Dato for udgivelse
10 Mar 2006 15:09
SKM-nummer
SKM2006.139.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-002355
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Grenspaltning, vederlæggelse, ej nyudstedte aktier, afslag
Resumé
To personaktionærer ejer ligeligt et aktieselskab. I forbindelse med en ansøgt grenspaltning påtænkes stiftet to nye selskaber, hvortil en del af det indskydende selskabs aktiver vil blive overdraget. Den ene aktionær påtænker at fortsætte som aktionær i det indskydende selskab og skal endvidere vederlægges med aktier i et af de nystiftede selskaber, mens den anden aktionær skal udtræde af det indskydende selskab og udelukkende vederlægges med aktier i det andet nystiftede selskab. SKAT meddelte afslag på den ansøgte grenspaltning, idet den ene aktionær ikke forudsættes fuldt ud vederlagt med aktier i et modtagende selskab, men derimod med aktier i det indskydende selskab. Konceptet er derfor ikke omfattet af spaltnings/vederlæggelses- definitionen i Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2.  
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 a, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.2.3

Selskabet A - der driver 5 udlejningsejendomme - ejes af brødrene B (47%) og C (47%). De resterende 6% af aktierne ejes af selskabet selv.

Den påtænkte spaltning

Da brødrene er blevet uenige om selskabets fortsatte drift, ønskes foretaget en grenspaltning af A.

Uenigheden består i hvordan den frie kapital i selskabet skal anvendes, herunder uenighed om disponering af vedligeholdelse og forbedringer af de eksisterende ejendomme samt eventuel investering i nye ejendomme. Derudover er der uenighed om placeringen af selskabets administration, da B er bosiddende på Fyn og C er bosiddende i Københavns-området.

Formålet med spaltningen er at sikre at selskabets aktivitet videreføres således at den nuværende uenighed mellem selskabets ledelse elimineres.

Ved grenspaltningen stiftes to nye selskaber, kaldet D A/S og E A/S. Nogle af ejendommene overføres ved spaltningen til D og E, medens resterende ejendomme forbliver i A.

B vil fortsætte som aktionær i A, samt blive vederlagt med aktier i E, mens C ikke længere skal være aktionær i A, men udelukkende blive vederlagt med aktier i D.

I forbindelse med grenspaltningen gennemføres en kapitalnedsættelse/annullering af aktier i det indskydende selskab - fra nom 2 mio før spaltningen til nom 1 mio efter spaltningen. Om den sidste transaktion anfører repræsentanten, at "nedsættelsen sker jo som konsekvens af at den ene aktionær i det indskydende selskab modtager aktier i det modtagende selskab som erstatning for aktierne i det indskydende selskab. Det indskydende selskab nedsætter reelt sin kapital mod udlodning af den gren, som spaltes over i det modtagende selskab, hvori han bliver aktionær."      

Der overføres ifølge repræsentanten værdier til D svarende til 50 % af de nuværende værdier i A. Der overføres en mindre andel af værdierne til E, men sådan at værdierne i E og A tilsammen har værdier svarende til 50 % af værdierne i det indskydende selskab inden grenspaltningen.

Ved denne fordeling sker der ingen formueforskydning aktionærerne imellem og de modtager ifølge repræsentanten begge aktier i et modtagende selskab i forbindelse med grenspaltningen.

Ifølge repræsentanten er betingelsen i Fusionsskatteloven § 15 a, stk 2 opfyldt.

SKATs afgørelse

Det fremgår af fusionsskatteloven § 15a stk. 2, at ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum. 

Ifølge spaltningsanmodningen er der ikke forudsat en kontant udligningssum. Begge deltagere i det indskydende selskab skal derfor vederlægges med aktier i ét eller begge modtagende selskaber.

Den ene aktionær i det indskydende selskab vederlægges ifølge anmodningen udelukkende med aktier i D (nystiftet), mens den anden aktionær vederlægges med aktier i det indskydende selskab E (nystiftet) og iøvrigt fortsætter som eneaktionær i A.

En del af "vederlæggelsen" af den af B ejede andel af det indskydende selskabs nettoaktiver sker således ikke med nyudstedte aktier i et modtagende selskab, men i form af fortsat ejerandel i det indskydende selskab.

Idet ovennævnte forudsatte vederlæggelse er i strid med spaltningsdefinitionen i  fusionsskatteloven § 15a stk. 2, kan SKAT ikke anerkende, at de skitserede transaktioner kan gennemføres skattefrit i medfør af  fusionsskattelovens bestemmelser. Det bemærkes herved, at det ikke er omfattet af fusionskattelovens spaltningsdefinition, at vederlaget kan udgøres af en aktionærs allerede eksisterende andel af indskydende selskabs aktiekapital.    

Endvidere bemærkes, at det ligeledes findes at være i strid med fusionsskattelovens spaltningsdefinition jfr. § 15a, såfremt omstruktureringen gennemføres på en sådan måde, at aktionærerne i det indskydende selskab i en grenspaltning, ikke efter spaltningens gennemførelse bevarer forholdsmæssigt uændret ejerskab til det indskydende selskab.