Dato for udgivelse
13 Mar 2006 09:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2005 13:52
SKM-nummer
SKM2006.142.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-004017
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Racerbil, driftsmiddel, erhvervsmæssig, bindende svar, afskrivning, afslag
Resumé

Spørger driver et karosseri-værksted samt endvidere dragracing-virksomhed. Dragracing går ud på at køre en strækning på 402 meter så hurtigt som muligt, idet to biler ad gangen konkurrerer mod hinanden. I Danmark køres løbene især på flyvestation Vandel. Han har siden 1990 kørt dragracing i egen bil som hobby.  

Skatteankenævnet har godkendt, at dragracing-virksomheden har været drevet erhvervsmæssigt for årene 1997 - 2001 samt indtil 31/1 2002. Fra dette tidspunkt er bilen anset for at være overgået til privat benyttelse. Der anmodes om at bilen igen kan indgå i erhvervsmæssig virksomhed.

SKAT, Hovedcentret fandt - bl.a. også med baggrund i de indsendte regnskabs- og budgetmæssige oplysninger om dragracing-virksomheden - at dragster-racerbilen ikke vil være at betragte som et erhvervsmæssigt driftsmiddel. Der kunne således ikke skattemæssigt afskrives på bilen.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.
Hjemmel
LBKG  nr. 856 af 12. september 2005
Reference(r)

Afskrivningsloven § 4
Afskrivningsloven § 9  

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-1 E.A.1.2.3.7

P. spørger om følgende:

Spm. 1:       Vil "dragster-racerbil" være at betragte som et 100 % erhvervsmæssigt driftsmiddel ?

Spm. 2:       Vil erhvervsaktiviteten udleje af "dragster-racerbil" med fører kunne indgå i P´s øvrige    erhvervsmæssige aktiviteter i allerede eksisterende virksomhed ?

Sagsfremstilling

P driver enkeltmandsvirksomhed med køb og salg af karosseridele.

P har kørt dragster som hobby siden 1990 og  dragster-virksomheden er af skattemyndigheden godkendt erhvervsmæssigt drevet i perioden 1.1.1997 - 1.2.2002. Dragster-racing går ud på at køre en strækning på 402 meter så hurtigt som muligt, hvor to biler ad gangen konkurrerer mod hinanden. I Danmark køres løbene især på flyvestation Vandel.

P selvangav for indkomståret 2002 afskrivning på racerbil på 37.673 kr. H kommune forhøjede i 2004 P´s skattepligtige indkomst med 37.673 kr. Afskrivning blev ikke godkendt fratrukket efter statsskattelovens § 6, idet forvaltningen anså P´s personlige virksomhed - dragracingvirksomheden - for ophørt. Skattemyndigheden anså virksomheden for ophørt i begyndelsen af indkomståret 2002, fordi der kun var sponsorindtægt i januar måned, hvorefter der kun har været mindre aktivitet i virksomheden.

Afgørelsen blev påklaget til skatteankenævnet i H kommune, som i kendelsen anførte, at man var enig med skatteforvaltningen i, at der ikke ultimo 2002 kan foretages skattemæssig afskrivning på dragraceren i henhold til afskrivningslovens § 9, hvorfor indkomstforhøjelsen på 37.673 kr. blev stadfæstet.

Skatteankenævnet anfører i kendelsen, at dragraceren ikke efter januar 2002 kan anses for at være anvendt erhvervsmæssigt under henvisning til at der ikke efter dette tidspunkt har været sponsor- indtægter og at det ikke er dokumenteret, at dragraceren efter januar 2002 har været anvendt til erhvervsmæssig  dragracing.   

Repræsentantens oplysninger om den planlagte disposition

P vil gerne grundet stigende efterspørgsel inddrage aktiviteten "udleje af dragster-racerbil" med/uden fører til reklameformål og firmaevents, samt deltagelse i racerløb i ind- og udland mod betaling fra firmaer.

Meningen er at stifte et anpartsselskab med indskud af "dragster-racerbil", som i dag ejes af P privat. De aktiviteter der p.t. drives i P´s enkeltmandsvirksomhed overdrages til det nystiftede anpartsselskab i.h.t. til gældende regler. P vil modtage normalt vederlag (løn) fra selskabet. Der vil ikke være ansatte i selskabet ud over P.

Klagers opfattelse og begrundelse

Klager anfører, at han anser dragracingvirksomheden som en levedygtig og overskudsgivende virksomhed, der sammen med karosseriværkstedet er én virksomhed.

Klager oplyser, at der i årene 1997 - 30/6 2003 med baggrund i dragracingvirksomhedens aktiviteter er skaffet indtægter på over 400.000 kr. i gennemsnit pr. år og at der ikke har været år med underskud.

Regnskabs- og budgetmæssige oplysninger

Af en til SKAT fremsendt opgørelse over omsætning og indtjening 1.1.1997 - 31.12.2004  i dragracing- virksomheden fremgår:

I indkomstårene 2002, 2003 og 2004 har omsætningen været henholdsvis 78.038, 93.440 og 134.500 kr.

For de 3 indkomstår udgjorde resultat før renter og afskrivninger henholdsvis -5.030, -48.856 og 8.963 kr.

For indkomstårene 2005 og 2006 påregnes omsætning på 105.000 og 193.000 kr. og resultat før afskrivninger på 11.000 kr og 44.000 kr. Der er i de to indkomstår budgetteret med direkte omkostninger til fremmedassistance (løn) på 0 kr og 4.000 kr. 

Til SKAT oplyses, at omsætning/resultat for  karosseriværkstedet for 2004 udgjorde 139.000 / -16.000 kr. og at der for 2005 estimeres omsætning/resultat i denne virksomhed på 400.000 /210.000 kr.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT, Hovedcentret antager, at det er den væsentlige nedgang i omsætning/indtjening efter januar 2002, der har medført underkendelsen af  virksomhedens erhvervsmæssige karakter (manglende opfyldelse af rentabilitetskriteriet).

Spørgsmålet er herefter om den realiserede stigning i omsætning/indtjening i 2004 og de budgettede omsætnings- og indtjeningsmål for 2005 og 2006 kan begrunde, at virksomheden nu kan anses for erhvervsmæssig.   

I TfS 1998.216 ØLD - som drejede sig om spørgsmålet om hobby eller erhvervsvirksomhed ved drift af en racerbil/dragster - anførte landsretten, at driften af en racerbil/dragster ikke havde det for en erhvervsmæssig virksomhed fornødne omfang ligesom landsretten lagde til grund, at driften ikke havde udsigt til at blive rentabel og give sagsøgeren en rimelig honorering af den betydelige arbejdsindsats, som han lagde i virksomheden. Selvangivet underskud for 1992 for virksomheden - der var stiftet i 1991 - blev underkendt.

I nærværende sag bemærker SKAT, Hovedcentret, at såvel den senest realiserede (2004) og den budgetterede omsætning ikke giver indehaveren en rimelig honorering af arbejdsindsatsen (driftsherre-løn). Der er ej heller udsigt til at virksomheden inden for den nærmeste periode vil kunne drives på en rentabel måde, i hvilken forbindelse bemærkes, at de budgetterede resultater for 2005 og 2006 ikke giver plads til afskrivninger og en rimelig driftsherreløn.

Det er derfor ikke - med baggrund i de foreliggende regnskabs- og budgetmæssige oplysninger - sandsynliggjort, at virksomhedens nuværende karakter (som ikke-erhvervsmæssig i skattemæssig henseende) er ændret.

Skatterådets stillingtagen til den anførte påtænkte stiftelse af et anpartsselskab med indskud af dragster-racerbilen er herefter ikke aktuel. Det bemærkes, at eventuel skattemæssig indtægts- og udgiftsførsel af aktivitet i et selskab forudsætter at nævnte aktivitet er erhvervsmæssig.

Hovedcentret indstiller at besvare spørgsmål 1 med "nej" og spørgsmål 2 med "nej".

Skatterådet tiltrådte indstillingen.