Dato for udgivelse
07 apr 2006 12:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 mar 2006 09:22
SKM-nummer
SKM2006.213.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-020071
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kvote, overdragelse
Resumé

Et selskab påtænkte at overdrage et kraftværk pr. 1. juli 2006. Kraftværket var for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2007 blevet tildelt et antal af CO2-kvoter, jf. CO2-kvotelovens § 17, stk. 1, jf. § 15, stk. 1. Skatterådet udtalte, at en del af overdragelsessummen ved fordelingen efter afskrivningslovens § 45, stk. 2, skulle henføres til den del af kvoterne for 2005 og 2006, der endnu ikke var udnyttet, samt til den del af den samlede kvote, der først kunne udnyttes i 2007. Det fandtes i denne forbindelse uden betydning, at overdrageren i 2006 endnu ikke særskilt kunne råde over kvoten for 2007. Værdien af kvoter, der allerede var anvendt på overdragelsestidspunktet, skulle sættes til nul.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 45, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.C.1.2.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.C.5.4
Spørgsmål

Kan det bekræftes, at der ved fordeling af salgssummen, jf. afskrivningslovens § 45, ved et salg medio 2006 af et eller flere af de af X A/S ejede kraftværker alene skal henføres en værdi til CO2-kvoter svarende til de senest den 28. februar 2006 tildelte (udstedte) årlige kvoter for 2005 og 2006?

Svar

Nej, se SKATs afgørelse og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Y A/S og det svenske selskab Z AB arbejder på at gennemføre en omstrukturering af X A/S, hvorved Z AB bliver indirekte ejer af en del af aktiviteterne i X A/S, medens Y A/S forbliver indirekte ejer af den resterende virksomhed.  Der kan i denne sammenhæng eventuelt blive tale om, at X A/S skal sælge et eller flere kraftværker ved et skattepligtigt salg.

Anmodningen om bindende ligningssvar skyldes et ønske om at få oplyst, hvorledes der ved salg af et kraftværk skal ske fordeling af købesummen efter afskrivningslovens § 45, stk. 2, for så vidt angår CO2-kvoter, jf. nærmere nedenfor.

Forespørgers opfattelse ifølge anmodning og høringssvar

Repræsentanten for selskabet X A/S har nærmere oplyst, at anmodning er foranlediget af tvivl om, hvorvidt der efter udstedelsen af CO2-kvoter i 2006 i skattemæssig forstand er erhvervet ret til CO2-kvoterne for 2005, 2006 og 2007, eller om der er erhvervet ret til kvoterne for et år ad gangen, således at der i 2006 alene er erhvervet ret til de kvoter, der er udstedt for 2005 og 2006. Det er repræsentantens opfattelse, at der alene erhverves ret til kvoterne for ét år ad gangen.

Ifølge selskabets repræsentant blev CO2-kvoter medio juli 2005 handlet i spotmarkedet til ca. 200 kr. pr. stk. og til en lidt højere pris for terminerne 2006 og 2007. Som et eksempel har et nærmere angivet kraftværk fået "tildelt" 2.095.018 kvoter for 2005 og 1.571.264 kvoter for hvert af årene 2006 og 2007.

Dersom det pågældende kraftværk sælges den 1. juli 2006, og det alene er kvoterne for 2005 og 2006, der i skattemæssig henseende skal anses for at være erhvervet ret til, og den resterende kvote for 2006 udgør 6/12 af årskvoten, vil der baseret på ovennævnte handelsværdi ud af den samlede salgssum skulle henføres 157,1 mio.kr. til CO2-kvoter efter afskrivningslovens § 45, stk. 2. Hvis det derimod antages, at der i 2006 også er erhvervet ret til kvoterne for 2007, vil der ud af den samlede salgssum skulle henføres 471,3 mio. kr. til CO2-kvoter. Selskabets ønsker ikke en stillingtagen til, hvorledes kvoter, der er erhvervet ved køb, skal behandles.

Selskabets repræsentant har anført følgende om CO2-kvoteloven, lov nr. 493 af 9. juni 2004:

Lovens hovedformål er at regulere udledningen af CO2 , således at produktionsenheder omfattet af loven, kun må udlede CO2, hvis de har fået tilladelse hertil af økonomi- og erhvervsministeren. Der skal være en ansvarlig driftsleder for produktionsenheden. Driftslederen er den juridiske eller fysiske person, der ejer en produktionsenhed eller driver produktionsenheden for egen regning, jf. § 2, nr. 2, i CO2-kvoteloven.

Økonomi- og erhvervsministeren meddeler driftslederen tilladelse til udledning af CO2, jf. § 10 i CO2- kvoteloven. Dette indebærer, at driftslederen skal underrette ministeren om planlagte væsentlige ændringer i produktionsenhedens kapacitet og om andre forhold af betydning for tilladelsen og for tildelingen af kvoter. 

I lovens § 2, nr. 11, defineres en kvote som et "bevis for retten til at udlede 1 ton CO2 i en nærmere angivet periode".

Det fremgår af lovens § 13, at enhver kvote skal kunne identificeres entydigt og kun kan anvendes til dækning af udledninger af CO2 fra en produktionsenhed i den periode, for hvilken den er tildelt.  Når udledningen af CO2 sker, anviser driftslederen den modsvarende kvote til annullering. 

Det fremgår yderligere af lovens § 15, at den første tildelingsperiode løber fra 1. januar 2005 til 31. december 2007.  Ifølge § 17 tildeles elværker for den første periode 1,68 kvoter for hvert nærmere defineret beregningsgrundlag. 

Repræsentanten fremhæver, at dette ikke er ensbetydende med, at tildelingen for den nævnte periode sker én gang for alle. Repræsentanten gør herved gældende, at det således fremgår af lovens § 20, stk. 1, at den samlede kvote for den første periode tildeles driftslederen med 40 pct. i 2005, 30 pct. i 2006 og 30 pct. i 2007. I 2005 kan der således maksimalt anvendes 40 pct. af den første kvotetildeling. Den ikke udnyttede del af denne kvote kan overføres til brug i de to efterfølgende år. 

Endvidere henviser repræsentanten til, at det følger af § 20, stk. 2, i CO2-kvoteloven, at tildelingen af den årlige kvote er betinget af, at driftslederen er i besiddelse af gyldig udledningstilladelse, og at produktionsenheden ikke er taget permanent ud af driften ved starten af det år, for hvilken kvoten tildeles. Vilkårene for tildeling af kvoter skal således ikke blot være opfyldte på tidspunktet for starten af 1. periode, men også på tidspunktet for tildelingen af de årlige kvoter.

Endelig henviser repræsentanten til, at det følger af lovens § 20, stk. 5, at tildelingen af den årlige kvote sker ved, at ministeren hvert år underretter miljøministeren om, at et nærmere antal kvoter senest den 28. februar i tildelingsåret skal indsættes på de respektive driftslederes konti.  Miljøministeren underretter driftslederen om tildelingen. 

For så vidt angår kvoteregisteret har repræsentanten anført følgende:

Selskabets repræsentant finder, at CO2-kvotelovens regler skal forstås i sammenhæng med reglerne for registrering af kvoterne i kvoteregistret, jf. Energistyrelsens hjemmeside (www.energistyrelsen.dk).

Det fremgår af disse regler, at alle virksomheder, der er omfattet af CO2-kvoteloven, skal have en konto i det danske register. Alle andre, både virksomheder, organisationer og privatpersoner fra Danmark og andre lande, kan åbne en konto i det danske register. Det er nødvendigt at have en konto i et af de europæiske kvoteregistre for at kunne handle med kvoter, og alle handler skal således registreres i et kvoteregister.

Kvoteregisteret fungerer som en form for internetbank, hvor virksomhederne har en konto til deres CO2-kvoter.

De kvoter, der tildeles gratis til virksomheder, der er omfattet af CO2-kvoteloven, indsættes på virksomhedens konto i kvoteregisteret. Når virksomheden skal aflevere kvoter som "betaling" for dens udledning af CO2, foretages der et tilsvarende fradrag på kontoen i kvoteregisteret. Herudover skal kontoen bruges til at overflytte evt. solgte kvoter til købers konto. De CO2-kvoter, der tildeles årligt, indsættes hvert år senest den 28. februar på driftslederens konto i kvoteregisteret.

En CO2-kvote er som ovenfor nævnt en ret til at udlede 1 ton CO2. Kvoten eksisterer kun elektronisk. De produktionsenheder, der er omfattet af ordningen, kan bruge kvoten som "betaling" for en faktisk CO2-udledning på deres anlæg. En kvote har et løbenummer, således at alle kvoter er individuelt identificeret.

Kvotens gyldighed angiver, hvornår den kan bruges: De kvoter, der tildeles i 2005, gælder for perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2007. Efter 2007 mister kvoterne fra første periode deres gyldighed.

Repræsentanten foretager herefter følgende vurdering af sagen:

Repræsentanten henviser til, at bestemmelserne i afskrivningslovens § 40 A, stk. 1-3, om CO2-kvoter. Disse bestemmelser her følgende ordlyd:

"§ 40 A.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en kvote, der giver ret til at producere, levere, anvende, udnytte eller fange en bestemt mængde af et produkt eller en ressource eller at udlede en bestemt mængde af produkter eller ressourcer, herunder forurenende affaldsprodukter, og som kun kan bruges én gang (en engangskvote), fradrages i det indkomstår, hvori kvoten er anvendt i produktionen. Reglerne i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på andele af engangskvoter, der er anvendt i produktionen.

Stk. 2.  Fortjeneste eller tab ved salg eller udløb af en engangskvote eller en andel heraf medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori kvoten eller en andel heraf sælges eller udløber uden at være anvendt i produktionen. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.

Stk. 3.  Anskaffelsessummen som nævnt i stk. 1 og 2 sættes til nul for en engangskvote eller en andel heraf, der er tildelt vederlagsfrit. Anskaffelsessummen for en købt engangskvote eller en andel heraf sættes til købssummen."

Repræsentanten anfører, at det heraf fremgår, at fortjeneste ved salg af en CO2-kvote således skal indkomstbeskattes i det år, hvor kvoten sælges.

Repræsentanten finder ikke, at det umiddelbart kan udledes af de citerede lovbestemmelser, hvornår der skattemæssigt er erhvervet ret til en CO2-kvote. Efter repræsentantens opfattelse må det imidlertid antages, at en kvote kommer til eksistens, når den bliver tildelt på en sådan måde, at erhververen kan råde over kvoten ved som realdebitor i et gensidigt forpligtende aftaleforhold at levere kvoten til opfyldelse af overdragelsesaftalen (dvs. ved at overføre kvoten til en anden konto i kvoteregistret).

Dette synspunkt bestyrkes efter repræsentantens opfattelse af ordlyden af afskrivningslovens § 40, stk. 2, hvorefter en CO2-kvote omfattet af afskrivningslovens § 40 A skal være tildelt med den retsvirkning, at ejeren kan råde over kvoten.  Dette følger af, at bestemmelsen omhandler fortjeneste eller tab ved salg af kvoten.  Efter repræsentantens opfattelse må det følge af sammenhængen i afskrivningsloven, at de kvoter, der omhandles af § 45, stk. 2, er de kvoter, der i øvrigt omhandles af loven, dvs. for CO2-kvoter af § 40 A. Afskrivningsloven må derfor efter repræsentantens opfattelse fortolkes sådan, at en del af salgssummen alene skal henføres til de CO2-kvoter, som ejeren kan råde over.

For så vidt angår CO2-kvoteloven henviser selskabets repræsentant til, at § 17 i CO2-kvoteloven angiver, hvor mange kvoter, der fordeles til et kraftværk for 3-årsperioden 2005-07.  Det er efter repræsentantens opfattelse § 20 (med overskriften "Kvotetildelingen"), der er afgørende for forståelsen af, hvornår en CO2-kvote er tildelt (i betydningen udstedt) og dermed, hvornår der er erhvervet ret til kvoten ud fra en skattemæssig betragtning.

Selskabets repræsentant henviser desuden til, at det fremgår af § 20, stk. 1, at kvoterne for 1. periode (2005-2007) tildeles driftslederen år for år.  Dette underbygges endvidere af ordlyden af CO2-kvoteloven 20, stk. 5, hvoraf fremgår, at "tildelingen af CO2-kvoter til driftslederen sker ved, at økonomi- og erhvervsministeren hvert år underretter miljøministeren om, at et nærmere angivet antal kvoter senest den 28. februar i tildelingsåret skal indsættes på de respektive driftslederes konti i registeret".

Til støtte for at kvoterne tildeles år for år henviser repræsentanten endvidere til forarbejderne til CO2-kvoteloven, hvor der i bemærkningerne til lovforslagets § 20 står:

"Da økonomi- og erhvervsministeren tildeler den årlige kvote senest den 28. februar for det pågældende år, og kvoter for det forrige års CO2-udledning skal være indsat i registret senest den 30. april det følgende år, får driftslederen stor fleksibilitet ved at kunne råde over op til 70 pct. af periodens kvotetildeling, før der skal ske annullering af kvoter svarende til første års CO2 udledning."

Endvidere henviser repræsentanten til, at der anføres følgende under bemærkningerne til lovforslagets § 15:

"Efter bestemmelsen i artikel 11 i kvotedirektivet skal ministeren senest den 1. oktober 2004 meddele de enkelte driftsledere størrelsen af den kvote, som de vil blive tildelt. Den egentlige tildeling af kvoterne skal ske senest den 28. februar i hvert år i perioden."

Det er repræsentantens opfattelse, at forarbejderne kun kan læses således, at det lægges til grund, at der er tale om en årlig tildeling, og at det først er muligt at råde over CO2- kvoterne, når de er tildelt ved den årlige tildeling.  Repræsentanten fremhæver, at dette ligeledes er i overensstemmelse med reglerne for registrering af køb og salg af CO2-kvoter i kvoteregistret, ligesom det er i overensstemmelse med det faktiske handelsmønstret for CO2-kvoter. Repræsentanten henviser i denne forbindelse til selskabet Y A/S' hjemmeside hvoraf fremgår, at Y A/S på nuværende tidspunkt kun for så vidt angår CO2-kvoter for 2005 stiller priser til spothandel, dvs. hvor levering og betaling sker umiddelbart, medens Y A/S for så vidt angår CO2-kvoter for alle tre år (2005-2007) stiller priser til terminshandel. Hvis CO2-kvoterne for 2006 og 2007 var tildelt, ville der også kunne foretages spothandler med disse kvoter og således ikke kun terminshandler.

Til støtte for at CO2-kvoterne tildeles årligt, og at der på nuværende tidspunkt kun er erhvervet ret til CO2-kvoten for 2005, henviser repræsentanten yderligere til, at tildeling af den årlige kvote i henhold til CO2-kvotelovens § 20 stk. 2, bl.a. er betinget af, at driftslederen er i besiddelse af en gyldig udledningstilladelse. Vilkårene for tildelingen af kvoter skal således ikke blot være opfyldte på tidspunktet for starten af 1. periode, men også på tidspunktet for tildelingen af de årlige kvoter.

Hertil kommer, at CO2-kvoterne ikke automatisk medfølger i forbindelse med overdragelse af et kraftværk til en ny driftsleder, idet det følger af CO2-kvotelovens § 10, stk. 7 og 8, at ministerens godkendelse skal indhentes, førend rettigheder og forpligtelser efter CO2-kvoteloven overgår til den nye driftsleder.

Det er således repræsentantens opfattelse, at det kan udledes af CO2-kvoteloven, at der medio 2006 skattemæssigt kun vil være erhvervet ret til CO2-kvoterne for 2005 og 2006 (i det omfang de ikke er forbrugt).  Det er derfor kun disse kvoter, der skal værdiansættes i forbindelse med en overdragelse af et eller flere kraftværker.

Repræsentanten henviser yderligere til, at Energistyrelsens breve af 21. december 2005 til X A/S vedrørende "Tilladelse til udledning af CO2" og "Godkendelse af overvågningsplan for udledning af CO2" og "Tildeling af kvoter for perioden 2005-2007", er i overensstemmelse med ovenstående forståelse. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at formuleringerne under "Tildeling af kvoter for 2005-2007".  Det hedder her, at X A/S "vil blive tildelt" en samlet kvote på 5.237.546 kvoter for perioden 2005-07, og at "kvoterne tildeles med 40 pct. i 2005, 30 pct. i 2006 og 30 pct. i 2007".  Endvidere hedder det, at Energistyrelsen "tildeler kvoterne ved at give Miljøstyrelsen underretning om, at kvoterne skal indsættes på driftsleders konto i kvoteregistret".  Kvoterne for 2006 og 2007 bliver således ikke tildelt ved dette brev.

Endelig henleder repræsentanten opmærksomheden på den anvendte terminologi i EU's kvotedirektiv (direktiv af 22. juli 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet).  Der sondres her mellem tildeling og udstedelse, svarende til "allocate" og "issue" i det engelsksprogede direktiv, jf. overskrifterne til direktivets artikel 11.  Efter denne artikel træffer hver medlemsstat afgørelse om den samlede mængde kvoter, den vil tildele (allocate) for 3-årsperioden, og om tildelingen (allocation) heraf til driftslederen af hvert anlæg.

Efter artikel 11,4 udsteder den kompetente myndighed hvert år i 3-årsperioden en del af den samlede kvotemængde senest 28. februar hvert år.  Efter artikel 12,2 sørger medlemsstaten for, at kvoter, der udstedes af en kompetent myndighed i en anden medlemsstat, anerkendes med henblik på opfyldelse af driftslederens forpligtelser. 

CO2-kvoteloven anvender i modsætning hertil som citeret ovenfor udtrykket "tildeling", hvad enten der er tale om "tildeling" svarende til "allocation" efter §§ 17-19 eller "udstedelse" (issue) efter § 20.  Kvoter, der alene er allokeret til den pågældende skatteyder, kan ikke videreoverdrages.  Hertil fordres, at kvoterne er udstedt.  Kvoter, der alene er allokeret til X A/S, men ikke udstedt, skal derfor ikke indgå i fordelingen af en salgssum efter afskrivningslovens § 45.

Afslutningsvis anfører selskabets repræsentant, at man endelig kan rejse det spørgsmål, om retten til at få tildelt CO2-kvoter for 2007 ved en overdragelse af et kraftværk, f.eks. den 1. juli 2006, kan karakteriseres som en finansiel kontrakt, nærmere bestemt en terminskontrakt eller en køberettighed, der er omfattet af kursgevinstlovens regler.

Dette spørgsmål må efter repræsentantens opfattelse besvares benægtende allerede af den grund, at der ikke er eller påtænkes indgået nogen aftale om erhvervelsen af CO2-kvoterne for 2007. Der vil således kun blive indgået aftale om overdragelse af tilladelsen til at udlede CO2. Der foreligger derfor pr. definition ikke nogen finansiel kontrakt. Derfor skal der heller ikke ske allokering af nogen del af salgssummen for et kraftværk til CO2-kvoterne for 2007.

I forbindelse med at sagen blev sendt til høring, har selskabets repræsentant gjort følgende bemærkning til SKATs begrundelse for at besvare det rejste spørgsmål benægtende:

"Det følger ikke i sig selv af overdragelsen af en tilladelse til udledning af CO2, "at den nye ejer vil kunne anvende den ikke udnyttede del af den samlede CO2-kvote".

 Ved en overdragelse (som forespurgt om) medio 2006 vil det således bero på en aftale mellem køber og sælger, hvorvidt de for 2006 tildelte CO2-kvoter overhovedet medfølger i handlen.

 For så vidt angår CO2-kvoter, der udstedes i 2007, gælder, at de vil blive tildelt den nye ejer i 2007. Det forhold, at den nye ejer vil indtræde i retten til at få udstedt CO2-kvoter i 2007, er imidlertid ikke noget argument for, at sådanne CO2-kvoter kan anses for retserhvervet af den hidtidige ejer.

 Der er ingen sammenhæng mellem en overdragelse af tilladelsen til udledning og spørgsmålet om, hvornår kvoter for 2007 anses for erhvervet med skattemæssig virkning.

Vi kan derfor ikke acceptere det anførte som en begrundelse for SKATs indstilling."

I sit høringssvar henviser repræsentanten endvidere til, at de tidligere anførte argumenter for, hvorfor CO2-kvoter for 2007 først kan anses for retserhvervet i 2007. Han fremhæver i den forbindelse, at det bl.a. er afgørende, at den hidtidige ejer ikke i 2006 kan råde over CO2-kvoterne for 2007. Når den hidtidige ejer ikke kan disponere over og dermed heller ikke afhænde kvoter for 2007, kan sådanne kvoter ikke indgå i fordelingen af salgssummen ved afhændelse af et kraftværk.

SKATs indstilling og begrundelse

Det følger af afskrivningslovens § 45, stk. 2, at køber og sælger ved salg af aktiver omfattet af afskrivningsloven skal foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum på de aktiver, der er omfattet af overdragelsen. Denne fordeling skal bl.a. omfatte kvoter som f.eks. CO2-kvoter.

Der beregnes efter reglerne i §§ 17 og 18 i lov om CO2-kvoter en samlet kvote for 2005, 2006 og 2007 (1. periode) for produktionsenheder omfattet af loven. Den samlede kvote tildeles driftslederen af økonomi- og erhvervsministeren med 40 pct. i 2005, 30 pct. i 2006 og 30 pct. i 2007, jf. CO2-kvotelovens § 20, stk. 1.

Ved salg af et produktionsanlæg omfattet af loven vil der efter tilladelse fra økonomi- og erhvervsministeren kunne ske overdragelse af tilladelse til udledning af CO2, således at den nye ejer vil kunne anvende den ikke-udnyttede del af den samlede CO2-kvote.

Da der for 2005, 2006 og 2007 er blevet beregnet en samlet kvote for kraftværker omfattet af loven, og da erhververen af et kraftværk - efter ministerens godkendelse af en ny driftsleder - vil kunne udnytte den ikke-anvendte del af den samlede kvote, må det efter SKATs opfattelse lægges til grund, at størrelsen af den ikke-anvendte del af kvoten er af betydning for den samlede overdragelsessum for kraftværket, og at den ikke-anvendte del af den samlede kvote reelt indgår i overdragelsen. Der lægges i denne forbindelse vægt på, at størrelse af den samlede ikke-anvendt kvote på overdragelsestidspunktet er af betydning for, om den nye ejer vil blive nødt til at købe kvoter på spotmarkedet. Endvidere findes det uden betydning, at overdrageren i 2006 endnu ikke særskilt kan råde over kvoten for 2007.

Det er således SKATs opfattelse, at en del af overdragelsessummen for et produktionsanlæg omfattet af CO2-kvoteloven skal anses for vederlag for ikke-anvendte CO2-kvoter. Ved overdragelse af et produktionsanlæg pr. 1. juli 2006 vil en del af overdragelsessummen således skulle fordeles på den del af kvoterne for 2005 og 2006, der endnu ikke er udnyttet, samt på den del af den samlede kvote, der først kan udnyttes i 2007. Værdien af kvoter, der allerede er anvendt på overdragelsestidspunktet, skal sættes til nul.

SKAT indstiller, at Skatterådet med denne begrundelse svarer "nej" til det rejste spørgsmål.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.      

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.