Dato for udgivelse
24 Mar 2006 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Dec 2005 14:25
SKM-nummer
SKM2006.160.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1822-1695
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Maskeret udlodning, aktiver, konkursbo, frigørelse af kautionsforpligtelse
Resumé

Et selskabs køb af aktiver i en virksomheds konkursbo til overpris, beløbsmæssigt svarende til selskabets hovedaktionærs frigørelse for en kautionsforpligtelse for virksomhedens gæld, blev anset for maskeret udbytte.

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A, stk. 1
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-1 S.F.2.3.6

Sagen drejer sig om beskatning af maskeret udlodning ved køb af aktiver fra konkursbo til overpris med samtidig frigørelse for kautionsforpligtelse.

Landsskatterettens afgørelse

Aktieindkomst

Skatteankenævnet har anset køb af aktiver fra konkursbo til overpris for maskeret udlodning

og forhøjet den skattepligtige indkomst med 174.636 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede ansættelse.

Sagens oplysninger

Klageren har stiftet selskabet B ApS den 21. oktober 1997 med en kapital på 125.000 kr. indskudt kontant.

Selskabets første regnskabsår var perioden fra 21. oktober 1997 til 31. december 1998, hvorefter kalenderåret er selskabets regnskabsår.

Den 3. november 1997 er selskabets kapital blevet forhøjet med 125.000 kr., indskudt til kurs pari af C, hvorefter han og klageren ejede anpartskapitalen i lige sameje. C blev i denne forbindelse ansat som direktør i selskabet.

Selskabet har herefter den 3. november 1997 ændret navn til D ApS.

Klagerens daværende samlever og nuværende ægtefælle, E, har drevet virksomheden F.

Klageren havde kautioneret for F og E's gæld til en sparekasse, dog begrænset til 700.000 kr.

F blev taget under konkursbehandling ved dekret af 28. august 1997. Sparekassen var kreditor i boet og havde pant i boets aktiver. Da boets gæld til sparekassen oversteg værdien af aktiverne i boet, fik sparekassen udleveret aktiverne til realisation.

I skrivelse af 3. september 1997 fra sparekassen til kurator blev der på foranledning af og på vegne af B ApS under stiftelse afgivet købstilbud om virksomhedens goodwill, driftsmidler, inventar samt bilpark.

Følgende fremgår af købstilbuddet:

"Købstilbuddet svarer til værdien af løsøre-pantebrev 150.000 og ejerpantebrev (biler) kr. 220.000 med tillæg af renter til 19.8.1997, i alt kr. 453.596,91 plus renter fra 19.8.1997.

De fornødne kreditter er stillet henholdsvis A og B ApS u/stiftelse til rådighed for fortsat drift af forretningens aktiviteter i regi af B ApS u/stiftelse."

Der er udstedt ejerpantebrev i bil, stort 220.000 kr., som er blevet transporteret til D ApS ved kurators og selskabets underskrift af 10. marts 1998. Samtidig blev ejerpantebrevet forhøjet til 300.000 kr. Der er endvidere udstedt løsørepantebrev stort 165.000 kr.

Ifølge kurators cirkulæreskrivelse nr. 4 af 23. december 1997 indeholdt boet følgende aktiver vedrørende virksomheden: 3 stk. Toyota Hi-Ace, 1 stk. VW LT, 1 stk. Datsun Pickup og 1 stk. Ford Sierra personbil, tilsammen vurderet til 127.400 kr., og driftsmidler og inventar, foreløbigt vurderet til 122.566 kr.

Ved brev af 20. december 1999 har sparekassen meddelt følgende til  D ApS:

"Vi har i dag foretaget følgende postering(er) på Deres konto:

Overført til F u/konkurs som betaling for effekter i.h.t. ejerpantebrev bil kr. 300.000 og løsøreejerpantebrev kr. 165.000, som godkendt af kurator. kr. 499.635."

Købesummen på 499.635 kr. er fremkommet som købstilbud af 3. september 1997 tillagt renter frem til 20. december 1999.

Klageren har endvidere indbetalt 131.892.,37 kr. den 20. december 1999 som acontoindbetaling vedrørende sin kautionsforpligtelse.

Sparekassen har i brev af 10. januar 2000 til D ApS anført følgende:

"Vi har den 20. december 1999, som det er Dem bekendt, foretaget endelig realisation af den A afgivne kautionserklæring overfor F og E, og indestående på konti i h.t. særskilte håndpantsætningserklæringer under henvisning til cirkulæreskrivelse fra kurator, indgåede aftaler om køb af aktiver fra boet samt vort møde med revisor John Sørensen primo 1999.

Deres engagement med sparekassen udgør herefter:

Erhvervslån kr. 460.310."

Klageren har kautioneret for det af D ApS optagne ovennævnte erhvervslån.

Konkursboet efter F blev afsluttet i oktober 2004, og klageren har ikke betalt yderligere til sparekassen som følge af sin kaution for F.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren anses at have modtaget maskeret udlodning med 174.636 kr. ved selskabets køb af aktiver fra konkursboet.

A ApS og E's konkursbo/sparekassen har ikke skattemæssigt modstridende interesser. På tidspunktet for indgåelsen af aftalen om køb af aktiver fra konkursboet er klageren eneanpartshaver i selskabet, samlevende med E. Klageren bliver endvidere frigjort for en kautionsforpligtelse overfor sparekassen i forbindelse med selskabets køb af konkursboets aktiver. Hvis selskabet ikke havde købt aktiverne af konkursboet, ville klagerens kautionsforpligtelse overfor sparekassen være blevet aktuel som følge af konkursen.

A ApS har købt de omhandlede aktiver til overpris af bl.a. følgende grunde: vurderingen af driftsmidlerne udgør jf. kurators cirkulæreskrivelse nr. 4 af 23. december 1997 249.966 kr. Cirkulæreskrivelsen er udarbejdet den 23. december 1997, medens købstilbuddet er fremsat allerede den 3. september 1997. Kurator har således ved udarbejdelsen af cirkulæreskrivelsen været i besiddelse af købstilbuddet, men har på trods heraf alligevel kun anset driftsmidlernes værdi at udgøre 250.000 kr. Der er ikke fremlagt oplysninger fra E og konkursboet, der indikerer, at aktiverne repræsenterede en værdi, der var næsten dobbelt så stor, som den værdi aktiverne var opgjort til i cirkulæreskrivelsen.

En aftale om, at købesummen stiger, jo ældre driftsmidlerne bliver, kan ikke anses for at være indgået på normale markedsvilkår eller være forretningsmæssigt begrundet. En sådan aftale er alene indgået i kraft af klagerens indflydelse i selskabet med henblik på reduktion af hendes kautionsforpligtelse.

Der er derfor hjemmel til at beskatte klageren af maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, selvom hun ikke direkte bliver begunstiget ved selskabets køb af aktiverne. Der henvises til TfS 1998.103, TfS 1998.106 og skattekartotekets afsnit 67.5.6.5.

Skatteankenævnet har ved afgørelsen tiltrådt den kommunale skattemyndigheds opgørelse af aktivernes værdi, der skønsmæssigt ansættes til 325.000 kr., hvorefter den maskerede udlodning opgøres til differencen mellem det for aktiverne betalte beløb, 499.636 kr., og disses værdi, 325.000 kr., lig med 174.636 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om nedsættelse af klagerens skattepligtige indkomst med 174.636 kr.

En vurdering af aktiver i et konkursbo vil altid være meget lav. Den af skatteankenævnet skønsmæssige ansættelse af aktivernes værdi kan ikke accepteres.

Klageren har ikke opnået nogen gevinst ved transaktionen, da der efterfølgende er sket en overtagelse af forpligtelsen til sparekassen primo januar 2001.

Klageren har endvidere ikke været enebestemmende i selskabet, idet hun alene har ejet 50 % af selskabskapitalen. Klageren har derfor ikke selv kunnet bestemme f.eks. købet af de omhandlede driftsmidler, men har skullet blive enig med S.

De omhandlede driftsmidler er blevet anvendt i virksomheden drevet i selskabets regi i perioden fra købstilbuddet blev fremsat den 21. oktober 1997 og til købet blev gennemført i 1999, hvorfor driftsmidlerne naturligvis er meget mere værd end kurators vurdering, da de anvendes i en virksomhed i drift. Der henvises i denne forbindelse til den fremlagte inventarliste og en kontoudskrift fra F til dokumentation af omfanget af de omhandlede driftsmidler og disses værdi. Det fremgår klart af disse bilag, at driftsmidlernes værdi overstiger den af skattemyndighederne skønsmæssigt ansatte værdi.

Den af kurator anførte værdi af driftsmidlerne kan ikke tillægges vægt, bl.a. fordi kurators vurderinger af de forskellige aktiver aldrig er blevet fremlagt. Der henvises i denne forbindelse til bilag vedrørende møder afholdt ved den kommunale skattemyndighed, hvoraf det fremgår, at disse vurderinger aldrig er blevet fremlagt. Alle lister over F's aktiver afstemmer til årsregnskaberne alene med en difference på 2.000 kr., hvorfor der gøres indsigelser mod grundlaget for den påklagede skatteansættelse. Der henvises til det fremlagte årsregnskab for 1996 for F og til den med klageskrivelsen af 9. september 2003 fremlagte talmæssige opgørelse af driftsmidlerne.

Den skønsmæssigt ansatte værdi af driftsmidlerne heller ikke stemmer overens med, at selskabet kort tid efter af have erhvervet driftsmidlerne fra konkursboet efter F, hvor kurator samlet havde vurderet bilernes pris til 120.000 kr., solgte en Toyota HiAce for ca. 70.000 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af bestemmelsen i ligningslovens § 16 A, stk. 1, at udbytte af aktier, andelsbeviser og lignede værdipapirer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst. Til udbytte henregnes alt, hvad et selskab i årets løb har udloddet til anpartshaveren.

Henset til, at den samlede værdi af de omhandlede aktiver ifølge den af kurator i boet udarbejdede cirkulæreskrivelse nr. 4 af 23. december 1997 opgøres til 249.966 kr., kan retten under hensyn til den usikkerhed, der er indeholdt i vurderingen af værdier i et konkursbo, tiltræde den skønsmæssigt ansatte værdi af aktiverne til 325.000 kr.

Da D ApS har erhvervet de omhandlede aktiver for i alt 499.635 kr., må selskabet anses at have betalt en overpris på 174.635 kr. for aktiverne. Da klagerens aktualiserede kautionsforpligtelse over for sparekassen reduceres med et tilsvarende beløb, må klageren på det foreliggende grundlag anses at have opnået en formuefordel herved. Denne formuefordel skal i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af klagerens skattepligtige almindelige indkomst, hvorfor den påklagede ansættelse stadfæstes.