Dato for udgivelse
02 Mar 2006 16:06
SKM-nummer
SKM2006.118.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-005590
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, fusionsdato, spaltningsdato, tilførselsdato, fusionsskatteloven, sambeskatning, omstrukturering
Resumé
SKAT er i forbindelse med nogle anmodninger om tilladelse til skattefri spaltning mv. blevet anmodet om en stillingtagen til, hvilken dato der skulle anses for den skattemæssige spaltningsdato, jf. fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt. SKAT har afvist at tage stilling til spørgsmålet i forbindelse med spaltningssagen mv., idet spørgsmålet henhører under den almindelige ligning. Såfremt der ønskes en forlods stillingtagen til den skattemæssige spaltningsdato mv., må dette ske i det almindelige system for fremrykket ligning, herunder eksempelvis via en anmodning om bindende svar.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 5
Fusionsskatteloven § 15 a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.1.6.

SKAT er i forbindelse med nogle anmodninger om tilladelse til skattefri spaltning mv. blevet anmodet om en stillingtagen til, hvilken dato der skulle anses for den skattemæssige spaltningsdato, jf. fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt.

Situationen kunne eksempelvis være den, at der ønskes gennemført en skattefri ophørsspaltning af selskabet C med virkning pr. 1. juli 2005. C er imidlertid overdraget fra selskab A til selskab B i oktober 2005. Alle selskabernes har et bagudforskudt indkomstår 2006, der omfatter perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Grundet overdragelsen i oktober 2005 ønskes tillige en stillingtagen til, på hvilket tidspunkt koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, mellem A og C skal anses for ophørt og i tilknytning hertil, hvornår koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, mellem B og C skal anses for etableret. Denne stillingtagen er nødvendig for at fastslå, hvorvidt indkomsten i A skal opgøres efter selskabsskattelovens § 31, stk. 3. Som en afledt virkning heraf ville en stillingtagen til disse spørgsmål medføre en stillingtagen til, hvilken dato der skal anses for skattemæssig spaltningsdato, jf. fusionsskattelovens § 5.  

SKAT har afvist at tage stilling til spørgsmålet i forbindelse med spaltningssagen mv., idet spørgsmålet henhører under den almindelige ligning.

En eventuel tilladelse i eksempelvis ovennævnte spaltningssituation vil derfor blandt andet blive formuleret som følger:

"...Spaltningen ønskes gennemført med selskabsretlig virkning pr. 1. juli 2005...

...SKAT kan imødekomme anmodningen om tilladelse til skattefri spaltning...

...SKAT skal henlede opmærksomheden på, at det er en forudsætning for, at spaltningen kan anses for skattefri, at fusionsskattelovens § 5, 1. pkt., er opfyldt.

SKAT skal endvidere henlede opmærksomheden på, at fusionsskattelovens § 5, 3. og 4. pkt., kan medføre, at den skattemæssige spaltningsdato i nogle tilfælde rykkes. SKAT har ikke ved tilladelsen taget stilling til, hvorvidt den angivne selskabsretlige spaltningsdato tillige skal anses for den skattemæssige spaltningsdato, idet spørgsmålet henhører under den almindelige ligning. 

Såfremt der ønskes en forlods stillingtagen til den skattemæssige spaltningsdato må dette ske i det almindelige system for fremrykket ligning, herunder eksempelvis via en anmodning om bindende svar."