Dato for udgivelse
01 mar 2006 16:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2006 15:51
SKM-nummer
SKM2006.107.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-008120
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning, koncernforbindelse, etablering, obligatorisk, tvungen, flertallet, bestyrelsen
Resumé
Skatterådet blev anmodet om at bekræfte, at en obligatorisk national sambeskatning ville omfatte selskaberne A, B, C og D. A ejede 100 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i B, hvorfor A og B var koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1. Spørgsmålet var i stedet, om A skulle inddrage datterselskabet C og dermed også dettes datterselskab D, hvori C ejede 52 pct. af stemmerettighederne, i den obligatoriske sambeskatning. A ejede 50 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i C. Ifølge en aktionæroverenskomst indgået mellem A og den anden aktionær i C, havde A imidlertid ret til at udnævne flertallet af medlemmerne af C's bestyrelse. Skatterådet kom derfor frem til, at A var koncernforbundet med C, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2, hvorfor såvel C som det med C koncernforbundne selskab, D, skulle indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1. Det kunne således bekræftes, at den obligatoriske nationale sambeskatning ville omfatte selskaberne A, B, C og D.  
Hjemmel
1125/05
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31
Selskabsskatteloven § 31 C
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.4.1.1.2.

Skatterådet blev anmodet om at bekræfte, at en obligatorisk national sambeskatning ville omfatte selskaberne A, B, C og D.

Det var oplyst, at A var ejet af tre personlige aktionærer. A ejede 100 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i B. Herudover ejede A 50 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i C, mens C ejede 52 pct. af såvel kapitalen som stemmerettighederne i D.

Baggrunden for spørgsmålet var følgende:

A og E ejer hver 50 pct. af såvel aktiekapitalen som stemmerettighederne i C. Som udgangspunkt besidder hverken A eller E således flertallet af stemmerettighederne i C, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1.

Der var imidlertid efter det oplyste indgået en aktionæroverenskomst mellem A og E. Af aktionæroverenskomsten fremgik følgende:

"Bestyrelsen skal bestå af 4 medlemmer. Heraf har E ret til at udnævne et medlem og A ret til at udpege øvrige medlemmer. Hvis bestyrelsen ønskes udvidet herudover, har E ret til at udpege ét yderligere bestyrelsesmedlem. E har endvidere ret til at være medlem af bestyrelserne for selskabets datterselskaber."

Endvidere fremgik det af vedtægterne for C at bestyrelsen bestod af 3-5 medlemmer.

I tilknytning til ovenstående havde rådgiver oplyst, at:

  • E ikke havde ret til at udøve en bestemmende indflydelse over C's driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med denne, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3,
  • E råder ikke på grundlag af aftale med andre deltagere over flertallet af stemmerettighederne i C, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4.
  • E udøver ikke bestemmende indflydelse over C's driftsmæssige og finansielle ledelse, jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 5.

Skatterådet kunne på denne baggrund bekræfte, at en obligatorisk national sambeskatning ville omfatte selskaberne A, B, C og D blandt andet med følgende begrundelse:

"Det er oplyst, at A besidder 100 pct. af såvel stemmerettighederne som aktiekapitalen i B. A må således på baggrund af de foreliggende oplysninger anses for koncernforbundet med B, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1. B skal derfor indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.

C ejer endvidere 52 pct. af stemmerettighederne i D, hvorfor C på baggrund af de foreliggende oplysninger er koncernforbundet med D, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1.

Det afgørende for, om C og D kan indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning er således, om A er koncernforbundet med C.

Det er oplyst, at ingen selskaber er koncernforbundne med C på baggrund af bestemmelserne i selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1 og 3-5, hvorfor spørgsmålet bliver, hvorvidt A er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i C's øverste ledelsesorgan, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, nr. 2.

Hvis ovenstående spørgsmål besvares med at ja, da er A koncernforbundet med C, i hvilket tilfælde såvel B som C og D skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.

Hvis ovenstående spørgsmål i stedet besvares med et nej, da er A ikke koncernforbundet med C, og hverken C eller D skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning. B vil dog fortsat skulle indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.

Det er oplyst, at det øverste ledelsesorgan i C er bestyrelsen, jf. vedtægterne for C, at bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, jf. vedtægterne for C, samt at A har ret til at udpege 3 medlemmer af bestyrelsen, uanset om denne består af 4 eller 5 medlemmer, jf. aktionæroverenskomsten sammenholdt med vedtægterne for C. 

På ovenstående baggrund må det konstateres, at A ud fra de foreliggende oplysninger er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i C's øverste ledelsesorgan, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, nr. 2. A og C må følgelig anses for koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, nr. 2, hvilket bevirker, at såvel C som det med C koncernforbundne selskab, D, skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1."