens man regnskabsmæssigt har aktiveret produktionsomkostningerne som igangværende arbejde. Retten er imidlertid enig med skattemyndigheden i, at selskabet i henhold til praksis skal aktivere de direkte udgifter vedrørende produktionen indtil filmen er færdig. Dette fremgår blandt andet af skatteministerens redegørelse refereret i TfS 1987.152. Der kan - i de aktiverede udgifterne - modregnes indtægter, der er knytter sig til de afholdte produktionsudgifter.

Skattemyndighedens opgørelser af de direkte produktionsomkostninger, der skal aktiveres, tager udgangspunkt i selskabets egne oplysninger, herunder opgørelsen af nettoindtægten for hvert år. Selskabet har ikke selv foretaget tilsvarende opgørelser eller i tilstrækkeligt omfang imødegået myndighedens opgørelser. På den baggrund lægger Landsskatteretten skattemyndighedens opgørelser af de direkte produktionsomkostninger til grund for afgørelsen.

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 er afgrænset i forhold til indkomståret 1999. Retten finder under henvisning til princippet i rettens kendelse af 22. marts 1999, refereret i TfS 1999.474, samt skatteministeriets kommentar i SKM2001.421.DEP (TfS 2001.849), at der for indkomståret 1998 ligeledes skal ske en korrekt afgrænsning af omsætningen i forhold til indkomståret 1997. Ved opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst skal der derfor ske en nedsættelse med primoværdien af regnskabsmæssigt aktiverede igangværende arbejder på 295.249 kr. i overensstemmelse med repræsentantens påstand."

I fortsættelse af Landsskatterettens kendelse har selskabet fremsendt korrigerede skatteopgørelser, hvor der er sket aktivering af produktionsudgifterne og modregning af indtægterne. I konsekvens heraf ønskes selskabets selvangivne indkomster for 2001, 2002 og 2003 nedsat med indtægter vedrørende film produceret før den l. januar 1998. Efter selskabets opfattelse skal indtægter vedrørende film produceret før den l. januar 1998 først indtægtsføres, når indtægterne pr. film har oversteget anskaffelsessummen.

Selskabsskattemyndighedens afgørelse

Selskabsskattemyndigheden har for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 forhøjet den selvangivne indkomst vedrørende filmproduktion med henholdsvis 181.343 kr., 584.057 kr. og 210.576 kr. Til støtte herfor er anført, at alle produktionsudgifter vedrørende film produceret før 1998 er fratrukket/udlignet tidligere år. Der er således ingen aktiverede udgifter, som indtægterne kan modregnes i. Derfor er alle nettoindtægter vedrørende film produceret før 1998 skattepligtige. Der er ved afgørelsen lagt vægt på følgende:

- Der ses ingen sammenhæng mellem Landsskatterettens kendelse vedrørende regulering for primobeholdninger i 1998 og salgsindtægter, som stammer fra indeværende år. Endvidere kan den af revisor anvendte ordlyd ikke genkendes i kendelse.

- Praksis for filmproducenter er i grove træk følgende:

"Overskydende salgsindtægter for den enkelte film efter modregning af aktiverede produktionsomkostninger skal medregnes i den skattepligtige indkomst." Overskydende salgsindtægter vedrørende film produceret før 1998 udgjorde 324.439 kr. (2001), 332.913 kr. (2002) og 210.576 kr. (2003).

- I indkomstopgørelsen for 1998, 1999 og 2000, som blev behandlet i Landsskatteretten, er salgsindtægter vedrørende film produceret før 1998, ligeledes blevet medregnet i den skattepligtige indkomst, uden at dette har givet anledning til ændring.

- Når en film er færdig til salg, vil der normalt være aktiveret produktionsomkostninger. Salgsindtægterne for filmen vil herefter kunne modregnes i de aktiverede omkostninger, indtil saldoen er 0 kr. På dette tidspunkt, hvor den aktiverede saldo går i 0 kr., skal der ikke længere føres særskilt regnskab for filmen, så indtægter og udgifter vedrørende filmen vil herefter indgå direkte i den normale omsætning. Da der ved indkomstopgørelsen ikke er aktiverede omkostninger vedrørende film produceret før 1998, skal nettoomsætningen vedrørende disse film indgå direkte i omsætning og dermed også i den skattepligtige indkomst.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at de af skattemyndigheden ansatte indkomster for 2001, 2002 og 2003 skal nedsættes med henholdsvis 48.655 kr., 58.122 kr. og 43.173 kr. Til støtte herfor har repræsentanten anført, at Landsskatteretten i kendelsen af 26. maj 2003 klart har fastslået, at selskabets indtægter ved salg af film først er skattepligtige, når summen af salgsindtægterne overstiger produktionsomkostningerne. Der skal derfor kun medregnes indtægter i indkomstårene 2001, 2002 og 2003 - vedrørende film produceret før 1. januar 1998 - i det omfang indtægterne overstiger anskaffelsessummen på den enkelte film. De indtil 1. januar 1998 afholdte udgifter skal derfor aktiveres, således at filmene skattemæssigt bliver behandlet på samme måde som de film, der ved overgangen til den ny opgørelsesmetode var igangværende.

Selskabet har udarbejdet opgørelser vedrørende de film, der blev produceret før 1. januar 1998. Alle film til og med film nr. 18 er produceret før 1. januar 1998, og film nr. 19 og fremefter er produceret efter l. januar 1998. Ifølge opgørelserne har selskabet selvangivet indtægter på film, der er produceret før l. januar 1998, selvom indtægterne i indkomstårene 2001, 2002 og 2003 ikke har oversteget anskaffelsessummen på den enkelte film. For indkomstårene 2000 - 2003 er der ikke opgjort forbrug af film, idet alle gamle film er blevet bogført på en konto. Vedrørende disse film har selskabet taget 1/10 af indtægten som forbrug, hvilket ret nøjagtigt svarer til det rigtige forhold. Selskabets skatteansættelser for de efterfølgende år skal derfor nedsættes, i det omfang det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at der i omsætningen for disse år er medtaget indtægter fra film, hvis produktionsomkostninger fortsat ikke er dækket.

Selskabet kan således dokumentere, at der i omsætningen for de omhandlende indkomstår indgår indtægter på henholdsvis 48.655 kr., 58.122 kr. og 43.173 kr. fra film fra før 1998, og hvor det med meget stor nøjagtighed kan sandsynliggøres, at summen af indtægter på de pågældende film endnu ikke overstiger produktionsomkostninger. Der kan på denne baggrund ikke herske tvivl om, at skatteansættelserne - i konsekvens af Landsskatterettens tidligere kendelse - skal nedsættes med de pågældende beløb. Den omstændighed, at der ikke er korrigeret for det tilsvarende forhold i skatteansættelserne for indkomstårene 1998, 1999 og 2000, kan ikke føre til andet resultat, idet dette alene skyldes, at man ikke var opmærksom herpå i den tidligere sag.

Skattecenterets udtalelse

Skattecenteret har indstillet de påklagede afgørelser stadfæstet, idet alle produktionsudgifter vedrørende film produceret før 1998 er fratrukket/udlignet tidligere år.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Landsskatteretten har ved kendelse af 26. maj 2003 taget stilling til den skattemæssige behandling af selskabets produktionsudgifter vedrørende igangværende og afsluttede filmprojekter for 1998, 1999 og 2000. Skattemyndighedens opgørelser af de direkte produktionsomkostninger blev lagt til grund for afgørelsen, idet selskabet ikke havde foretaget tilsvarende opgørelser eller i tilstrækkeligt omfang imødegået myndighedens opgørelser. Retten foretog således for indkomståret 1998 en afgrænsning af omsætningen i forhold til indkomståret 1997, hvorfor der er taget stilling til aktivering af filmprojekter primo 1998. Der foreligger ikke for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 nogen aktiverede udgifter vedrørende film færdigproduceret før 1998. Der er derfor ikke grundlag for at nedsætte skattemyndighedens ansættelser.