Dato for udgivelse
01 mar 2006 13:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 nov 2005 13:54
SKM-nummer
SKM2006.98.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1663-0012
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Koncern, selskaber i flere lande, leveringssted, moms
Resumé

Salg af adgang til erotisk materiale via Internettet blev anset for levering af elektronisk ydelse til ikke afgiftspligtige personer i andre EU-lande, hvorfor leveringsstedet var Danmark.

 

Reference(r)
Momsloven § 15, stk. 1, stk. 2, nr. 11, og stk. 4, nr. 2
Henvisning
Momsvejledningen 2006-1; Afsnit E.3
Henvisning
Momsvejledningen 2006-1; Afsnit E.3.1.11

Sagen drejer sig om leveringsstedet for salg af adgang til erotisk materiale via Internettet. Regionen har ved en afgørelse af 29. august 2003 pålagt A ApS (herefter benævnt selskabet) at beregne dansk moms af selskabets leverancer til udlandet med virkning fra den 1. august 2003.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Den påklagede afgørelse stadfæstes men med et ændret ikrafttrædelsestidspunkt.

 

Sagens oplysninger

 

Selskabet har indtægter fra salg af adgang til erotiske billeder og film på Internettet.

 

Selskabet blev momsregistreret den 10. maj 2001. I 2002 havde selskabet en samlet omsætning på 132.075.624 kr. Heraf udgjorde omsætningen i udlandet 131.024.044 kr. Selskabet fik i 2002 udbetalt 19.899.386 kr. i negativ moms. Selskabet har i perioden fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 haft en omsætning på 55.904.113 kr.

Selskabet er en del af en koncern bestående af i alt 4 selskaber. 2 selskaber i Danmark, A ApS og B ApS samt 2 selskaber i Tyskland, C og D.

 

Selskabet sælger adgang til erotiske billeder og film på Internettet. Salget sker til kunder i Tyskland og andre europæiske lande (Østrig, Sverige, Spanien, Italien og England). Når forbrugerne i disse lande klikker sig ind på en af selskabets hjemmesider, skal de downloade et opkaldsprogram på deres computer, for at få adgang til de erotiske film og billeder. Selskabets navn fremgår af opkaldsprogrammet. Opkaldsprogrammet på computeren foretager opkald til et telefonnummer, hvor teletaksten er højere end den normale takst. Kunderne skal ikke indtaste brugerid og password, men bliver identificeret ud fra det downloadede opkaldsprogram. Forbruget afregnes via kundernes telefonregning. Det er oplyst, at opkrævningen optræder på regningen som "Opkrævet fra andre teleudbydere". I Tyskland afregner kunderne deres forbrug via E. E afregner derefter forbruget fratrukket provision til F. F afregner herefter endeligt med selskabet. F fratrækker provision og inkassogebyr i afregningen til selskabet. Inkassogebyret udgør mellem 10 og 42 % afhængigt af ændringen i F´s debitorer. Der sker månedlige afregninger fra F til selskabet.

 

Hvis slutbrugere ikke betaler til E er det F, der forsøger at inddrive pengene. Hvis det ikke lykkes for F at inddrive pengene får selskabet ingen betaling. Selskabet har ingen mulighed for selv at forsøge at inddrive betalingen, idet selskabet ikke kender slutbrugernes identitet.

 

Det er oplyst, at procedurerne med hensyn til afregning af forbruget foregår på samme måde i alle landene.

 

Opsætningen af opkaldsprogrammet gør, at det alene er kunder i bestemte lande der kan ringe op dette.

 

Selskabet har også salg af erotiske billeder og film til kunder i Danmark. De danske kunder betaler for deres forbrug via Dankort. Afregningen sker via PBS.

 

En del af selskabets hjemmesider ligger på selskabets servere placeret på selskabets adresse i X. Siderne på serverne i X er gratis at benytte, og er en slags indgangsportal, hvor opkaldsprogrammet kan downloades. Selskabets betalingssider er placeret i Tyskland, Prag og USA.

 

Selskabet har købt det erotiske materiale af bl.a. amerikanske og tjekkiske virksomheder.

 

Selskabet reklamerer med bannerreklamer på de store tyske internetportaler. Selskabet afholder selv alle markedsføringsomkostninger. Selve bannereklamerne ligger på selskabets danske servere der fysisk er placeret på selskabets adresse i X.

 

Regionen har tidligere behandlet spørgsmålet om selskabets momspligt af de leverede ydelser. Selskabet har afregnet moms i henhold til regionens hidtidige anvisninger.

 

ToldSkat fremsendte forslag til afgørelse den 26. juni 2003 hvorved regionens tidligere anvisning blev ændret. Selskabets repræsentant ønskede et møde med regionen i anledning af det fremsendte forslag til afgørelse. Grundet ferie blev der først afholdt møde den 11. august 2003. Regionen traf endelig afgørelse den 29. august 2003.

 

ToldSkats afgørelse

 

ToldSkat har pålagt selskabet at afregne danske moms af selskabets leverancer til udlandet med virkning fra den 1. august 2003.

 

Selskabets salg af adgang til erotiske materiale via Internettet er anset for omfattet af momslovens § 15, stk. 2, nr. 11 om levering af elektroniske ydelser. Da selskabet har fast forretningssted i Danmark bliver de leverede ydelser momspligtige her i landet.

 

Selskabets ydelser leveres direkte til private forbrugere. Det er ikke F, der aftager ydelserne fra selskabet, men derimod de forbrugere der klikker ind på det erotiske materiale. Forbrugerne er klar over, at de køber ydelserne hos selskabet, og selskabets navn fremgår af opkaldsprogrammet. F optræder alene som betalingsformidler.

 

Selskabets ydelser er særskilte ydelser i forhold til de teleydelser som F leverer til deres tyske kunder. Teleselskabet har ingen kreditrisiko vedrørende disse ydelser, idet selskabet er forpligtet til selv at bære eventuelle tab. Den forhøjede pris som kunderne betaler til E er ikke betalt med henblik på at modtage en forbedret eller mere avanceret teleydelse. Overprisen betales for adgang til selskabets erotiske materiale på Internettet. Ydelserne kan derfor ikke anses for at være af sekundær betydning i forhold til teleydelserne eller være så nært knyttet til teleydelserne, at de skal karakteriseres som en integreret del af disse. Hermed er ydelserne ikke omfattet af begrebet teleydelser, som omhandlet i momslovens § 15, stk. 2, nr. 9, men derimod momslovens § 15, stk. 2, nr. 11 om elektronisk leverede ydelser.

 

Selskabet har kontor, ledelse og ansatte i Danmark. Selskabet anses dermed for at have fast forretningssted i Danmark.

 

Da leveringsstedet er i Danmark skal der ved levering af ydelserne beregnes dansk og ikke tysk moms.

 

Forslag til afgørelse kom allerede frem til selskabet ultimo juni måned 2003. Selskabet var således allerede på dette tidspunkt klar over, at der ville komme et pålæg om afregning af dansk moms.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at selskabet ikke skal beregne dansk moms af de leverede ydelser.

 

Der er tale om levering af ydelser ved overtaksering af telefonforbindelse, og der leveres ikke noget fra Danmark til de udenlandske slutbrugere. Selskabet kender ikke identiteten af slutbrugerne. Selskabet har ifølge de tyske regler om databeskyttelse heller ikke mulighed for at få oplysninger om de tyske slutbrugere, ligesom selskabet ikke har indflydelse på rykkerprocedure m.v.

 

Det er i praksis umuligt at få de tyske televirksomheder til at dele opkrævningen op, og lægge dansk moms på en del af denne.

 

ToldSkats afgørelse bør tidligst få virkning fra den 1.september eller 1. oktober 2003, således at selskabet får en rimelig frist til at indrette sig på den nye afgørelse.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Der fremgår følgende at momslovens § 15:

§ 15. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres af en afgiftspligtig person, der her har etableret enten stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres, eller i mangel heraf har bopæl eller sædvanligt opholdssted her, jf. dog stk. 2-4 og §§ 16-21.

 

Stk. 2. Leveringsstedet er her i landet for de i nr. 1-11 nævnte ydelser, der leveres fra et andet EU-land til en afgiftspligtig person her i landet. For de i nr. 1-10 nævnte ydelser er leveringsstedet dog ikke her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU.

 

(...)

 

9) Teleydelser.

 

(...)

 

11) Elektronisk leverede tjenesteydelser, herunder blandt andet levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware, levering og ajourføring af software, levering af billeder, tekster og information og tilrådighedsstillelse af databaser, levering af musik eller film, spil, herunder hasardspil eller spil om penge, udsendelser eller politiske, kulturelle og kunstneriske begivenheder, sportsbegivenheder, videnskabelige begivenheder eller underholdning samt levering af fjernundervisning.

 

(...)

 

Stk. 4. Leveringsstedet for de ydelser, der er nævnt i stk. 2, og som leveres af en afgiftspligtig person her i landet, er ikke her i landet i følgende tilfælde:

 

1) Når de i stk. 2, nr. 1-10, nævnte ydelser leveres til en aftager her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU.

 

2) Når de i stk. 2, nr. 1-11, nævnte ydelser leveres til en afgiftspligtig person i et andet EU-land.

 

3) Når de i stk. 2, nr. 1-10, nævnte ydelser leveres til en ikke afgiftspligtig person i et andet EU-land, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU.

 

4) Når de i stk. 2, nr. 1-10, nævnte ydelser leveres til en aftager uden for EU, medmindre ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes her i landet.

 

5) Når de i stk. 2, nr. 11, nævnte ydelser leveres til en aftager uden for EU.

 

Landsskatteretten finder, at de leverede ydelser må karakteriseres som levering af elektroniske ydelser, jf. momslovens § 15, stk. 2, nr. 11, idet selskabet stiller elektroniske billeder og film til rådighed via Internettet.

 

Retten finder, at selskabet leverer de elektroniske ydelser til ikke afgiftspligtige personer i andre EU-lande, og at det således er med rette, at selskabet er pålagt at beregne danske moms ved leveringen, jf. momslovens § 15, stk. 1 sammenholdt med § 15, stk. 4, nr. 2. Der er herved lagt vægt på, at det er selskabet der bærer den økonomiske risiko for at slutkunden ikke betaler, at det er selskabet der afholder alle omkostninger til markedsføring og reklamer for de leverede ydelser, at det er selskabet der stiller indholdet på de erotiske sider til rådighed for slutkunden og at det er selskabets navn der fremgår af de downloadede opkaldsprogrammer.

 

Det forhold, at selskabet ikke kender identiteten på slutkunden kan ikke medføre et andet resultat

 

Da regionen efter det oplyste tidligere har behandlet spørgsmålet om selskabets momspligt af de leverede ydelser, finder retten, at selskabet skal have en rimelig frist til at indrette sig på den nye momsmæssige behandling af ydelserne. Repræsentantens påstand om, at afgørelsen først skal træde i kraft med virkning fra den 1. oktober 2003 tiltrædes således.

 

Den påklagede afgørelse stadfæstes således, men med et ændret ikrafttrædelses tidspunkt.